Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 75610-2020

14/02/2020    S32    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Rijsel: Reparatie en onderhoud van centrale verwarming

2020/S 032-075610

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Région Hauts-de-France
Postadres: 151 avenue du Président Hoover
Plaats: Lille
NUTS-code: FRE
Postcode: 59555
Land: Frankrijk
E-mail: contactachatpublic@hautsdefrance.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://marchespublics596280.fr/

Adres van het kopersprofiel: https://marchespublics596280.fr/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lycée agricole d'Airion
Plaats: Airion
NUTS-code: FRE
Land: Frankrijk
E-mail: legta.clermont@educagri.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.lyceeagricoledeloise.fr/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lycée Paul Langevin
Plaats: Beauvais
NUTS-code: FRE
Land: Frankrijk
E-mail: Ce.0600002B@ac-amiens.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://langevin.lyc.ac-amiens.fr/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lycée Jean-Rostand
Plaats: Chantilly
NUTS-code: FRE
Land: Frankrijk
E-mail: ce.0600009j@ac-amiens.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://rostand.lyc.ac-amiens.fr/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Legta Le Paraclet
Plaats: Cottenchy
NUTS-code: FRE
Land: Frankrijk
E-mail: epl.amiens@educagri.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://leparacletamiens.fr/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EREA Crevecœur-le-Grand
Plaats: Crevecœur-le-Grand
NUTS-code: FRE
Land: Frankrijk
E-mail: ce.0600070a@ac-amiens.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://crevecoeur.erea.ac-amiens.fr/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lycee du Vimeu
Plaats: Friville-Escarbotin
NUTS-code: FRE
Land: Frankrijk
E-mail: ce.08018645@ac-amiens.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://vimeu.lyc.ac-amiens.fr

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lycée professionnel JCA Peltier
Plaats: Ham
NUTS-code: FRE
Land: Frankrijk
E-mail: ce.0801252b@ac-amiens.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://peltier.lyc.ac-amiens.fr/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lycée Joliot-Curie
Plaats: Hirson
NUTS-code: FRE
Land: Frankrijk
E-mail: joliot-curie.hirson@40ac-amiens.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://joliot-curie.lyc.ac-amiens.fr/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché d'exploitation de chauffage P1, P2, P3 pour 10 lycées (80 60 02)

Referentienummer: 2019.128
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50720000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Marché d'exploitation de chauffage P1, P2, P3 pour 10 lycées (80 60 02).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 5 742 948.09 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cité scolaire Sud à Amiens

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50720000
09100000
71314200
45331000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Marché d'exploitation de chauffage P1, P2, P3 pour 10 lycées.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 112-275279
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1908888
Perceel nr.: 1
Benaming:

Marché de maintenance et exploitation type P1, P2, et P3 avec fourniture d'énergies et clause d'intéressement

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/12/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 04
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ENGIE Energie Services
Plaats: Glisy
NUTS-code: FRE23
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 150 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 742 948.09 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Lille
Postadres: 5 rue Geoffroy-Saint-Hilaire
Plaats: Lille
Postcode: 59014
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-lille@juradm.fr

Internetadres: http://lille.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Lille
Postadres: 5 rue Geoffroy-Saint-Hilaire
Plaats: Lille
Postcode: 59014
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-lille@juradm.fr

Internetadres: http://lille.tribunal-administratif.fr

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

— référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat,

— référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l article R. 551-7 du CJA,

— recours pour excès de pouvoir prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA contre les clauses réglementaires du contrat et pouvant être exercé dans un délai de 2 mois

suivant la date à laquelle la conclusion du marché est rendue publique CE 10.7.1996 Cayzeele,

— recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. Le tribunal

administratif peut être saisi par l'application «Télérecours citoyen» accessible par le site https://www.telerecours.fr/.

Le marché est conclu pour une durée qui court de la notification du contrat au 31.12.2024.

Le marché a été estimé à 7 150 000 EUR HT et attribué pour 5 742 948,09 EUR HT.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/02/2020