Services - 75066-2017

28/02/2017    S41    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Бургас: Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

2017/S 041-075066

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Бургас
000056814
ул. „Александровска“ № 26
Бургас
8000
България
Лице за контакт: инж. Веселина Цакова; Даниела Георгиева
Телефон: +359 56907351 / 56907242
Електронна поща: d.georgieva@burgas.bg
Факс: +359 56841996
код NUTS: BG341

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.burgas.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/30053

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/30053
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофам.

Референтен номер: 93-ОП-16
II.1.2)Основен CPV код
71000000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на независим изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, включително изготвяне на технически паспорт и изготвяне оценка за съответствие, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 734 667.74 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за само една обособена позиция
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Сгради с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Зорница“, бл. 17; гр. Бургас, ж.к. „Зорница“, бл. 36; гр. Бургас, ж.к. „Зорница“, бл. 18; гр. Бургас, ж.к. „Зорница“, бл. 15

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71000000
71310000
71521000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341
Основно място на изпълнение:

Гр. Бургас.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Жилищната сграда с административен адрес: ж.к. Зорница, бл. 17 е построена през 1968 г. Сградата е с идентификатор 07079.601.17.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои от 6 (шест) входа с по 8 (осем) надземни етажа. Общият брой на самостоятелните обекти е 112. Вида на строителната система е „ЕПЖС“. Разгънатата застроена площ на сградата е 11 480,01 кв. м.

2. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. Зорница, бл. 36 е влязла в експлоатация през 1970 г. Сградата е с идентификатор 07079.601.36.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои от 2 (две) блок секции, в които са разположени 4 (четири) броя входа с по 8 (осем) надземни етажа. Общият брой на самостоятелните обекти е 96. Видът на строителната система на сградата е „ЕПЖС“. Разгънатата застроена площ на сградата е 7 789,27 кв. м.

3. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. Зорница, бл. 18 е влязла в експлоатация през 1968 г. Сградата се състои от 18 (осемнадесет) надземни етажа. Общият брой на самостоятелните обекти в сградата е 108. Вида на строителната система е „ЕПК“.

Разгънатата застроена площ на сградата е 9 484,46 кв. м.

4. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. Зорница, бл. 15 е влязла в експлоатация през 1969 г. Сградата е с идентификатор 07079.601.15.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се 6 (шест) входа с по 8 (осем) надземни етажа. Общият брой на самостоятелните обекти е 144. Видът на строителната система на сградата е „ЕПЖС“. Разгънатата застроена площ на сградата е 11 480,01 кв. м.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 104 607.76 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 30/04/2018
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

При офериране, участниците следва да се съобразят с така упоменатите референтни стойности, определени по НПЕЕМЖС, както за общата стойност на съответната сграда, така и по видове дейности

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Сгради с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, бл. 89; гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, бл. 21; гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл. 9-вх. 1,2,3,4; гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл. 9-вх. 5, 6, 7, 8; гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл. 15.

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71000000
71310000
71521000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341
Основно място на изпълнение:

Гр. Бургас.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. Лазур, бл. 89 е влязла в експлоатация през 1995 г. Сградата е с идентификатор 07079.607.89.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои от 9 (девет) жилищни етажа. Общият брой на самостоятелните обекти в сградата е 66. Вида на строителната система е „ППК“.

Разгънатата застроена площ на сградата е 8 987,12 кв. м.

2. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. Лазур, бл. 21 е влязла в експлоатация през 1964 г. Сградата е с идентификатор 07079.607.21.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои от 6 (шест) надземни етажа. Общият брой на самостоятелните обекти в сградата е 54. Вида на строителната система е „ЕПЖС“.

Разгънатата застроена площ на сградата е 4 472 кв. м.

3. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. Изгрев, бл. 9 — вх. 1, вх. 2, вх. 3, вх. 4 е влязла в експлоатация през 1980 г. Сградата е с идентификатор 07079.501.9.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои от 8 (осем) входа с по 8 (осем) жилищни етажа. Общият брой на самостоятелните обекти е 157. Видът на строителната система на сградата е „ЕПЖС“.

Разгънатата застроена площ на сградата е 7 862,78 кв. м.

4. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. Изгрев, бл. 9 — вх. 5, вх. 6, вх. 7, вх. 8 е влязла в експлоатация през 1980 г. Сградата е с идентификатор 07079.501.9.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои от 8 (осем) входа с по 8 (осем) жилищни етажа. Общият брой на самостоятелните обекти е 157. Видът на строителната система на сградата е „ЕПЖС“.

Разгънатата застроена площ на сградата е 7 854,31 кв. м.

5. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. Изгрев, бл. 15 е влязла в експлоатация през 1975 г. Сградата е с идентификатор 07079.501.15.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои от 4 (четири) блок секции, в които са разположени 8 (осем) входа с по 8 (осем) жилищни етажа. Общият брой на самостоятелните обекти е 184. Видът на строителната система на сградата е „ЕПЖС“.

Разгънатата застроена площ на сградата е 15 724,72 кв. м.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 116 742.41 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 30/04/2018
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

При офериране, участниците следва да се съобразят с така упоменатите референтни стойности, определени по НПЕЕМЖС, както за общата стойност на съответната сграда, така и по видове дейности.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Сгради с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл. 21; ж.к. „Изгрев“, бл. 22-вх. 1, 2; ж.к. „Изгрев“, бл. 22-вх. 3, 4; ж.к. „Изгрев“, бл. 23-вх. 5, 6, 7, 8; ж.к. „Изгрев“, бл. 24-вх. 1, 2, 3; ж.к. „Изгрев“, бл. 24-вх. 4, 5

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71000000
71310000
71521000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341
Основно място на изпълнение:

Гр. Бургас.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. Изгрев, бл. 21 е влязла в експлоатация през 1975 г. Сградата е с идентификатор 07079.501.21.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои от 4 (четири) блок секции, в които са разположени 8 (осем) входа с по 8 (осем) жилищни етажа. Общият брой на самостоятелните обекти е 184. Видът на строителната система на сградата е „ЕПЖС“.

Разгънатата застроена площ на сградата е 15 720,93 кв. м.

2. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. Изгрев, бл. 22 — вх. 1, вх. 2 е влязла в експлоатация през 1974 г. Сградата е с идентификатор 07079.501.22.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои от 2 (две) блок секции, в които са разположени 4 (четири) входа с по 8 (осем) жилищни етажа. Общият брой на самостоятелните обекти е 92. Видът на строителната система на сградата е „ЕПЖС“.

Разгънатата застроена площ на сградата е 3 950 кв. м.

3. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. Изгрев, бл. 22 — вх. 3, вх. 4 е влязла в експлоатация през 1974 г. Сградата е с идентификатор 07079.501.22.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои от 2 (две) блок секции, в които са разположени 4 (четири) входа с по 8 (осем) жилищни етажа. Общият брой на самостоятелните обекти е 92. Видът на строителната система на сградата е „ЕПЖС“.

Разгънатата застроена площ на сградата е 3 950 кв. м.

4. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. Изгрев, бл. 23 — вх. 5, вх. 6, вх. 7, вх. 8 е влязла в експлоатация през 1974 г. Сградата е с идентификатор 07079.501.23.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои от 2 (две) блок секции, в които са разположени 4 (четири) входа с по 8 (осем) жилищни етажа. Общият брой на самостоятелните обекти е 92. Видът на строителната система на сградата е „ЕПЖС“.

Разгънатата застроена площ на сградата е 7 899,56 кв. м.

5. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. Изгрев, бл. 24 — вх. 1, вх. 2, вх. 3 е влязла в експлоатация през 1979 г. Сградата е с идентификатор 07079.501.24.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои от 3 (три) блок секции, в които са разположени 5 (пет) входа с по 8 (осем) жилищни етажа. Общия брой на самостоятелните обекти е 120. Видът на строителната система на сградата е „ЕПЖС“.

Разгънатата застроена площ на сградата е 5 871,82 кв. м.

6. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. Изгрев, бл. 24 — вх. 4, вх. 5 е влязла в експлоатация през 1979 г. Сградата е с идентификатор 07079.501.24.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои от 3 (три) блок секции, в които са разположени 5 (пет) входа с по 8 (осем) жилищни етажа. Общият брой на самостоятелните обекти е 120. Видът на строителната система на сградата е „ЕПЖС“.

Разгънатата застроена площ на сградата е 3 916,14 кв. м.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 107 401.99 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 30/04/2018
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

При офериране, участниците следва да се съобразят с така упоменатите референтни стойности, определени по НПЕЕМЖС, както за общата стойност на съответната сграда, така и по видове дейности.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Сгради с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл. 30; ж.к. „Изгрев“, бл. 38; ж.к. „Изгрев“, бл. 41; ж.к. „Изгрев“, бл. 67; ж.к. „Изгрев“, бл. 72-вх. 3, 4; ж.к. „Изгрев“, бл. 72-вх. 5, 6

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71000000
71310000
71521000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341
Основно място на изпълнение:

Гр. Бургас.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. Изгрев, бл. 30 е влязла в експлоатация през 1973 г. Сградата е с идентификатор 07079.501.30.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои 2 (две) блок секции, в които са разположени 4 (четири) входа с по 8 (осем) жилищни етажа. Общият брой на самостоятелните обекти е 92. Видът на строителната система на сградата е „ЕПЖС“.

Разгънатата застроена площ на сградата е 7 899,56 кв. м.

2. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. Изгрев, бл. 38 е влязла в експлоатация през 1974 г. Сградата е с идентификатор 07079.501.38.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои от 2 (две) блок секции, в които са разположени 4 (четири) входа с по 8 (осем) жилищни етажа. Общият брой на самостоятелните обекти е 96. Видът на строителната система на сградата е „ЕПЖС“.

Разгънатата застроена площ на сградата е 8 011,32 кв. м.

3. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. Изгрев, бл. 41 е влязла в експлоатация през 1976 г. Сградата е с идентификатор 07079.501.41.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои от 7 (седем) входа с по 8 (осем) жилищни етажа. Общият брой на самостоятелните обекти е 140. Видът на строителната система на сградата е „ЕПЖС“.

Разгънатата застроена площ на сградата е 19 445,10 кв. м.

4. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. Изгрев, бл. 67 е влязла в експлоатация през 1991 г. Сградата е с идентификатор 07079.501.67.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои от 2 (две) блок секции, в които са разположени 4 (четири) входа с по 8 (осем) жилищни етажа. Общият брой на самостоятелните обекти е 67. Видът на строителната система на сградата е „ЕПЖС“.

Разгънатата застроена площ на сградата е 8 453,88 кв. м.

5. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. Изгрев, бл. 72 — вх. 3, вх. 4 е влязла в експлоатация през 1988 г. Сградата е с идентификатор 07079.501.72.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои от 4 (четири) входа с по 8 (осем) жилищни етажа. Общият брой на самостоятелните обекти е 80. Видът на строителната система на сградата е „ЕПЖС“.

Разгънатата застроена площ на сградата е 4 166,12 кв. м.

6. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. Изгрев, бл. 72 — вх. 5, вх. 6 е влязла в експлоатация през 1988 г. Сградата е с идентификатор 07079.501.72.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои от 4 (четири) входа с по 8 (осем) жилищни етажа. Общият брой на самостоятелните обекти е 80. Видът на строителната система на сградата е „ЕПЖС“.

Разгънатата застроена площ на сградата е 4 166,12 кв. м.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 135 569.47 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 30/04/2018
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

При офериране, участниците следва да се съобразят с така упоменатите референтни стойности, определени по НПЕЕМЖС, както за общата стойност на съответната сграда, така и по видове дейности.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Сгради с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл. 4; ж.к. „Изгрев“, бл. 54 -вх. 1, вх. 2, вх. 3, вх. 4; ж.к. „Изгрев“, бл. 54 — вх. 5, вх. 6; ж.к. „Изгрев“, бл. 71; ж.к. „Изгрев“, бл. 86-вх. 3, вх. 4, вх. 5, вх. 6

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71000000
71310000
71520000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341
Основно място на изпълнение:

Гр. Бургас.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. Изгрев, бл. 4 е влязла в експлоатация през 1977 г. Сградата е с идентификатор 07079.501.4.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои от 2 (две) блок секции, в които са разположени 4 (четири) входа с по 8 (осем) жилищни етажа. Общият брой на самостоятелните обекти е 78. Видът на строителната система на сградата е „ЕПЖС“.

Разгънатата застроена площ на сградата е 7 846,10 кв. м.

2. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. Изгрев, бл. 54 — вх. 1, вх. 2, вх. 3, вх. 4 е влязла в експлоатация през 1977 г. Сградата е с идентификатор 07079.501.54.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои 3 (три) блок секции, в които са разположени 6 (шест) входа с по 8 (осем) жилищни етажа. Общият брой на самостоятелните обекти е 118. Видът на строителната система на сградата е „ЕПЖС“.

Разгънатата застроена площ на сградата е 7 846,10 кв. м.

3. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. Изгрев, бл. 54 — вх. 5, вх. 6 е влязла в експлоатация през 1977 г. Сградата е с идентификатор 07079.501.54.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои 3 (три) блок секции, в които са разположени 6 (шест) входа с по 8 (осем) жилищни етажа. Общият брой на самостоятелните обекти е 118. Видът на строителната система на сградата е „ЕПЖС“.

Разгънатата застроена площ на сградата е 3 271,32 кв. м.

4. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. Изгрев, бл. 71 е влязла в експлоатация през 1987 г. Сградата е с идентификатор 07079.501.71.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои от 2 (две) блок секции в които са разположени 3 (три) входа с по 6 (шест) жилищни етажа. Общият брой на самостоятелните обекти е 47. Видът на строителната система на сградата е „ЕПЖС“.

Разгънатата застроена площ на сградата е 5 343,38 кв. м.

5. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. Изгрев, бл. 86 — вх. 3, вх. 4, вх. 5, вх. 6 е влязла в експлоатация през 1991 г. Сградата е с идентификатор 07079.501.86.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои от 4 (четири) входа с по 8 (осем) жилищни етажа. Общият брой на самостоятелните обекти е 80. Видът на строителната система на сградата е „ЕПЖС“.

Разгънатата застроена площ на сградата е 8 894,58 кв. м.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 86 323.87 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 30/04/2018
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

При офериране, участниците следва да се съобразят с така упоменатите референтни стойности, определени по НПЕЕМЖС, както за общата стойност на съответната сграда, така и по видове дейности.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Сгради с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник“, бл. 19–вх. 1, 2, 3, 4, 5, 6; ж.к. „Меден Рудник“, бл. 19–вх. 7, 8; ж.к. „Меден Рудник“, бл. 132–вх. 1, 2, 3, 4; ж.к. „Меден Рудник“, бл. 23

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71000000
71310000
71521000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341
Основно място на изпълнение:

Гр. Бургас.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. Меден Рудник, бл. 19 — вх. 1, вх. 2, вх. 3, вх. 4, вх. 5, вх. 6 е влязла в експлоатация през 1980 г. Сградата е с идентификатор 07079.651.209.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои от 5 (пет) блок секции, в които са разположени 8 (осем) входа с по 6 (шест) жилищни етажа. Общият брой на самостоятелните обекти е 119. Видът на строителната система на сградата е „ЕПЖС“.

Разгънатата застроена площ на сградата е 7 638,78 кв. м.

2. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. Меден Рудник, бл. 19 — вх. 7, вх. 8 е влязла в експлоатация през 1980 г. Сградата е с идентификатор 07079.651.209.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои от 5 (пет) блок секции, в които са разположени 8 (осем) входа с по 6 (шест) жилищни етажа. Общият брой на самостоятелните обекти е 119. Видът на строителната система на сградата е „ЕПЖС“.

Разгънатата застроена площ на сградата е 3 055,06 кв. м.

3. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. Меден Рудник, бл. 132 — вх. 1, вх. 2, вх. 3, вх. 4 е влязла в експлоатация през 1986 г. Сградата е с идентификатор 07079.651.224.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои от 4 (четири) входа с 8 (осем) надземни етажа. Общият брой на самостоятелните обекти е 88. Видът на строителната система на сградата е „ЕПЖС“.

Разгънатата застроена площ на сградата е 7 938,02 кв. м.

4. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. Меден Рудник, бл. 23 е влязла в експлоатация през 1989 г. Сградата е с идентификатор 07079.651.228.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои от 1 (една) секция и има 1 (един) вход. Сградата е строена по строителна система „ЕПК“.

Разгънатата застроена площ на сградата е 6 478,92 кв. м.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 65 288.04 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 30/04/2018
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

При офериране, участниците следва да се съобразят с така упоменатите референтни стойности, определени по НПЕЕМЖС, както за общата стойност на съответната сграда, така и по видове дейности.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Сгради с административен адрес: гр. Бургас, ул. „Св. Кл. Охридски“ № 22 и ул. „Св. Патр. Евтимий“ № 25; ул. „Цариградска“ № 15, ул. „Шейново“ № 32, ул. „Св. Кл. Охридски“ № 20; ул. „Вардар“ № 1; ж.к. „Бр. Миладинови“, бл. 117, от вх. 1 до 7

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71000000
71310000
71521000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341
Основно място на изпълнение:

Гр. Бургас.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Жилищната сграда с административен адрес ул. „Св. Климент Охридски“ № 22 и ул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 25 е с идентификатор 07079.613.156.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Състои се от 5 (пет) входа. Три секции се състоят от партерен етаж и 10 (десет) жилищни етажа и 2 (две) секции — четириетажни с подпокривно пространство. Сградата е построена по метода „ППП“.

Разгънатата застроена площ на сградата е 2 524 кв. м.

2. Жилищната сграда с административен адрес ул. „Цариградска“ № 15, ул. „Шейново“ № 32 и ул. „Св. Климент Охридски“ № 20 е влязла в експлоатация през 1986 г. Сградата е с идентификатор 07079.613.162.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои от 2 (два) корпуса. В първия са разположени три входа с по 10 (десет) надземни етажа, общо с 110 самостоятелни обекта с жилищно предназначение. Вторият корпус се състои от 2 (два) входа с по 4 (четири) жилищни етажа с 24 самостоятелни обекта.

Разгънатата застроена площ на сградата е 12 594 кв. м.

3. Жилищната сграда с административен адрес ул. „Вардар“ № 1 е влязла в експлоатация през 1976 г. Сградата е с идентификатор 07079.620.201.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои от 4 (четири) входа с по 9 (девет) жилищни и 2 (два) партерни етажа. В сградата са разположени 83 броя самостоятелни обекта, от които 75 с жилищно предназначение.

Разгънатата застроена площ на сградата е 12 065 кв. м.

4. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. „Братя Миладинови“, бл. 117 — от вх. 1 до вх. 7 е влязла в експлоатация през 1979 г. Сградата е с идентификатор 07079.619.47.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Вида на строителната система на сградата е „ППК“. Сградата се състои от 7 (седем) входа на 9 (девет) надземни етажи. В сградата са разположени 144 броя самостоятелни обекта с жилищно предназначение.

Разгънатата застроена площ на сградата е 18 484 кв. м.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 118 734.20 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 30/04/2018
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

При офериране, участниците следва да се съобразят с така упоменатите референтни стойности, определени по НПЕЕМЖС, както за общата стойност на съответната сграда, така и по видове дейности.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. Участникът трябва да притежава валиден Лиценз, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството (съобразно изискванията на ЗУТ, в редакция до ДВ бр. 82 от 26.10.2012 г.) или валидно Удостоверение за упражняване на строителен надзор, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), съобразно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

— Участникът попълва поле 2) от Част IV: „Критерии за подбор“, буква А: Годност от ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител: Заверено копие на валиден Лиценз, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството (съобразно изискванията на ЗУТ, в редакция до ДВ бр. 82 от 26.10.2012 г.) или валидно Удостоверение за упражняване на строителен надзор, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК).

Забележка: Лицензът/удостоверението за упражняване на строителен надзор, издадени по реда на ЗУТ следва да бъде валиден/валидно/ за срока на изпълнение на поръчката. Ако датата му на валидност е преди датата на завършване на строителството/ ориентировъчно м. април 2018 г./ след да бъде представена декларация за осигуряване на токова удостоверение или подновяване на същото.

*** По отношение на лиценза, когато участникът е чуждестранно лице, следва да представи копие от документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство съгласно чл. 166, ал. 2 и ал. 7 от ЗУТ.

В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, такъв лиценз трябва да има всеки член на обединението/консорциума, който ще извършва строителен надзор. Изискването се прилага и за подизпълнителите, които ще извършват дейностите по строителен надзор.

*** Дейностите по упражняване на строителен надзор следва да се извършват от лица, притежаващи валиден Лиценз или Удостоверение за упражняването им, съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, като съгласно чл. 166, ал. 7 от ЗУТ тези дейности могат да се извършват и от лице, представило копие от валиден еквивалентен документ, доказващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националното му законодателство.

2. Участникът трябва да притежава правоспособност за оценка на съответствие със ЗЕЕ, а именно — валидна регистрация в АУЕР.

— Участникът попълва поле 1) от Част IV: „Критерии за подбор“, буква А: Годност от ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител: Заверено копие на валидно удостоверение за вписване в регистъра на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, воден от Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Квалификацията на консултантите по енергийна ефективност следва да бъде на І ниво.

Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния му закон.

Когато участникът е обединение, изискването важи съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидени в договора за създаване на обединението.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя минимални изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да има опит в изпълнението на услуга с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

— Участникът попълва поле 1б) от раздел В: Технически и професионални способности, Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

2. Участникът следва да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

— Участникът попълва поле 6 от раздел В: Технически и професионални способности, Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител списък с имената на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата.

3. Участникът следва да разполага с правоспособно лице по Закона за кадастъра и имотния регистър за извършване на геодезическото заснемане на целия строеж, за изготвяне на документация за издаване на Удостоверение от службата по кадастъра за изпълнение на задължението по чл. 52 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

— Участникът попълва поле 6 от раздел В: Технически и професионални способности, Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител списък с името на правоспособното лице по Закона за кадастъра и имотния регистър за извършване на геодезическото заснемане на целия строеж, за изготвяне на документация за издаване на Удостоверение от службата по кадастъра за изпълнение на задължението по чл. 52 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да има опит в изпълнението на поне 1 (една) услуга с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

За идентични или сходни с тези на настоящата поръчка се приемат услуги — услуги, свързани с извършване на строителен надзор в проектирането и строителството за изграждане и/или ремонт на обекти представляващи сгради от ІV-та категория.

2. Участникът следва да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, отговарящи на следните изисквания:

Ключовите специалисти на участника задължително трябва да са включени в основния заверен списък на правоспособните физически лица, които упражняват дейността. Списъкът е неразделна част от лиценза/удостоверението за упражняване на дейността съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ. Ключовите специалисти трябва да присъстват на обекта, съгласно приложения график на ангажираността им по време на целия строителен период.

Задължителният минимален състав на екипа трябва да включва ключови специалисти в областите, покриващи предмета на поръчката в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, както следва:

Ключов експерт 1: Ръководител екип.

Квалификация и умения:

Образование — строителен инженер (степен магистър), специалност ПГС /ССС/ или еквивалент;

Ключов експерт 2: по част „Архитектура“.

Квалификация и умения:

Образование — Архитект, специалност „Архитектура“;

Ключов експерт 3: по част „Конструкции“.

Квалификация и умения:

Образование — строителен инженер (степен магистър), специалност ПГС /ССС/ или еквивалент;

Удостоверение за Технически контрол, издадено от КИИП, валидно за 2016 г.

Ключов експерт 4: по част „ВиК“.

Квалификация и умения:

Образование — строителен инженер (степен магистър), специалност „ВиК“ или еквивалент;

Ключов експерт 5: по част „Електроинсталации“.

Квалификация и умения:

Образование — техническо (степен магистър), електроинженер или еквивалент;

Ключов експерт 6: по част „Отопление и вентилация“.

Квалификация и умения:

Образование — техническо (степен магистър), инженер по топлотехника или еквивалент;

Ключов експерт 7: Координатор/специалист по безопасност и здраве, който да отговаря на следните минимални изисквания на възложителя:

а) да има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалент;

б) има валидно удостоверение за „Координатор по безопасност и здраве в строителството“ или „Специалист по безопасност и здраве“ или еквивалентен документ.

3. Участникът следва да разполага с правоспособно лице по Закона за кадастъра и имотния регистър за извършване на геодезическото заснемане на целия строеж, за изготвяне на документация за издаване на Удостоверение от службата по кадастъра за изпълнение на задължението по чл. 52 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

ЗУТ; КИИП; ЗКИР; ЗЕЕ.

III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Условията за изпълнение на поръчката са указани в документацията за обществената поръчка.

Гаранцията за изпълнение е в размер 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС, със срок на валидност минимум срока за изпълнение на договора, увеличен с 30 дни. Гаранцията се представя във форма по избор, съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор, неразделна част от одобрената документация за обществената поръчка.

Условията, размера и начина на плащане са посочени в раздел V от документацията за обществената поръчка и проекта на договор.

Обемът и стойността на предвидените опции, както и условията и реда за осъществяването им се съдържат в документацията и проекта на договор.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 05/04/2017
Местно време: 17:15
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 06/04/2017
Местно време: 11:00
Място:

Сградата на Община Бургас, гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 26, етаж 1, Заседателната зала.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На публичното заседание може да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54 от ЗОП и чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, освен ако не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон.

2. Срокът за изготвяне на оценка съответствието на проекта за конкретната сграда по чл. 142 от ЗУТ е по предложение на участника, но не повече от 7 (седем) работни дни, считано от датата на предавате на проекта с официално писмо от страна на възложителя.

3. Срокът за изготвяне на окончателен доклад за строежа за конкретната сграда, след подписване на Констативен акт обр. 15 е по предложение на участника, но не повече от 20 (двадесет) работни дни.

4. Срок за актуализация на техническия паспорт, след подписване на Констативен акт обр. 15 за конкретния обект е по предложение на участника, но не повече от 10 (десет) работни дни.

5. Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация, свързана с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната са НАП, Министерство на околната среда и водите, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (http://nap.bg http://www3.moew.government.bg www.mlsp.government.bg http://www.gli.government.bg http://www.az.government.bg/).

6. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с определения изпълнител по реда на чл. 112 от ЗОП.

7. Съгласно чл. 67, ал. 6 ЗОП, преди сключване на договор, участникът, избран за изпълнител предоставя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/02/2017