Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Diensten - 75537-2019

15/02/2019    S33    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Jastrzębie-Zdrój: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2019/S 033-075537

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A.
Postadres: ul. Rybnicka 6c
Plaats: Jastrzębie-Zdrój
NUTS-code: PL227
Postcode: 44- 335
Land: Polen
Contactpersoon: Agnieszka Korzyńska
E-mail: agnieszka.korzynska@termika.pgnig.pl
Telefoon: +48 327537190
Fax: +48 327537303

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ptep.pl

Adres van het kopersprofiel: https://www.ptep.pl/dla-kontrahenta/przetargi/objete-prawem-zamowien-publicznych

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://termika.eb2b.com.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://termika.eb2b.com.pl
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 10 01 24 (piasek nadmiarowy) i 10 01 82 (popiół denny) z kotła fluidalnego Oddział „Zofiówka”

Referentienummer: 4/XI/ZP/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 10 01 24 (piasek nadmiarowy) i 10 01 82 (popiół denny) z kotła fluidalnego Oddział „Zofiówka” w PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia. Zakres rzeczowy prac obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie przez Wykonawcę odpadów wytworzonych przez Zamawiającego w Oddziale Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Szacowana maksymalna ilość odpadów:

— dla odpadu o kodzie 10 01 24 (piasek nadmiarowy) - 15 917,20 ton

— dla odpadu o kodzie 10 01 82 (popiół denny) - 29 560,50 ton

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 24 (piasek nadmiarowy)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL227
Voornaamste plaats van uitvoering:

PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A., Oddział Zofiówka, ul. Rybnicka 6c, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 24 (piasek nadmiarowy). Zakres rzeczowy prac obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie przez Wykonawcę odpadu o kodzie 10 01 24 (piasek nadmiarowy) wytworzonego przez Zamawiającego w Oddziale Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Szacowana maksymalna ilość do odbioru dla odpadu o kodzie 10 01 24 (piasek nadmiarowy) to 15 917,20 ton w okresie realizacji przedmiotu Umowy tj., od daty zawarcia Umowy do 31.12.2019 r.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 08/04/2019
Einde: 31/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Okres realizacji zamówienia - w zakresie daty rozpoczęcia realizacji zamówienia podano planowany termin rozpoczęcia/podpisania Umowy. Ostateczny termin podpisania Umowy może ulec zmianie ze względu na czas trwania postępowania przetargowego, nie później jednak niż do upływu terminu związania ofertą

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 82 (popiół denny)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL227
Voornaamste plaats van uitvoering:

PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A., Oddział Zofiówka, ul. Rybnicka 6c, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 82 (popiół denny). Zakres rzeczowy prac obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie przez Wykonawcę odpadu o kodzie 10 01 82 (popiół denny) wytworzonego przez Zamawiającego w Oddziale Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Szacowana maksymalna ilość do odbioru dla odpadu o kodzie 10 01 82 (popiół denny) to 29 560,50 ton w okresie realizacji przedmiotu Umowy tj., od daty zawarcia Umowy do 31.12.2019 r.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 08/04/2019
Einde: 31/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Okres realizacji zamówienia - w zakresie daty rozpoczęcia realizacji zamówienia podano planowany termin rozpoczęcia/podpisania Umowy. Ostateczny termin podpisania Umowy może ulec zmianie ze względu na czas trwania postępowania przetargowego, nie później jednak niż do upływu terminu związania ofertą

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu tj., wykażą się posiadaniem:

a) aktualnego zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego obejmującego zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów.

b) Wpisu do rejestru BDO (BDO – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) w zakresie transportu odpadu,

c) Wpisu do rejestru BDO w zakresie zezwolenia na zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów,

Na potwierdzenie powyższego Wykonawca złoży stosowne oświadczenia oraz na wezwanie Zamawiającego przedłoży stosowne dokumenty w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem poprzez złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego potwierdzające posiadanie stosownych zezwoleń, decyzji oraz wpisów.

2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na jego wezwanie odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają zdolność techniczną oraz kwalifikacje zawodowe tj. wykażą się:

a) zrealizowaniem w okresie ostatnich 2 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie co najmniej jednego zamówienia/umowy odbioru i zagospodarowania:

— w przypadku składania oferty na realizację części 1. zamówienia - odpadu o kodzie 10 01 24 (piasek nadmiarowy) w łącznej ilości nie mniejszej niż 10 000 ton,

— w przypadku składania oferty na realizację części 2. zamówienia - odpadu o kodzie 10 01 82 (popiół denny) w łącznej ilości nie mniejszej niż 25 000 ton.

Dla potwierdzenia powyższych Wykonawca złoży stosowne oświadczenie oraz na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca złoży wypełniony wykaz zrealizowanych zamówień (Załącznik nr 3 do SIWZ) spełniających powyższy warunek oraz złoży dokumenty potwierdzające zrealizowanie zamówienia w sposób należyty.

b) posiadaniem:

— w przypadku składania oferty na realizację części 1. zamówienia (odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 24 (piasek nadmiarowy) wykażą się posiadaniem samochodu ciężarowego z naczepą samorozładowczą wannową,

— w przypadku składania oferty na realizację części 2. zamówienia (odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 82 (popiół denny) wykażą się posiadaniem samochodu ciężarowego z naczepą samorozładowczą wannową lub autocysterną przeznaczoną do transportu materiałów sypkich przystosowanych do załadunku rękawami załadowczymi.

Na potwierdzenie powyższych Wykonawca złoży stosowne oświadczenie.

c) dysponowaniem osobami zatrudnionymi na umowę o pracę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia posiadającymi wymagane uprawnienia i kwalifikacje w ramach posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

— min. 2 osoby posiadające niezbędne uprawnienia i kwalifikacje w zakresie kierowania samochodem ciężarowym z naczepą samorozładowczą wannową i/lub autocysterną.

Na potwierdzenie powyższego Wykonawca złoży stosowne oświadczenie.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

1. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

a) 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) dla 1 (pierwszej) części zamówienia - Odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 24 (piasek nadmiarowy),

b) 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) dla 2 (drugiej) części zamówienia - Odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 82 (popiół denny).

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Szczegóły dotyczące wadium zostały określone w SIWZ.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wnoszone przez Wykonawcę w wysokości 5 % ceny łącznej brutto oferty, zgodnie z zasadami opisanymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Warunki płatności zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są przedstawić dokument ustanawiający pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy w przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający żąda przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców najpóźniej na 2 dni przed terminem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Warunki realizacji zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/03/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 21/03/2019
Plaatselijke tijd: 11:30
Plaats:

PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A., 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Wodeckiego 10, sala 422 (IV piętro), POLSKA

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 24aa. ustawy (Procedura odwrócona).

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie elektronicznej w postaci plików opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym na Platformie pod adresem https://termika.eb2b.com.pl/.

Dokumenty oraz oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie, jak również podmiotów udostępniających potencjał składane w postaci plików powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Oferta wraz z załącznikami składana jest w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem poprzez złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile umocowanie nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty.

Przedkładając swoją ofertę przetargową Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki realizacji zamówienia określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) wraz ze wszystkim załącznikami stanowiącymi jej integralną część. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca załącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu dostępnego w formie edytowalnej na stronie internetowej Zamawiającego lub platformie internetowej pod adresem https://termika.eb2b.com.pl/.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, którego dokumenty dotyczą.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w zakresie usług transportowych odpadów, wykaże na wezwanie Zamawiającego, iż podmioty te posiadają wpis do rejestru BDO (BDO – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) w zakresie transportu odpadów. Stosowne dokumenty dotyczące tych podmiotów winny być złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem poprzez złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez osobę/y upoważnioną/e

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa w oryginale każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, którego dokumenty dotyczą. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Jednolity dokument sporządza się, zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE oraz zamieszcza w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na Platformie pod adresem https://termika.eb2b.com.pl/. Wprzypadku, gdy wartości lub kwoty w złożonych przez Wykonawcę dokumentach wyrażone zostaną w walucie obcej, Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego dla danej waluty, obowiązującego w dacie określonej w tym dokumencie.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/02/2019