Diese Website wird derzeit vor dem Hintergrund des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union aktualisiert. Falls Inhalte diesem Austritt noch nicht Rechnung tragen, ist dies unbeabsichtigt und wird berichtigt.

Lieferungen - 74887-2020

14/02/2020    S32    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Płock: Krankenwagen

2020/S 032-074887

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku
Postanschrift: ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5
Ort: Płock
NUTS-Code: PL923
Postleitzahl: 09-400
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Edward Jabłoński
E-Mail: zamowienia@wspritsplock.pl
Telefon: +48 242678400
Fax: +48 242678415

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.wspritsplock.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa 4 ambulansów sanitarnych typu C na potrzeby ratownictwa medycznego

Referenznummer der Bekanntmachung: TZPiZI.3813/07/D/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34114121
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest: „dostawa 4 ambulansów sanitarnych typu C na potrzeby ratownictwa medycznego”, szczegółowo opisanych w SIWZ i opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia finansowany jest z dotacji celowej przekazanej przez Ministra Zdrowia na zakup ambulansu na potrzeby ratownictwa medycznego, które muszą być wykorzystane w terminie do dnia 30.4.2020 r.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 1 329 878.00 PLN / höchstes Angebot: 1 329 878.00 PLN das berücksichtigt wurde
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL923
Hauptort der Ausführung:

Siedziba Zamawiającego.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest: „dostawa 4 ambulansów sanitarnych typu C na potrzeby ratownictwa medycznego”, szczegółowo opisanych w SIWZ i opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia finansowany jest z dotacji celowej przekazanej przez Ministra Zdrowia na zakup ambulansu na potrzeby ratownictwa medycznego, które muszą być wykorzystane w terminie do dnia 30.4.2020 r.

Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego na terenie RP, umożliwiające jego rejestracje i eksploatacje bezpośrednio po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj.:

1) spełniać wymagania aktualnych norm PN-EN 1789+A2 i PN-EN 1865-1+A1 w zakresie odpowiednim do niniejszego postępowania;

2) posiadać ważną homologację (na samochód wraz z zabudową) wystawioną zgodnie z przepisami działu III rozdział 1a ustawy z dnia 20.6.1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.);

3) spełniać warunki określone w przepisach dotyczących warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2022);

4) spełniać warunki określone w przepisach dotyczących oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1251);

5) spełniać warunki określone w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.9.2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1088 ze zm.).

Przedmiot zamówienia musi być wyprodukowany w 2019 r. lub 2020 r. fabrycznie nowy, nieużytkowany, nie powystawowy, nie demonstracyjny, kompletny, instrukcja w języku polskim, musi być gotowy do użytkowania oraz posiadać wyposażenie i parametry wskazane w opisie przedmiotu zamówienia załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

Wyposażenie medyczne wchodzące w skład zabudowy musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 10.5.2010 roku o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 175).

Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone ambulanse, której ważność rozpocznie się od daty podpisania pozytywnego protokołu odbioru ambulansu:

1) na pojazd bazowy – na okres nie krótszy niż 24 miesięcy;

2) na zabudowę medyczną – na okres nie krótszy niż 24 miesiące;

3) na powłokę lakierniczą – na okres nie krótszy niż 24 miesięcy;

4) na perforację nadwozia gwarancja – na okres nie krótszy niż 60 miesięcy;

5) na wyposażenie medyczne – na okres nie krótszy niż 24 miesiące.

Wykonawca na ryzyko i koszt własny winien dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Parametry techniczne / Gewichtung: 20 %
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 20 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Procedura przyspieszona ze względu na konieczność wydatkowania przyznanej z Ministerstwa Zdrowia dotacji celowej na zakup ambulansów do 31.12.2019 r. – umowy z Ministrem Zdrowia podpisane w dniu 23.9.2019 r. na udzielenie w 2019 r. dotacji celowej na zakup 4 ambulansów na potrzeby ratownictwa medycznego. Poprzednie postępowanie na zakup 4 ambulansów przeprowadzone w okresie od 2.9. do 4.10.2019 r. zostało unieważnione, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Realizacja postępowania z 35-dniowym terminem składania ofert uniemożliwi nam wykorzystanie przyznanej dotacji w terminie do 30.4.2020 r.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 001-000198
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa 4 ambulansów sanitarnych typu C na potrzeby ratownictwa medycznego

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/01/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: BFF MEDFinance Spółka akcyjna
Postanschrift: ul. Jana Kilińskiego 66
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711
Postleitzahl: 90-118
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 284 360.00 PLN
Niedrigstes Angebot: 1 329 878.00 PLN / höchstes Angebot: 1 329 878.00 PLN das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Na rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020