Строителство - 74977-2016

05/03/2016    S46    Съд на Европейския съюз - Строителство - Обявление за възлагане на поръчка - Ограничена процедура 

Люксембург-Люксембург: Дейности по подобряване и изменение за защитени помещения

2016/S 046-074977

Обявление за възложена поръчка

Строителство

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Съд на Европейския съюз, direction générale des infrastructures, direction des bâtiments
plateau de Kirchberg
На вниманието на: Alexandra de Maleville
2925 Luxembourg
Люксембург
Телефон: +352 43034705
Адрес за електронна поща: alexandra.de_maleville@curia.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://curia.europa.eu/

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката
Дейности по подобряване и изменение за защитени помещения.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
код NUTS
II.1.3)Информация относно рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
II.1.4)Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Дейности по изменение и подобряване за защитени помещения с обща площ 60 m2, включително планове за извършването на тези дейности и специални техники.

II.1.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

45262700, 45262400, 45312200, 45421100, 35120000, 45421141, 45421147, 45432000

II.1.6)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
II.2)Обща крайна стойност на поръчката/ите
II.2.1)Обща крайна стойност на поръчката/ите

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Ограничена
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S 216-393265 от 7.11.2015

Раздел V: Възлагане на поръчката

V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
22.2.2016
V.2)Информация относно офертите
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

неуспешна процедура

V.4)Информация относно стойността на поръчката
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
VI.2)Допълнителна информация:
Неуспешна процедура.
VI.3)Процедури по обжалване
VI.3.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
VI.3.2)Подаване на жалби
VI.3.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
24.2.2016