Services - 75069-2017

28/02/2017    S41    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Стара Загора: Архитектурно проектиране

2017/S 041-075069

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Стара Загора
000818022
бул. „Цар Симеон Велики“ № 107
Стара Загора
6000
България
Лице за контакт: Мария Боянова
Телефон: +359 42614813
Електронна поща: m.boyanova@starazagora.bg
Факс: +359 42259132
код NUTS: BG344

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.starazagora.bg

Адрес на профила на купувача: http://starazagora.bg/profil-na-kupuvacha/protzeduri-po-zop-sled-15-04-2016/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://starazagora.bg/profil-na-kupuvacha/protzeduri-po-zop-sled-15-04-2016/item/9548-izgotvyane-rabotni-proekti-za-parkoustroyavane-blagoustroyavane-i-podobryavane-na-fizicheskata-sreda-na-mejdubloko
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Изготвяне на работни проекти за паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на междублокови пространства и участъци от улици и зелени площи на територията на гр. Стара Загора.

II.1.2)Основен CPV код
71220000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата поръчка са терени общинска собственост, намиращи се в строителните граници на гр. Стара Загора. Същите нямат обособена настилка, тротоари, алеи, зелени площи или са в изключително лошо състояние и се нуждаят от мероприятия за благоустрояване и паркоустрояване.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 33 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71220000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:

Гр. Стара Загора.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Следва да се изработят проекти за следните обекти:

1. Благоустрояване на пространство около блок в кв. „Самара“, бул. „Цар Симеон Велики“, бл. 274 — УПИ III569, кв. 442б — съгласно посочения контур на скицата.

2. Благоустрояване на междублоково пространство в кв. „Самара 1“– УПИ Iжс, тр., хидр., коо, пг, кв. 442а.

3. Междублоково пространство между бул. „Цар Симеон Велики“, ул. „Стефан Сливков“, ул. „Княз Борис“ и бул. „Крайречен“.– УПИ IX 479, кжс и УПИ X 483, кжс, кв. 404; реконструкция и рехабилитация на улица от о.т. 4291, 4289, 4290, 4287, 4285, 4284, 4286.

4. Междублоково пространство между бул. „Славянски“, ул. „Българско опълчение“, ул. „Христо Ботев“ и ул. „Подполковник Калитин“ — УПИ Iжс и пг, кв. 96 и УПИ Iжс, кв. 98б; реконструкция и рехабилитация на улица от о.т. 831, 821.

5. Междублоково пространство между бул. „Славянски“, ул. „Ангел Кънчев“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Българско опълчение“ — УПИ Iжс и пг и кв. 96.

6. Междублоково пространство между ул. „Братя Жекови“, бул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Петко Р. Славейков“ и ул. „Христо Ботев“ — УПИ Iкоо, жс и пг, кв. 38 и реконструкция и рехабилитация на улица от о.т. 4603а, 4603б, 4603в.

7. Междублоково пространство между ул. „Генерал Гурко“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Ангел Кънчев“ и ул. „Българско опълчение“ — УПИ Iжс, магазини, пг, кв. 52.

8. Междублоково пространство между бул. „Цар Симеон Велики“, ул. „Ангел Кънчев“, ул. „Ген. Гурко“ и ул. „Стефан Караджа“ — УПИ Iжс, магазини, пг, кв. 53.

9. Междублоково пространство между ул. „Стефан Караджа“, ул. „Ангел Кънчев“, бул. „Цар Симеон Велики“ и ул. „Свети Княз Борис“. — УПИ IIза кжс, кв. 54, УПИ Xжс, кв. 54а, УПИ VIIкоо, кв. 54а и реконструкция и рехабилитация на улица от о.т. 4961, 4962, 4959, 4958, 4957, 531.

10. Междублоково пространство заключено южно от Търговската гимназия, източно от бул. „Св. Патриарх Евтимий“, бл. 112 и североизточно от бул. „Цар Симеон Велики“ № 123 — УПИ IIза кжс и пг, кв. 10. и реконструкция и рехабилитация на улица от о.т. 4849, 4848.

11. Междублоково пространство западно от блок на ул. „Евлоги Георгиев“ № 86 и ул. „Стефан Караджа“ — УПИ VIIгр.ж.с. и гаражи, кв. 121; реконструкция и рехабилитация на улица от о.т. 533а, 533б, 533в, 533г и улица о.т. 4974, 4972, 4971, 4271, 4270, 4973.

Целта е в резултат на изпълнение на дейнсотите да се постигне трайно подобрение на икономическото, социалното и екологичното състояние на територията.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 33 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 30
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изисква.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изисква.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът попълва поле 1б) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи Списък на услугите с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

2. Участникът попълва поле 6 от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката /минимум 1/ най-много за последните 3 години от датата на подаване на заявлението или на офертата.

*** Под дейности с предмет идентични или сходни с предмета на поръчката следва да се разбира дейности, свързани с изготвяне на технически проекти.

Участникът следва да разполага с да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:

Минимални изисквания:

Проектант по част „Архитектурна“ — да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/;

2. Проектант по част „Конструктивна“ — да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/;

3. Проектант по част „Електрическа“ — да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/;

4. Проектант по част „ВиК“- да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/;

6. Проектант по част „Геодезия“- да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/;

7. Проектант по част „Паркоустройство и благоустройство“ — да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/;

9. Проектант по част „Пожарна безопасност“- да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/;

10. Проектант по част „ПУСО“- да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/;

11. Проектант по част „Инженерна Геология“- да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/;

12. Проектант по част „ПБЗ“- да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 30/03/2017
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 31/03/2017
Местно време: 11:00
Място:

Общинска администрация Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят отстранява от процедурата кандидат или участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата.

Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранциите се предоставят в 1 от следните форми:

1. Парична сума — превод по набирателната сметка на Община Стара Загора, — IBAN: BG65UNCR70003322236387 BIC: UNCRBGSF в Банка „УниКредит Булбанк“ АД;

2. Банкова гаранция;

3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/02/2017