Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 74827-2018

17/02/2018    S34

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Różne usługi inżynieryjne

2018/S 034-074827

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji
Adres pocztowy: ul. Towarowa 1
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 44-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Marzec-Rolka
E-mail: przetargi@zwp.jsw.pl
Tel.: +48 327564942
Faks: +48 327564943
Adresy internetowe:
Główny adres: www.jsw.pl
Adres profilu nabywcy: www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Obsługa oraz czyszczenie chodników pojemnościowych i osadników wód dołowych z nagromadzonego materiału w KWK Borynia-Zofiówka - Jastrzębie JSW S.A.

Numer referencyjny: 3/P/17
II.1.2)Główny kod CPV
71330000 Różne usługi inżynieryjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Obsługa oraz czyszczenie chodników pojemnościowych i osadników wód dołowych z nagromadzonego materiału w KWK Borynia - Zofiówka - Jastrzębie JSW S.A.

Termin wykonania zamówienia 48 miesięcy od daty protokolarnego przekazania miejsca pracy.

Przekazanie miejsca pracy nastąpi do 30 dni od daty podpisania umowy.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 22 124 144.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Obsługa oraz czyszczenie chodników pojemnościowych i osadników wód dołowych na poz. 900 z nagromadzonego materiału w JSW S.A. KWK Borynia - Zofiówka – Jastrzębie Ruch Zofiówka.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71330000 Różne usługi inżynieryjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ruch Zofiówka.

II.2.4)Opis zamówienia:

Obsługa oraz czyszczenie chodników pojemnościowych i osadników wód dołowych na poz. 900.

Z nagromadzonego materiału w JSW S.A. KWK Borynia - Zofiówka – Jastrzębie Ruch Zofiówka.

Termin wykonania zamówienia 48 miesięcy od daty protokolarnego przekazania miejsca pracy.

Przekazanie miejsca pracy nastąpi do 30 dni od daty podpisania umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Obsługa oraz czyszczenie chodników pojemnościowych na poz. 713, 838 i 950 z nagromadzonego materiału w JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka – Jastrzębie Ruch Borynia.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71330000 Różne usługi inżynieryjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ruch Borynia.

II.2.4)Opis zamówienia:

Obsługa oraz czyszczenie chodników pojemnościowych na poz. 713, 838 i 950 z nagromadzonego materiału.

W JSW S.A. KWK Borynia - Zofiówka – Jastrzębie Ruch Borynia.

Termin wykonania zamówienia 48 miesięcy od daty protokolarnego przekazania miejsca pracy.

Przekazanie miejsca pracy nastąpi do 30 dni od daty podpisania umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 199-410251
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Obsługa oraz czyszczenie chodników pojemnościowych i osadników wód dołowych na poz. 900 z nagromadzonego materiału w JSW S.A.KWK Borynia - Zofiówka – Jastrzębie Ruch Zofiówka.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
02/02/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Jastrzębskie Przedsiębiorstwo Robót Górniczych Sp. z o.o. (pełnomocnik)
Adres pocztowy: ul. Ruchu Oporu 2C
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 44-335
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Silesia - Gór Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Rybnicka 6
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 44-335
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 9 527 196.96 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 11 443 592.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Obsługa oraz czyszczenie chodników pojemnościowych na poz. 713, 838 i 950 z nagromadzonego materiału w JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka – Jastrzębie Ruch Borynia.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
24/01/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Jastrzębskie Przedsiębiorstwo Robót Górniczych Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Ruchu Oporu 2c
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 44-335
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Silesia - Gór Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Rybnicka 6
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 44-335
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 8 896 564.48 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 10 680 552.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI PZP.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/02/2018