Diese Website wird derzeit vor dem Hintergrund des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union aktualisiert. Falls Inhalte diesem Austritt noch nicht Rechnung tragen, ist dies unbeabsichtigt und wird berichtigt.

Dienstleistungen - 75269-2020

14/02/2020    S32    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Ryki: Beaufsichtigung der Bauarbeiten

2020/S 032-075269

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Powiat Rycki
Postanschrift: ul. Wyczółkowskiego 10A
Ort: Ryki
NUTS-Code: PL815
Postleitzahl: 08-500
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Aneta Ochal
E-Mail: promocja@ryki.powiat.pl
Telefon: +48 818657450
Fax: +48 818651966

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.spryki.bip.lubelskie.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.spryki.bip.lubelskie.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach

Referenznummer der Bekanntmachung: RM.272.5.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71247000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach”.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71540000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL815
Hauptort der Ausführung:

Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach, ul. Kolejowa 10

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach”.

Zamawiający powierzy inspektorowi nadzoru inwestorskiego zarządzanie i nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji w celu skutecznego wyegzekwowania od wykonawców robót budowlanych wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów i realizacji robót, wykonania zadania zgodnie z dokumentacją projektową, w ustalonych w umowach z wykonawcami terminach. Inspektor nadzoru inwestorskiego odpowiedzialny będzie także za administrowanie, koordynację wszystkich czynności związanych z inwestycją począwszy od daty rozpoczęcia robót budowlanych poprzez etap prowadzenia robót, aż po etap zgłaszania wad i rozliczenia Inwestycji, w tym nadzór nad robotami, zgodnie z warunkami umowy i obowiązującym polskim prawem budowlanym. W zakresie zarządzania i nadzoru, usługi świadczone w ramach niniejszego zadania, mają zapewnić płynne wdrożenie inwestycji, nieprzekroczenie budżetu inwestycji, terminowy odbiór robót oraz prawidłowe przyszłe funkcjonowanie i obsługę robót przez Zamawiającego. Ponadto inspektor nadzoru inwestorskiego może przygotowywać na zlecenie Zamawiającego raporty dotyczące szacowania kosztu końcowego na różnych etapach trwania i wdrażania Inwestycji oraz wykonać kontrolę finansową Inwestycji i związane z nią rozliczenia.

Obowiązki i prawa inspektora nadzoru wynikają z art. 25-26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186). Nadzór należy pełnić zgodnie z ustawą prawo budowlane, obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej.

Zakres robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, które zamieszczone będą na stronie internetowej zamawiającego (https://spryki.bip.lubelskie.pl) przy postępowaniu pn. „Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach”, znak RM.272.4.2020.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie personelu wykonawcy / Gewichtung: 40 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 11/09/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPLU.05.02.00-06-0062/16

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 300,00 PLN (słownie: trzysta złotych 00/100).

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach określonych w punkcie 10.2 siwz.

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w swiz.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

6.1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.

6.3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

6.3.2. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza również wykonawcę:

• w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 243) lub którego upadłość ogłoszono z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp).

7.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1 (w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”), Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7.3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

8.6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie,

W jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite europejskie dokumenty zamówienia, o których mowa w punkcie 7.1 SIWZ dotyczące tych podmiotów.

Oświadczenia podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Należy je przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 9 siwz.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunki udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1 siwz.

Dalszy ciąg w sekcji III.1.2).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.

Dalszy ciąg opisu z sekcji III.1.1):

8.7. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.7 ppkt 2 SIWZ.

8.10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w pkt. 6.3 SIWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt. 6.1. SIWZ.

8.11. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 8 do SIWZ. Należy je przesłać zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 9 siwz. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

8.12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 7.3. SIWZ składa każdy z Wykonawców zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ.

8.13. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia,

O których mowa w pkt. 7.7. SIWZ, przy czym:

a) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 7.7. ppkt 1 SIWZ składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt. 6.1 SIWZ.

b) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 7.7. ppkt 2 SIWZ składa każdy z nich.

9.2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej – adres: promocja@ryki.powiat.pl.

Korzystanie z miniPortalu jest bezpłatne.

Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z systemu miniPortal dostępne są w Instrukcji użytkownika https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaObslugi.aspx

9.4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na EPUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularza: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza komunikacji.

9.5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

9.9. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowią załącznik do niniejszej siwz.

12.13. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale.

13.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePuap pod adresem https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia i udostępnionego również na miniPortalu – https://miniportal.uzp.gov.pl. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ze względu na ograniczoną ilość znaków, jaką można wprowadzić w sekcji III.1.3 opis zdolności technicznej i kwalifikacji rozpoczęto w niniejszej sekcji.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał (zrealizował i zakończył) co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu nadzoru nad realizacją co najmniej jednego zadania polegającego na budowie, przebudowie, remoncie budynku z podaniem wartości, przedmiotu zamówienia, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.

Za usługę polegającą na pełnieniu nadzoru nad realizacją zadania Zamawiający uzna usługę polegającą na pełnieniu kontroli i nadzoru inwestorskiego.

Jako wykonanie usługi należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla umów o roboty budowlane realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia) lub zakończenia realizacji umowy na świadczenie usług nadzoru, jeżeli zakończenie realizacji umowy na świadczenie usług nadzoru nastąpiło wcześniej niż wystawienie Świadectwa Przejęcia (dla umów o roboty budowlane realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, należy przeliczyć według średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla umów o roboty budowlane realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia) lub na dzień zakończenia realizacji umowy na świadczenie usług nadzoru.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum 1 osobą na każde z wymienionych poniżej stanowisk:

Kierownik Zespołu Inspektorów

Wymagane kwalifikacje:

Uprawnienia budowlane do kierownika robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie nadzorowania;

Wymagane doświadczenie zawodowe:

Doświadczenie przy realizacji co najmniej jednego zadania obejmującego budowę, przebudowę, remont budynku lub nadzór nad budową, przebudową, remontem budynku od rozpoczęcia robót do wykonania zadania na stanowisku/stanowiskach:

Kierownika Budowy

Lub

Kierownika Robót

Lub

Inspektora Nadzoru specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć według średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy /umów na realizację zadania/zadań wykazanego/wykazanych w ramach warunku.

Jako wykonanie zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla zadań realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), lub podpisanie protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zadań, dla których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

Inspektor nadzoru branży sanitarnej

Wymagane kwalifikacje:

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie nadzorowania.

Inspektor nadzoru branży elektrycznej

Wymagane kwalifikacje:

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie nadzorowania.

Uwaga:

Osoby wskazane powyżej powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1117.).

Osobami na stanowiska wymienione powyżej mogą być również, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2018 poz. 2272).

7.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

7.7. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

a) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – według wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do SIWZ.

b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ.

2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

b) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

Analogicznie do treści § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczącego terminu wystawienia odpowiednich dokumentów składanych przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, odpis o którym mowa powyżej winien być wystawiony także nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, przygotowanego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 9 do SIWZ;

d) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, przygotowanego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 10 do SIWZ;

7.8. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty,

O których mowa w punkcie 7.7 ppkt 1) lit. a) SIWZ budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi, były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

18.1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

18.2. Projekt umowy stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ.

Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w przypadkach wskazanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do siwz.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/03/2020
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/03/2020
Ortszeit: 12:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. w Starostwie Powiatowym w Rykach, ul. Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki, pokój nr 214 (II piętro).

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

7.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 7.7 ppkt 2):

1) lit. a) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w który Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

2) lit. b) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

7.10. Dokumenty, o których mowa w pkt. 7.9. pkt 1 i 7.9 pkt. 2 SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.11. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.9. SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt. 7.10 SIWZ stosuje się odpowiednio.

7.12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w który Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

7.13. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 7.7 ppkt 2 lit. a, składa dokument, o którym mowa w pkt 7.9 ppkt 1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis punktu 7.10 stosuje się odpowiednio.

7.14. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

7.6. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert,

A następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału

W postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zaliczek.

Termin dwóch miesięcy określony w Sekcji IV.2.6) należy rozumieć jako 60 dni liczone od ustalonej daty składania ofert.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały zawarte w Rozdziale 6, 7 i 8 siwz.

Ze względu na ograniczona liczbą znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w siwz dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: www.spryki.bip.lubelskie.pl w zakładce Ogłoszenia/Przetargi.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

19.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizatorom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 19.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 19.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 19.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 19.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 19.6. Terminy wniesienia odwołania: a) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej; c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 19.6. lit. a i b SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 19.7. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: • 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; • 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 19.8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp. 19.9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 19.10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/02/2020