Usługi - 7559-2018

09/01/2018    S5

Polska-Praszka: Usługi związane z odpadami

2018/S 005-007559

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Praszka
Krajowy numer identyfikacyjny: Urząd Miejski w Praszce
Adres pocztowy: Plac Grunwaldzki 13
Miejscowość: Praszka
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 46-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miejski w Praszce
E-mail: umig@praszka.pl
Tel.: +48 343591009
Faks: +48 343592469
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.praszka.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Praszka

Numer referencyjny: GPRR.IV.271.11.2017
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Praszka w zakresie:

1. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne;

2. wyposażenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w pojemniki na odpady komunalne zgodnie z zał. nr 9, 10, 11, 13, 14 do SIWZ,

3. odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;

4. wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w pojemniki do gromadzenia odpadów,

5. zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 4 894 400.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Praszka.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Praszka w zakresie:

1. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne;

2. wyposażenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w pojemniki na odpady komunalne zgodnie z zał. nr 9, 10, 11, 13, 14 do SIWZ,

3. odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;

4. wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w pojemniki do gromadzenia odpadów,

5. zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekt środowiskowy / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 217-451535
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Praszka

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/12/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Eko-Region Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Bawełniana 18
Miejscowość: Bełchatów
Kod NUTS: PL7 Not specified
Kod pocztowy: 97-400
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 894 400.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 729 363.20 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Załadunek i transport odpadów.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

W związku z ograniczeniem liczby znaków w poszczególnych sekcjach niniejszego ogłoszenia szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (adres: www.praszka.pl).

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu, a także wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, zostały określone w specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 98 000 PLN (słownie dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych). Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określają zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ustawy Pzp (tzw. procedura odwrócona).

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustwy Pzp.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy się wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto. Wraz z ofertą Wykonawca składa: a) Dowód wniesienia Wadium,

b) Formularz cenowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

c) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

d) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu:

— składa formularz JEDZ dotyczący tych podmiotów,

— JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego,

— JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw do wykluczenia podmiotu trzeciego.

e) Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów.

f) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę. Pełnomocnictwo składane jest w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie

Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę osób mających realizować zamówienie –) jeżeli zakres czynności tych osób polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666).

Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w następujących przypadkach:

— zmiany treści umowy w przypadku zmiany przepisów podatkowych, które będą powodowały zmianę stawki VAT. W takim przypadku podatek VAT naliczony zostanie według nowej stawki i w tym zakresie spowoduje zmianę wynagrodzenia brutto,

— zmian ustaw i rozporządzeń, a także aktów prawa miejscowego, w tym uchwały Rady Miejskiej w Praszce w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz uchwały Rady Miejskiej w Praszce w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Praszka, przy czym:

— Wykonawca dostosuje się do zmian, jeżeli zmiany te nie wpływają w sposób istotny na warunki realizacji umowy, jeżeli zmiany te w sposób istotny wpłynęłyby na dotychczasowe warunki realizacji zamówienia, Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia - w szczególności w przypadku konieczności zmiany częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany podwykonawców oraz powierzenia zamówienia kolejnym podwykonawcom za zgodą Zamawiającego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Szczegółowo opisane w dziale VI p.n. Środki ochrony prawnej w ustawie z dnia 29.1.2004 r Prawo zamówień publicznych art. 180-203 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/01/2018