Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Diensten - 75537-2019

15/02/2019    S33    Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Usługi związane z odpadami

2019/S 033-075537

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A.
Adres pocztowy: ul. Rybnicka 6c
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Kod NUTS: PL227
Kod pocztowy: 44- 335
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Korzyńska
E-mail: agnieszka.korzynska@termika.pgnig.pl
Tel.: +48 327537190
Faks: +48 327537303

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.ptep.pl

Adres profilu nabywcy: https://www.ptep.pl/dla-kontrahenta/przetargi/objete-prawem-zamowien-publicznych

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://termika.eb2b.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://termika.eb2b.com.pl
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 10 01 24 (piasek nadmiarowy) i 10 01 82 (popiół denny) z kotła fluidalnego Oddział „Zofiówka”

Numer referencyjny: 4/XI/ZP/18
II.1.2)Główny kod CPV
90500000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 10 01 24 (piasek nadmiarowy) i 10 01 82 (popiół denny) z kotła fluidalnego Oddział „Zofiówka” w PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia. Zakres rzeczowy prac obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie przez Wykonawcę odpadów wytworzonych przez Zamawiającego w Oddziale Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Szacowana maksymalna ilość odpadów:

— dla odpadu o kodzie 10 01 24 (piasek nadmiarowy) - 15 917,20 ton

— dla odpadu o kodzie 10 01 82 (popiół denny) - 29 560,50 ton

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 24 (piasek nadmiarowy)

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A., Oddział Zofiówka, ul. Rybnicka 6c, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 24 (piasek nadmiarowy). Zakres rzeczowy prac obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie przez Wykonawcę odpadu o kodzie 10 01 24 (piasek nadmiarowy) wytworzonego przez Zamawiającego w Oddziale Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Szacowana maksymalna ilość do odbioru dla odpadu o kodzie 10 01 24 (piasek nadmiarowy) to 15 917,20 ton w okresie realizacji przedmiotu Umowy tj., od daty zawarcia Umowy do 31.12.2019 r.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 08/04/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Okres realizacji zamówienia - w zakresie daty rozpoczęcia realizacji zamówienia podano planowany termin rozpoczęcia/podpisania Umowy. Ostateczny termin podpisania Umowy może ulec zmianie ze względu na czas trwania postępowania przetargowego, nie później jednak niż do upływu terminu związania ofertą

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 82 (popiół denny)

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A., Oddział Zofiówka, ul. Rybnicka 6c, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 82 (popiół denny). Zakres rzeczowy prac obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie przez Wykonawcę odpadu o kodzie 10 01 82 (popiół denny) wytworzonego przez Zamawiającego w Oddziale Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Szacowana maksymalna ilość do odbioru dla odpadu o kodzie 10 01 82 (popiół denny) to 29 560,50 ton w okresie realizacji przedmiotu Umowy tj., od daty zawarcia Umowy do 31.12.2019 r.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 08/04/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Okres realizacji zamówienia - w zakresie daty rozpoczęcia realizacji zamówienia podano planowany termin rozpoczęcia/podpisania Umowy. Ostateczny termin podpisania Umowy może ulec zmianie ze względu na czas trwania postępowania przetargowego, nie później jednak niż do upływu terminu związania ofertą

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu tj., wykażą się posiadaniem:

a) aktualnego zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego obejmującego zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów.

b) Wpisu do rejestru BDO (BDO – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) w zakresie transportu odpadu,

c) Wpisu do rejestru BDO w zakresie zezwolenia na zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów,

Na potwierdzenie powyższego Wykonawca złoży stosowne oświadczenia oraz na wezwanie Zamawiającego przedłoży stosowne dokumenty w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem poprzez złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego potwierdzające posiadanie stosownych zezwoleń, decyzji oraz wpisów.

2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na jego wezwanie odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają zdolność techniczną oraz kwalifikacje zawodowe tj. wykażą się:

a) zrealizowaniem w okresie ostatnich 2 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie co najmniej jednego zamówienia/umowy odbioru i zagospodarowania:

— w przypadku składania oferty na realizację części 1. zamówienia - odpadu o kodzie 10 01 24 (piasek nadmiarowy) w łącznej ilości nie mniejszej niż 10 000 ton,

— w przypadku składania oferty na realizację części 2. zamówienia - odpadu o kodzie 10 01 82 (popiół denny) w łącznej ilości nie mniejszej niż 25 000 ton.

Dla potwierdzenia powyższych Wykonawca złoży stosowne oświadczenie oraz na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca złoży wypełniony wykaz zrealizowanych zamówień (Załącznik nr 3 do SIWZ) spełniających powyższy warunek oraz złoży dokumenty potwierdzające zrealizowanie zamówienia w sposób należyty.

b) posiadaniem:

— w przypadku składania oferty na realizację części 1. zamówienia (odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 24 (piasek nadmiarowy) wykażą się posiadaniem samochodu ciężarowego z naczepą samorozładowczą wannową,

— w przypadku składania oferty na realizację części 2. zamówienia (odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 82 (popiół denny) wykażą się posiadaniem samochodu ciężarowego z naczepą samorozładowczą wannową lub autocysterną przeznaczoną do transportu materiałów sypkich przystosowanych do załadunku rękawami załadowczymi.

Na potwierdzenie powyższych Wykonawca złoży stosowne oświadczenie.

c) dysponowaniem osobami zatrudnionymi na umowę o pracę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia posiadającymi wymagane uprawnienia i kwalifikacje w ramach posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

— min. 2 osoby posiadające niezbędne uprawnienia i kwalifikacje w zakresie kierowania samochodem ciężarowym z naczepą samorozładowczą wannową i/lub autocysterną.

Na potwierdzenie powyższego Wykonawca złoży stosowne oświadczenie.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

a) 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) dla 1 (pierwszej) części zamówienia - Odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 24 (piasek nadmiarowy),

b) 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) dla 2 (drugiej) części zamówienia - Odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 82 (popiół denny).

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Szczegóły dotyczące wadium zostały określone w SIWZ.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wnoszone przez Wykonawcę w wysokości 5 % ceny łącznej brutto oferty, zgodnie z zasadami opisanymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Warunki płatności zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są przedstawić dokument ustanawiający pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy w przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający żąda przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców najpóźniej na 2 dni przed terminem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/03/2019
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/03/2019
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A., 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Wodeckiego 10, sala 422 (IV piętro), POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 24aa. ustawy (Procedura odwrócona).

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie elektronicznej w postaci plików opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym na Platformie pod adresem https://termika.eb2b.com.pl/.

Dokumenty oraz oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie, jak również podmiotów udostępniających potencjał składane w postaci plików powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Oferta wraz z załącznikami składana jest w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem poprzez złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile umocowanie nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty.

Przedkładając swoją ofertę przetargową Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki realizacji zamówienia określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) wraz ze wszystkim załącznikami stanowiącymi jej integralną część. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca załącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu dostępnego w formie edytowalnej na stronie internetowej Zamawiającego lub platformie internetowej pod adresem https://termika.eb2b.com.pl/.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, którego dokumenty dotyczą.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w zakresie usług transportowych odpadów, wykaże na wezwanie Zamawiającego, iż podmioty te posiadają wpis do rejestru BDO (BDO – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) w zakresie transportu odpadów. Stosowne dokumenty dotyczące tych podmiotów winny być złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem poprzez złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez osobę/y upoważnioną/e

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa w oryginale każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, którego dokumenty dotyczą. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Jednolity dokument sporządza się, zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE oraz zamieszcza w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na Platformie pod adresem https://termika.eb2b.com.pl/. Wprzypadku, gdy wartości lub kwoty w złożonych przez Wykonawcę dokumentach wyrażone zostaną w walucie obcej, Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego dla danej waluty, obowiązującego w dacie określonej w tym dokumencie.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/02/2019