Diese Website wird derzeit vor dem Hintergrund des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union aktualisiert. Falls Inhalte diesem Austritt noch nicht Rechnung tragen, ist dies unbeabsichtigt und wird berichtigt.

Dienstleistungen - 75369-2020

14/02/2020    S32    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Timișoara: Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau

2020/S 032-075369

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Municipiul Timișoara
Nationale Identifikationsnummer: 14756536
Postanschrift: Bulevardul C. D. Loga nr. 1, județ Timiș
Ort: Timișoara
NUTS-Code: RO424
Postleitzahl: 300030
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Ec. Lucreția Schipor – consilier achiziții publice
E-Mail: achizitiipublice@primariatm.ro
Telefon: +40 256408367

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.primariatm.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100089326
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de proiectare aferente obiectivului de investiții „SF + PT viabilizare zona de locuințe Ovidiu Balea”

Referenznummer der Bekanntmachung: 14756536_2020_ PAAPD1106081
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71322000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

În baza contractului vor fi prestate servicii de proiectare şi asistenţă tehnică din partea proiectantului aferente obiectivului de investiţii „SF + PT viabilizare zona de locuințe Ovidiu Balea” astfel cum sunt acestea impuse în tema de proiectare si nota conceptuala. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 20 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 91 500.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO424
Hauptort der Ausführung:

Timisoara, zona de locuinte Ovidiu Balea, la sediul prestatorului si la sediul beneficiarului (dupa caz).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

În baza contractului se vor presta servicii de proiectare şi asistenţă tehnică din partea proiectantului aferente obiectivului de investiţii „SF + PT viabilizare zona de locuințe Ovidiu Balea”. Conform celor impuse prin tema de proiectare, fazele supuse contractarii sunt: întocmire documentaţie studiu de fezabilitate, întocmire proiect tehnic, asigurarea asistenţei tehnice pe parcursul execuţiei şi recepţiei lucrărilor şi predare proiect as built.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 105
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Municipiul Timisoara va exclude în orice moment al procedurii de atribuire a contractului de servicii, orice operator economic care se afla în una din situatiile prevazute la art. 60, 164, 165 şi 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Motivele de excludere vor fi aplicate şi în cazul asociaţilor/subcontractanţilor/terţilor susţinători, după caz.

Modalitatea de indeplinire: sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila, fiecare operator economic participant la procedura de atribuire (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz) va prezenta odata cu oferta, DUAE distinct completat in SEAP cu informatiile aferente situatiei lor.

Se vor prezenta:

(a) declaratia privind neîncadrarea în situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea nr. 98/2016 – de catre toti participantii la procedura si

(b) daca este cazul, angajamentul ferm al tertului sustinator insotit de documente din care rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau asociere.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

Documentele justificative pot fi:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), la momentul prezentarii acestora;

2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4) alte documente edificatoare, dupa caz.

Documentele solicitate se vor prezenta în limba romana/limba în care au fost emise însotite de traducerea in limba romana, dupa caz.

Persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:

— Nicolae Robu, primar,

— Dan Aurel Diaconu, viceprimar,

— Imre Farkas, viceprimar,

— Robert Kristof, administrator public,

— Chis Culita, director general D.G.D.P.P.R.U.,

— Ioan Ganciov, sef Serviciul D.P.P.C.A.A.,

— Caius-Sorin Suli, sef Serv. Juridic,

— Mihaela Maria Dumitru, sef Biroul Contencios,

— Alin Stoica, consilier juridic,

— Victoria-Slavita Dubles, consilier Birou Evidenta Patrimoniu,

— Lelica Crisan, sef Birou Eficientizare Energetica Blocuri,

— Melinda Eniko Jurca, consilier Biroul Evidenta Patrimoniu,

— Emilia Szekely, consilier Biroul Finantare Scoli,

— Liviu Andron, consilier Biroul Contabilitate,

— Nicoleta Ramona Dolha, consilier Biroul Garaje, Cimitire Coserit si Spatii Utilitare,

— Eliza-Angela Costa, consilier Biroul Locuinte,

— Alina Ramona Rosenblum, consilier Biroul Finantare Scoli.

Consilieri locali: Lorenzo-Flavius Barabas; Andra-Anca Blotiu; Lucian Caldararu; Laura Chindris; Radu Dragos Dimeca; Marius Cristinel Dugulescu; Grigore Grigoroiu; Iulian Daniel Idolu; Sorin Gabriel Ionescu; Adrian Razvan Lulciuc; Daniela Mirela Maris; Ioan Mateescu; Octavian Mazilu; Ciprian Stefan Mihok; Simion Mosiu; Adrian Romita Orza; Raluca Ioana Popescu; Gabriela Popovici; Constantin Stefan Sandu; Elena Sipos; Nicusor-Alin Sirbu; Ioan Stefan Szatmari; Lucian Dorel Taropa; Adelina Larissa Tarziu; Luminita Tundrea.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire – comisia de evaluare:

1) titulari:

— preşedinte, Corina Valerica Radu, sef Serviciul Achiz […] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Ofertanții vor prezenta o lista a serviciilor prestate în cel mult ultimii 3 ani (raportat la termenul limită pentru primirea ofertelor), care să contină valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă acestia din urmă sunt autorităti contractante sau clienti privati. Serviciile considerate similare obiectului contractului din punct de vedere al complexităţii şi utilităţii, sunt serviciile de proiectare pentru lucrările de drumuri şi poduri respectiv rețele de utilități. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar (procese-verbale de recepţie, copii contracte, recomandări, certificate constatatoare etc.) care cuprind menţiuni referitoare la beneficiari, valoare, perioada şi dacă acestea au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi au fost duse la bun sfârşit. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea prestărilor de servicii se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic/documente echivalente pentru ofertanţii străini.

Proportia de subcontractare. In cazul în care ofertantul intenţioneaza să subcontracteze parţial serviciul, DUAE include informatiile solicitate cu privire la subcontractanti cu procentul aferent serviciilor pe care le vor presta, raportat la valoarea contractului. Subcontractantul/subcontractantii nominalizat/i de catre ofertant are/au obligatia de a completa DUAE cu datele proprii în conformitate cu prevederile art. 193 din Legea 98/2016. Neprezentarea acestuia odata cu oferta atrage dupa sine respingerea ofertei ca inacceptabila [temei art. 137 alin. (2) lit. k) din H.G. 395/2016]. Se vor prezenta acordul de subcontractare si declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Pentru indeplinirea cerintei privind experienta similara se va prezenta, ca dovada preliminară, DUAE completat direct in SEAP în conformitate cu prevederile art. 193 din Legea 98/2016. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data documentului invocat drept experiență similară, beneficiarul acestuia, perioada de derulare a contractului, valoarea acestuia în lei fără TVA și dacă acesta a fost efectuat în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi au fost duse la bun sfârşit. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (ex.: procese-verbale de recepţie, copii contracte, recomandări, certificate constatatoare etc.), vor fi prezentate doar la solicitarea autorității contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Referitor asociați/terți susținători, după caz: în cazul unei oferte comune, experiența similară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, caz în care în formularul DUAE completat de ofertant direct in SEAP se vor include informații privind asociații, care au obligația de a prezenta odata cu oferta, formularul DUAE completat cu datele proprii și modul concret de îndeplinire a cerinței. Pe langa DUAE se va prezenta acordul de asociere. În cazul în care ofertantul beneficiază de susținerea unuia sau mai multor terți susținători, acesta/aceștia au obligația de a prezenta odata cu oferta, formularul DUAE completat cu datele proprii. Capacitatea acestuia/acestora va fi cumulată, după caz, cu cea a ofertantului pentru îndeplinirea cerinței, caz în care în formularul DUAE completat de ofertant se vor include informații concrete cu privire la existența unei susțineri de terță parte, inclusiv masurile avute in vedere de acesta pentru a accesa in orice moment resursele necesare. Pe langa DUAE se va prezenta angajamentul tertului/tertilor sustinatori (impreuna cu documente anexe la angajament transmise de catre tert/tertii sustinatori), din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc, la finalizarea evaluarii ofertelor.

Se va prezenta DUAE completat de fiecare subcontractant (dupa caz), in conformitate cu prev. art. 193 din Legea 98/2016. Neprezentarea acestuia odata cu oferta atrage dupa sine respingerea ofertei ca inacceptabila [temei art. 137 alin. (2) lit. k) din H.G. 395/2016]. Se vor prezenta acordul de subcontractare si declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. De asemenea, la incheierea contractului de achizitie publica/acordului-cadru, se va prezenta contractul/contractele incheiat/e între ofertant şi subcontractant/subcontractanţii nominalizaţi în ofertă, in concordanta cu oferta. Contractul/contractele de subcontractare se vor constitui in anexe ale contractului.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 029-067226
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/03/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 24/09/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 24/03/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Membrii comisiei de evaluare, experti cooptati si persoane imputernicite de catre ANAP, dupa caz.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) In cadrul documentelor atasate anuntului de participare publicat in SEAP, DUAE este configurat direct in SEAP si pus la dispozitia operatorilor economici interesati. Operatorii economici participanti vor completa in SEAP in mod direct, in acest document informatiile/raspunsurile aferente incadrarii/neincadrarii in motivele de excludere, respectiv indeplinirii criteriilor de calificare solicitate de catre autoritatea contractanta, tinand cont de calitatea in care acestia participa la procedura de atribuire, respectiv ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz;

2) Pentru vizualizarea documentelor atasate, operatorii economici trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic;

3) Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta (DUAE completat, declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, propunerea tehnica, propunerea financiara, documentul doveditor privind constituirea garantiei de participare si daca este cazul, angajamentul de sustinere al tertului sustinator, acordurile de asociere si/sau subcontractare), numai în format electronic, semnată cu semnatura electronica extinsa si numai pana la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare;

4) Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP in cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentaţia de atribuire, cu respectarea termenului limita precizat de autoritatea contractanta la sectiunea II.1.4) a prezentului document, respectiv nu mai tarziu de 20 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare. Conform art. 160-161 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in masura in care acestea vor fi adresate in termenul prevazut in anuntul de participare. Raspunsul consolidat la clarificarile solicitate, va fi publicat în SEAP in cadrul anuntului de participare;

5) În cazul în care autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor clarificari/completari în scopul verificarii conformitatii ofertei cu cerintele impuse, atat solicitarea cat si raspunsul ofertantului se transmit în SEAP doar în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa. In situatia in care raspunsul ofertantului este postat in SEAP fara semnatura electronica extinsa, oferta sa va fi asimilata prevederilor art. 137 alin. (2) lit. j) din H.G. 395/2016, fiind respinsa ca inacceptabila;

6) Daca în urma aplicarii criteriului atribuire „pretul cel mai scazut” se constata ca 2 sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin preturi egale, se va solicita reofertarea prin intermediul SEAP. Daca aceasta nu este realizabila din motive imputabile operatorului SEAP, se va solicita ofertantilor o noua propunere financiara offline. Contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Conform Legii 101/2016, cu ultimele completari si modificari.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Municipiul Timișoara – Serviciul Achiziții Publice, camera 223
Postanschrift: Bulevardul C. D. Loga nr. 1
Ort: Timișoara
Postleitzahl: 300030
Land: Rumänien
E-Mail: achizitiipublice@primariatm.ro
Telefon: +40 256408367

Internet-Adresse: www.primariatm.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/02/2020