Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 75568-2020

14/02/2020    S32    Servicii - Anunt de atribuire - licitaţie deschisă 

România-Bucureşti: Servicii de întreţinere şi reparaţii de software

2020/S 032-075568

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Număr naţional de înregistrare: 9051601
Adresă: Str. Independenței nr. 202A
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321
Cod poștal: 060022
Țară: România
Persoană de contact: Nicoleta Cercelaru
E-mail: sap@ancpi.ro
Telefon: +40 213152520
Fax: +40 213152520

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.ancpi.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.4)Tipul autorității contractante
Agenție/birou național sau federal
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de protecție împotriva atacurilor cibernetice și a virușilor informatici

Număr de referinţă: 11150/21.03.2019
II.1.2)Cod CPV principal
72267000
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Achizitia de servicii de protecție împotriva atacurilor cibernetice și a virușilor informatici cu incheiere de acord-cadru pentru o perioada de 48 luni.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 93 366.00 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321
Locul principal de executare:

La sediul achizitorului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Serviciile de protecție împotriva atacurilor cibernetice si a virușilor informatici constau in:

— servicii de suport tehnic din partea producătorului soluției de antivirus;

— servicii de actualizare a versiunilor aplicației;

— servicii de actualizare a bazei de semnături.

Si se prestează pentru soluția de securitate integrată implementată în cadrul infrastructurii informatice proprii și implementarea soluției existente pe echipamente noi ce fac obiectul unor achiziții recente. Serviciile se vor presta atât pentru ANCPI, cât și pentru unitățile subordonate (42 OCPI-uri + CNC).

Cantitate minima estimata a acordului-cadru: 2 600 utilizatori finali x 4 luni.

Valoarea minima estimata a acordului-cadru: 56 368 RON.

Cantitate maxima estimata a acordului-cadru: 4 000 utilizatori finali x 48 luni.

Valoarea maxima estimata a acordului-cadru: 1 040 640 RON.

Cantitate minima estimata pentru contractul subsecvent: 2 600 utilizatori finali x 1 luna.

Valoarea minima estimata pentru contractul subsecvent: 14 092 RON.

Cantitate maxima estimata pentru contractul subsecvent: 4 000 utilizatori finali x 12 luni.

Valoarea maxima estimata pentru contractul subsecvent: 260 160 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 061-141837
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 29003
Titlu:

Servicii de protecție împotriva atacurilor cibernetice și a virușilor informatici

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
17/07/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: IT About IT
Număr naţional de înregistrare: 35313787
Adresă: Str. Maica Domnului nr. 16, sector 2
Localitate: București
Cod NUTS: RO321
Cod poștal: 023721
Țară: România
E-mail: pm@itaboutit.ro
Telefon: +40 726683870

Adresă internet: www.itaboutit.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 948 480.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 948 480.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 948 480.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 31700
Titlu:

Contract subsecvent de servicii nr. 1

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
31/07/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: IT About IT
Număr naţional de înregistrare: 35313787
Adresă: Str. Maica Domnului nr. 16, sector 2
Localitate: București
Cod NUTS: RO321
Cod poștal: 023721
Țară: România
E-mail: pm@itaboutit.ro
Telefon: +40 726683870

Adresă internet: www.itaboutit.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 66 669.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 66 690.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 57853
Titlu:

Contract subsecvent nr. 2

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
30/12/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: IT About IT
Număr naţional de înregistrare: 35313787
Adresă: Str. Maica Domnului nr. 16, sector 2
Localitate: București
Cod NUTS: RO321
Cod poștal: 023721
Țară: România
E-mail: pm@itaboutit.ro
Telefon: +40 726683870

Adresă internet: www.itaboutit.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 13 338.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 13 338.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 3749/31.01.2020
Titlu:

Contract subsecvent de servicii nr. 3

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
31/01/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: IT About IT
Număr naţional de înregistrare: 35313787
Adresă: Str. Maica Domnului nr. 16, sector 2
Localitate: București
Cod NUTS: RO321
Cod poștal: 023721
Țară: România
E-mail: pm@itaboutit.ro
Telefon: +40 726683870

Adresă internet: www.itaboutit.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 13 338.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 13 338.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Adresă: Splaiul Independenței nr. 202A, sector 6
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 060022
Țară: România
E-mail: sap@ancpi.ro
Telefon: +40 213152520
Fax: +40 213152520

Adresă internet: www.ancpi.ro

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
11/02/2020