Services - 7552-2021

08/01/2021    S5

Nederland-Utrecht: Diensten in verband met informatietechnologie

2021/S 005-007552

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Nationaal identificatienummer: 361633343
Postadres: Griffioenlaan 2
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3526 LA
Land: Nederland
Contactpersoon: Marilyn Inge
E-mail: Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl
Telefoon: +31 615609651
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rijkswaterstaat.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

31156813: vervangen SCADA-bovenlaag Hollandsche IJsselkering (HIJK)

Referentienummer: 31156813
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72222300 Diensten in verband met informatietechnologie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het bedienings- en besturingssysteem van de Hollandsche IJsselKering, waarmee vanuit het Centrale Bediengebouw de Bovenstroomse schuif, de Benedenstroomse schuif, de sluis en de brug wordt bediend, maakt voor de bediening gebruik van WinCC, een Supervisory Control And Data Aquisition (SCADA) systeem van Siemens. De bedienlaag van het bedienings- en besturingssysteem (SCADA bovenlaag), is zowel hardware matig als software matig aan het einde van zijn technische levensduur en moet worden vervangen. Voor een volledige overzicht van de scope en de werkzaamheden zie het bestek van de overeenkomst.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 465 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33 Zuid-Holland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zuid-Holland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie inkoopplan.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

— Verlenging van beheer en onderhoud activiteiten met één jaar vanaf 1.10.2027,

— Het vervroegd uitvoeren van de opdracht in 2021 i.p.v. 2022,

— Een deel van de scope over cybersecurity zal optioneel uitgevraagd.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 079-186764
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

31156813: vervangen SCADA-bovenlaag Hollandsche IJsselkering (HIJK)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/12/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Siemens Mobility bv
Nationaal identificatienummer: 71002693
Postadres: Werner von Siemensstraat 7
Plaats: Zoetermeer
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2712 PN
Land: Nederland
E-mail: justin.au-yeung@siemens.com
Telefoon: +31 652441543
Internetadres: http://www.siemens.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 465 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Burgerlijke rechter te 's-Gravenhage
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/01/2021