Dienstleistungen - 75511-2020

14/02/2020    S32

Polen-Krakau: Organisation von Messen und Ausstellungen

2020/S 032-075511

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
Postanschrift: al. Jana Pawła II 39
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 30-969
Land: Polen
E-Mail: info@muzeumlotnictwa.pl
Telefon: +48 126424070
Fax: +48 126424070

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.muzeumlotnictwa.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: państwowa instytucja kultury
I.5)Haupttätigkeit(en)
Freizeit, Kultur und Religion

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zaprojektowanie i wykonanie (dostawę) następujących wystaw: „Skrzydła i Ludzie XX w” „Swego nie znacie – magazyny historii” Metamuzeum” „Silnikownia” „Archeologia lotnicza”

Referenznummer der Bekanntmachung: DA.24-06/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79956000 Organisation von Messen und Ausstellungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie: zaprojektowania i wykonania (dostawy) następujących wystaw: „Skrzydła i Ludzie XX w” w hangarze głównym, „Swego nie znacie – magazyny historii” w budynku garażowym nr 1, „Metamuzeum” w budynku garażowym nr 1, „Silnikownia” w budynku garażowym nr 1 oraz wystawa pn. „Archeologia lotnicza” w budynku spadochroniarnia w ramach programu kulturowego pn. „Skrzydła i Ludzie XX wieku” wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich na Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 300 309.55 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39154000 Messeeinrichtungen
32322000 Multimediaausrüstung
32321300 Audiovisueller Bedarf
31500000 Elektrische Lampen und Leuchten
31611000 Kabelsätze
32417000 Multimedia-Netze
39150000 Diverse Möbel und Einrichtungen
48780000 Softwarepaket für die System-, Speicher- und Inhaltsverwaltung
51110000 Installation von elektrischen Einrichtungen
71314100 Dienstleistungen im Elektrobereich
72212783 Entwicklung von Inhaltsverwaltungssoftware
79932000 Innenarchitektendienste
79934000 Möbeldesign
79930000 Dienstleistungen bezüglich Produktdesign
92110000 Film- und Videofilmherstellung und verbundene Dienstleistungen
92312000 Künstlerische Dienstleistungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zamówienie swoim zakresem obejmuje opracowanie projektów szczegółowych, w tym projektu architektury wnętrz z aranżacją ekspozycji oraz identyfikacji wizualnej oraz wykonanie na ich podstawie uszczegółowionej koncepcji scenariusza, opracowanie i zakup wraz z dostawą urządzeń audiowizualnych i teletechnicznych, oświetlenia, instalacji ekspozycyjnych wraz z ich instalacją, uruchomieniem oraz przetestowaniem oprogramowania do zarządzania treścią, jak również samym sprzętem i urządzeniami audiowizualnymi, teletechnicznymi, oświetleniem, oraz instalacjami ekspozycyjnymi, wykonanie dokumentacji powykonawczej, udzielenie gwarancji i rękojmi: na okres nie krótszy niż 24 miesiące od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia, serwis w okresie gwarancji, przeniesienie autorskich praw majątkowych.

Zamawiający informuje, iż niezbędnym dla realizacji scenariusza ekspozycji stałych i programu kulturowego, jako podstawy do wykonania, objętych zakresem przedmiotu zamówienia jest zapoznanie się i wykorzystanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tj. Zadania Inwestycyjnego, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, czyli: dokumentacja projektowa oraz zarys scenariusza ekspozycji opracowany przez Muzeum Lotnictwa Polskiego oraz biuro projektowe Group AV Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 88 lok. 315, 00-992 Warszawa, POLSKA, dostępnymi pod następującym adresem internetowym: https://drive.google.com/drive/folders/1G8R1hCP9fe3I0Q_Xqsd-1xHq3iKZ5L-y?usp=sharing

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi / Gewichtung: 25
Qualitätskriterium - Name: Kwalifikacje osób kluczowych dla realizacji zadania / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie”. w ramach działania Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 123-300449
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Zaprojektowanie i wykonanie (dostawę) następujących wystaw: „Skrzydła i Ludzie XX w” „Swego nie znacie – magazyny historii” Metamuzeum” „Silnikownia” „Archeologia lotnicza”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
08/01/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Perfect Displays Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Ku Wiśle 7, lok. 60
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-707
Land: Polen
E-Mail: info@perfectdisplays.com.pl
Telefon: +48 782277011
Fax: +48 224863260

Internet-Adresse: www.perfectdisplays.com.pl

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 300 309.55 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 397 359.17 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom i innym podmiotom jeżeli mają lub mieli oni interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pod warunkiem, że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni jeśli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, treści postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Odwołanie wnosi się w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

11. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub części.

12. Pozostałe regulacje dot. środków ochrony prawnej zostały określone w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/02/2020