Supplies - 75183-2022

11/02/2022    S30

България-София: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2022/S 030-075183

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Национален регистрационен номер: 000670627
Пощенски адрес: ж.к. СТУДЕНТСКИ ГРАД, ул. Академик Стефан Младенов № 21
Град: гр.София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1700
Държава: България
Лице за контакт: Nikolay Kirilov Izov
Електронна поща: nikolay.izov@gmail.com
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.nsa.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/28275
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за Стол №1 – НСА, София

II.1.2)Основен CPV код
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за срок до 24 месеца, разделени по обособени позиции, както следва:

1. Доставка на хляб.

2. Доставка на свежи и замразени плодове и зеленчуци.

3. Доставка на пилешко месо и яйца.

4. Доставка на свинско, телешко и агнешко месо, кайма и колбаси.

5. Доставка на бакалски стоки и риба.

6. Доставка на мляко и млечни продукти.

7. Доставка на безалкохолни напитки и минерална вода.

8. Доставка на шоколадови изделия, кафе, чай и свързани с тях продукти

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 45 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на пилешко месо, яйца

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15112130 Пилета
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Пиле цяло - замразено - 2730 кг; пилешки бутчета – замразени – 3220 кг;  пилешко филе от гърди – замразено - 3800 кг; пилешко филе от бут, без кожа – замразено – 580 кг; пилешки дробчета – замразени – 50 кг; пилешко филе от гърди – пушено – 20 кг; шунка от пуешко месо – 20 кг; яйца L – 55000 бр

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 206-535960
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 31589
Обособена позиция №: 3
Наименование:

Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за Стол №1 – НСА, София, Обособена позиция 3: Доставка на пилешко месо, яйца

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
13/01/2022
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 6
Брой на офертите, постъпили от МСП: 5
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ ООД
Национален регистрационен номер: 120541733
Пощенски адрес: ул. "БОРОВА ГОРА" №26
Град: гр. Смолян
код NUTS: BG424 Смолян / Smolyan
Пощенски код: 4700
Държава: България
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 45 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 45 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
08/02/2022