Services - 75069-2017

28/02/2017    S41    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Bulgaria-Stara Zagora: Architectural design services

2017/S 041-075069

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Obshtina Stara Zagora
000818022
bul. „Tsar Simeon Veliki“ No. 107
Stara Zagora
6000
Bulgaria
Contact person: Mariya Boyanova
Telephone: +359 42614813
E-mail: m.boyanova@starazagora.bg
Fax: +359 42259132
NUTS code: BG344

Internet address(es):

Main address: http://www.starazagora.bg

Address of the buyer profile: http://starazagora.bg/profil-na-kupuvacha/protzeduri-po-zop-sled-15-04-2016/

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Изготвяне на работни проекти за паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на междублокови пространства и участъци от улици и зелени площи на територията на гр. Стара Загора.

II.1.2)Main CPV code
71220000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Предмет на настоящата поръчка са терени общинска собственост, намиращи се в строителните граници на гр. Стара Загора. Същите нямат обособена настилка, тротоари, алеи, зелени площи или са в изключително лошо състояние и се нуждаят от мероприятия за благоустрояване и паркоустрояване.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 33 000.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
71220000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG344
Main site or place of performance:

Гр. Стара Загора.

II.2.4)Description of the procurement:

Следва да се изработят проекти за следните обекти:

1. Благоустрояване на пространство около блок в кв. „Самара“, бул. „Цар Симеон Велики“, бл. 274 — УПИ III569, кв. 442б — съгласно посочения контур на скицата.

2. Благоустрояване на междублоково пространство в кв. „Самара 1“– УПИ Iжс, тр., хидр., коо, пг, кв. 442а.

3. Междублоково пространство между бул. „Цар Симеон Велики“, ул. „Стефан Сливков“, ул. „Княз Борис“ и бул. „Крайречен“.– УПИ IX 479, кжс и УПИ X 483, кжс, кв. 404; реконструкция и рехабилитация на улица от о.т. 4291, 4289, 4290, 4287, 4285, 4284, 4286.

4. Междублоково пространство между бул. „Славянски“, ул. „Българско опълчение“, ул. „Христо Ботев“ и ул. „Подполковник Калитин“ — УПИ Iжс и пг, кв. 96 и УПИ Iжс, кв. 98б; реконструкция и рехабилитация на улица от о.т. 831, 821.

5. Междублоково пространство между бул. „Славянски“, ул. „Ангел Кънчев“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Българско опълчение“ — УПИ Iжс и пг и кв. 96.

6. Междублоково пространство между ул. „Братя Жекови“, бул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Петко Р. Славейков“ и ул. „Христо Ботев“ — УПИ Iкоо, жс и пг, кв. 38 и реконструкция и рехабилитация на улица от о.т. 4603а, 4603б, 4603в.

7. Междублоково пространство между ул. „Генерал Гурко“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Ангел Кънчев“ и ул. „Българско опълчение“ — УПИ Iжс, магазини, пг, кв. 52.

8. Междублоково пространство между бул. „Цар Симеон Велики“, ул. „Ангел Кънчев“, ул. „Ген. Гурко“ и ул. „Стефан Караджа“ — УПИ Iжс, магазини, пг, кв. 53.

9. Междублоково пространство между ул. „Стефан Караджа“, ул. „Ангел Кънчев“, бул. „Цар Симеон Велики“ и ул. „Свети Княз Борис“. — УПИ IIза кжс, кв. 54, УПИ Xжс, кв. 54а, УПИ VIIкоо, кв. 54а и реконструкция и рехабилитация на улица от о.т. 4961, 4962, 4959, 4958, 4957, 531.

10. Междублоково пространство заключено южно от Търговската гимназия, източно от бул. „Св. Патриарх Евтимий“, бл. 112 и североизточно от бул. „Цар Симеон Велики“ № 123 — УПИ IIза кжс и пг, кв. 10. и реконструкция и рехабилитация на улица от о.т. 4849, 4848.

11. Междублоково пространство западно от блок на ул. „Евлоги Георгиев“ № 86 и ул. „Стефан Караджа“ — УПИ VIIгр.ж.с. и гаражи, кв. 121; реконструкция и рехабилитация на улица от о.т. 533а, 533б, 533в, 533г и улица о.т. 4974, 4972, 4971, 4271, 4270, 4973.

Целта е в резултат на изпълнение на дейнсотите да се постигне трайно подобрение на икономическото, социалното и екологичното състояние на територията.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 33 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Не се изисква.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Не се изисква.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Участникът попълва поле 1б) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи Списък на услугите с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

2. Участникът попълва поле 6 от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката /минимум 1/ най-много за последните 3 години от датата на подаване на заявлението или на офертата.

*** Под дейности с предмет идентични или сходни с предмета на поръчката следва да се разбира дейности, свързани с изготвяне на технически проекти.

Участникът следва да разполага с да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:

Минимални изисквания:

Проектант по част „Архитектурна“ — да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/;

2. Проектант по част „Конструктивна“ — да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/;

3. Проектант по част „Електрическа“ — да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/;

4. Проектант по част „ВиК“- да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/;

6. Проектант по част „Геодезия“- да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/;

7. Проектант по част „Паркоустройство и благоустройство“ — да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/;

9. Проектант по част „Пожарна безопасност“- да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/;

10. Проектант по част „ПУСО“- да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/;

11. Проектант по част „Инженерна Геология“- да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/;

12. Проектант по част „ПБЗ“- да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/03/2017
Local time: 17:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 31/03/2017
Local time: 11:00
Place:

Общинска администрация Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107.

Information about authorised persons and opening procedure:

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Възложителят отстранява от процедурата кандидат или участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата.

Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранциите се предоставят в 1 от следните форми:

1. Парична сума — превод по набирателната сметка на Община Стара Загора, — IBAN: BG65UNCR70003322236387 BIC: UNCRBGSF в Банка „УниКредит Булбанк“ АД;

2. Банкова гаранция;

3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet address: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/02/2017