Dienstleistungen - 75195-2020

14/02/2020    S32

Slovenija-Ljubljana: Storitve nadzora in upravljanja prometa

2020/S 032-075195

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Ministrstvo za infrastrukturo
Nacionalna identifikacijska številka: 2399270000
Poštni naslov: Langusova ulica 4
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: mzip.jn@gov.si
E-naslov: mzip.jn@gov.si
Telefon: +386 14788000
Telefaks: +386 14788140
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-infrastrukturo/
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/342128/za_objavo_JN430_56_2019_drugic.zip
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15901
I.4)Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Priprava dokumentacije za sklenitev pogodb za izvajanje gospodarske javne službe avtobusnega linijskega prevoza potnikov

Referenčna številka dokumenta: 430-56/2019
II.1.2)Glavna koda CPV
63712700 Storitve nadzora in upravljanja prometa
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Po obstoječi pravni ureditvi je Ministrstvo za infrastrukturo, kot resorni organ, pristojno za vzpostavitev normativnih pogojev za organizacijo, delovanje, financiranje, nadzorovanje in izvajanje gospodarske javne službe javni linijski medkrajevni prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu.

Izvajalec mora izdelati:

Razpisno dokumentacijo za ureditev sistema JLPP po javno naročniškem (bruto) modelu za celotno območje,

Razpisno dokumentacijo za ureditev sistema JLPP po koncesijskem (neto) modelu za koncesijska območja za celotno območje RS in

Razpisno dokumentacijo za ureditev sistema JLPP po kombiniranem modelu za celotno območje.

Izvajalec mora izdelati predloge sprememb predpisov in morebitnih novih predpisov potrebnih za izvedbo prej navedenih različic razpisov.

Razpisna dokumentacija sestoji iz prometnega, ekonomskega, pravnega in informacijskega dela.

Izvajalec mora sodelovati pri zakonodajnem postopku in pri postopku od objave do podpisa pogodb za celo RS.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
48810000 Informacijski sistemi
71241000 Študija izvedljivosti, svetovanje, analiza
71311200 Storitve svetovanja pri transportnih sistemih
72200000 Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
72212000 Storitve programiranja aplikacijske programske opreme
72240000 Storitve sistemske analize in programiranja
72243000 Storitve programiranja
72267000 Storitve vzdrževanja in popravila programske opreme
72310000 Storitve obdelave podatkov
72316000 Storitve analize podatkov
72320000 Storitve podatkovnih baz
79111000 Storitve pravnega svetovanja
79311410 Ocena ekonomskega učinka
79410000 Storitve podjetniškega in managerskega svetovanja
79412000 Storitve svetovanja na področju upravljanja financ
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
II.2.4)Opis javnega naročila:

Ministrstvo za infrastrukturo mora v skladu z določili Uredbe (ES) št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23.10.2007 o javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza ter o razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 1191/69 in št. 1107/70 (v nadaljevanju Uredba 1370); in v skladu z nacionalno zakonodajo na tem področju: Zakonom o prevozih v cestnem prometu ZPCP-2 (Uradni list RS, št. 6/16-UPB in 67/19) (v nadaljevanju ZPCP); Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice (Uradni list RS, št. 29/19) (v nadaljevanju uredba JLPP) podeliti nove koncesije oziroma skleniti pogodbe o prevozih.

Po obstoječi pravni ureditvi je Ministrstvo za infrastrukturo, kot resorni organ, pristojno za vzpostavitev normativnih pogojev za organizacijo, delovanje, financiranje, nadzorovanje in izvajanje gospodarske javne službe javni linijski medkrajevni prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu.

Izvajalec mora izdelati:

Razpisno dokumentacijo za ureditev sistema JLPP po javno naročniškem (bruto) modelu za celotno območje,

Razpisno dokumentacijo za ureditev sistema JLPP po koncesijskem (neto) modelu za koncesijska območja za celotno območje RS in

Razpisno dokumentacijo za ureditev sistema JLPP po kombiniranem modelu za celotno območje.

Izvajalec mora izdelati predloge sprememb predpisov in morebitnih novih predpisov potrebnih za izvedbo prej navedenih različic razpisov.

Razpisna dokumentacija sestoji iz prometnega, ekonomskega, pravnega in informacijskega dela.

Izvajalec mora sodelovati pri zakonodajnem postopku in pri postopku od objave do podpisa pogodb za celo RS.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Možnost podaljšanja pogodbe, v kolikor v roku izvedbe pogodbe pogodbe s prevozniki še ne bi bile podpisane.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Podatki, ki so navedeni v projektni nalogi z dne 29.1.2020, str. 17 (poglavje Informacijski sklop), so na voljo pri naročniku, na zgoščenki, za termin osebnega prevzema pošljite elektronsko sporočilo na mzi.jn@gov.si, s pripisom "Zahteva za podatke JN 430-56/2019".

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
Izvedba storitve je omejena na določeno stroko
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:

Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Navedeno v razpisni dokumentaciji.

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 13/03/2020
Lokalni čas: 09:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 13/03/2020
Lokalni čas: 09:30

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.2.2020 10:00:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Ministrstvo za infrastrukturo
Poštni naslov: Langusova ulica 4
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
11/02/2020