Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Leveringen - 75483-2022

11/02/2022    S30

Nederland-Nijmegen: Printers en plotters

2022/S 030-075483

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 015-032425)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting @voCampus
Nationaal identificatienummer: 311795909
Postadres: De Meeuwse Acker 2020
Plaats: NIJMEGEN
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6546DZ
Land: Nederland
Contactpersoon: Rogier Diecke
E-mail: info@alliantievo.nl
Telefoon: +31 243790158
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.alliantievo.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aanbesteding Afdrukapparatuur, Beheer- en Printspoolersoftware @voCampus

Referentienummer: @voCampus1701
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30232100 Printers en plotters
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze Aanbesteding is om één leverancier te contracteren voor de levering van afdrukapparatuur, bijbehorende software en het onderhoud hierop.

De looptijd van de nieuw te sluiten overeenkomst bedraagt vijf jaar (60 maanden) met de optie deze 2 keer te verlengen met één jaar (2 x 12 maanden).

Opdrachtgever wenst één Opdrachtnemer te contracteren die minimaal voorziet in:

• Levering en installatie van 111 multifunctionals en 17 printers op diverse locaties (zie Bijlage E).

• Levering en installatie van beheersoftware.

• Levering en installatie van Cloud gebaseerde printspoolersoftware inclusief Follow Me

• Onderhoud op afdrukapparatuur en geleverde software.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 015-032425

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 07/03/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 07/03/2022
Plaatselijke tijd: 15:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

Datum: 07-03-2022

Plaatselijke tijd: 10:05

Te lezen:

Datum: 07-03-2022

Plaatselijke tijd: 15:05

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Inleveren aanbesteding gewijzigd van 10.00 naar 15.00