Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Lieferungen - 74896-2020

14/02/2020    S32    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Krakau: Medizinische Verbrauchsartikel

2020/S 032-074896

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.
Postanschrift: os. Złotej Jesieni 1
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213
Postleitzahl: 31-826
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agata Królik
E-Mail: akrolik@rydygierkrakow.pl
Telefon: +48 126468207

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.szpitalrydygier.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: szpital sp. z o.o.
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostarczanie narzędzi do zabiegów chirurgicznych w technologii hybrydowej wraz z usługą najmu generatora hybrydowego

Referenznummer der Bekanntmachung: 292/ZP/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33140000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie narzędzi do zabiegów chirurgicznych w technologii hybrydowej do siedziby Zamawiającego (Kraków, os. Złotej Jesieni 1), zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 do specyfikacji.

2. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3A do SIWZ.

3. Przedmiotem zamówienia jest usługa najmu generatora hybrydowego (aparatu), zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 do SIWZ.

4. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3B do SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 123 400.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33190000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213
Hauptort der Ausführung:

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, POLSKA – apteka szpitalna.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Opis produktu rozmiar/parametr rodzaj opakowania – ilość opakowań:

1. narzędzie do zabiegów laparoskopowych do cięcia i koagulacji naczyń krwionośnych (do 7 mm włącznie), wykorzystujące technologię hybrydową (połączenie energii bipolarnej oraz ultradźwiękowej), wyposażone w 2 przyciski aktywujące, umożliwiające wykonanie cięcia i zamykania lub tylko zamykania naczyń w zależności od potrzeby, uchwyt pistoletowy, trzon obrotowy 360o, z uchwytem mocującym do przetwornika oraz kluczem dynamometrycznym długość robocza 35 cm, średnica trzonu 5 mm, zakrzywione bransze o długości 16 mm – szt. 50;

2. narzędzie do zabiegów otwartych do cięcia i koagulacji naczyń krwionośnych (do 7 mm włącznie), limfatycznych lub innych tkanek, wykorzystujące technologię hybrydową (połączenie energii bipolarnej oraz ultradźwiękowej), wyposażone w 2 przyciski aktywujące, umożliwiające wykonanie cięcia i zamykania lub tylko zamykania naczyń w zależności od potrzeby, uchwyt pistoletowy, trzon obrotowy 360o, z uchwytem mocującym do przetwornika oraz kluczem dynamometrycznym długość robocza 20 cm, średnica trzonu 9,7 mm, zakrzywione bransze o długości 20 mm – szt. 20;

3. narzędzie do zabiegów otwartych do cięcia i koagulacji naczyń krwionośnych (do 7 mm włącznie), limfatycznych lub innych tkanek, wykorzystujące technologię hybrydową (połączenie energii bipolarnej oraz ultradźwiękowej), wyposażone w 2 przyciski aktywujące, umożliwiające wykonanie cięcia i zamykania lub tylko zamykania naczyń w zależności od potrzeby, uchwyt nożycowy, trzon obrotowy 360o, z uchwytem mocującym do przetwornika oraz kluczem dynamometrycznym długość robocza 9 cm, bransze w kształcie peana (1 bransza ruchoma) – szt. 40;

4. narzędzie do zabiegów laparoskopowych do cięcia i koagulacji naczyń krwionośnych (do 5 mm włącznie), wykorzystujące technologię ultradźwiękową, wyposażone w 2 przyciski aktywujące, uchwyt pistoletowy z manipulatorem przednim, trzon obrotowy 360o, z uchwytem mocującym do przetwornika oraz kluczem dynamometrycznym długość robocza 35 cm, średnica trzonu 5 mm, zakrzywione bransze o długości 16 mm – szt. 500.

Lp. Parametr/warunek – wymóg parametr oferowany:

1. generator hybrydowy w pełni kompatybilny z narzędziami opisanymi w postępowaniu – tak;

2. dedykowany wózek do aparatu – tak;

3. włącznik nożny min. 2 przyciskowy – tak.

Wymagania dodatkowe:

4. certyfikat CE lub deklaracja zgodności – załączyć do oferty: tak;

5. instrukcja obsługi w j. polskim (w wersji papierowej i elektronicznej – dostarczyć przy przekazaniu sprzętu): tak;

6. szkolenie w siedzibie Zamawiającego dla min 15 osób, potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów: tak.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 219-537055
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostarczanie narzędzi do zabiegów chirurgicznych w technologii hybrydowej wraz z usługą najmu generatora hybrydowego

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
20/01/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Olympus Polska Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Wynalazek 1
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL
Postleitzahl: 02-677
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 123 400.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 878 832.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Oferta składana na całość zamówienia musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

I. Informacje ogólne.

1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie korzystania z miniPortalu oraz regulaminie ePUAP.

3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

5. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

II. Złożenie oferty.

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc, docx, .rtf, .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Wykonawca ma prawo, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., poz. 1503 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, pod warunkiem, że wykaże jednocześnie, że zastrzeżone przez niego w ofercie informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do 1 pliku archiwum (ZIP).

4. Do oferty należy dołączyć jednolity europejski dokument zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do 1 pliku archiwum (ZIP).

5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w instrukcji użytkownika dostępnej na mini portalu

6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

2. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie .

3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020