Dienstleistungen - 75701-2020

14/02/2020    S32

Polen-Torzym: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2020/S 032-075701

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Nadleśnictwo Torzym
Nationale Identifikationsnummer: 970040215
Postanschrift: ul. Wodna 1
Ort: Torzym
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Postleitzahl: 66-235
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Artur Czuczwara
E-Mail: Torzym@zielonagora.lasy.gov.pl
Telefon: +48 683416269
Fax: +48 683413654

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bip.lp.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_torzym/zamowienia_publiczne

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: gospodarka leśna

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Torzym w 2020 r. – Leśnictwa Gądków i Mierczany

Referenznummer der Bekanntmachung: SAZ.270.1.6.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018, poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Torzym (leśnictwa Gądków i Mierczany) w 2020 r. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się załączniki nr 3.1–3.4.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 123 460.57 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231600 Aufforstung
75251120 Waldbrandbekämpfung
45000000 Bauarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Hauptort der Ausführung:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Torzym. Leśnictwa Gądków i Mierczany, woj. lubuskie, powiat Sulęciński, gmina Torzym, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018, poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Torzym (leśnictwa Gądków i Mierczany) w 2020 r.

1) przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 3.1. do SIWZ:

A) w jednostkach naturalnych (jednostkach miary) dla których zlecanie oraz obmiar prac w ramach odbioru prac oraz wynagrodzenie należne za wykonane i odebrane prace będą odbywać się według stawek jednostkowych za jednostkę naturalną (jednostkę miary). Określenie wynagrodzenia należnego za wykonane i odebrane prace będzie się odbywać w następujący sposób:

— prace zlecone w jednostkach naturalnych będą ilościowo odbierane w jednostkach naturalnych, a następnie ilość tych jednostek zostanie przemnożona przez odpowiednie stawki jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym;

B) w jednostkach naturalnych (jednostkach miary), a pracochłonność potrzebna do jego wykonania w normogodzinach oraz w godzinach rzeczywistych. Przedmiot zlecenia zlecanie oraz obmiar prac w ramach odbioru prac odbywać się będą w jednostkach naturalnych (jednostkach miary) lub w godzinach rzeczywistych. Określenie wynagrodzenia należnego za wykonane i odebrane prace (rozliczenie) odbywać się będzie według stawek jednostkowych za normogodziny albo godziny rzeczywiste podanych w kosztorysie ofertowym według następujących zasad:

— prace zlecane w jednostkach naturalnych według kodów czynności, które są ujęte w katalogu norm wprowadzonym zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21.11.2003 („katalog norm”), zawartym w załączniku nr 3.4. do SIWZ będą ilościowo odbierane w jednostkach naturalnych, a następnie przeliczone na ilości normogodzin zgodnie z katalogiem norm. Ilości normogodzin ustalone w ten sposób zostaną przemnożone przez odpowiednie stawki jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym,

— prace zlecane w godzinach rzeczywistych według czynności, których kody nie występują w katalogu norm, zostaną odebrane ilościowo wg ilości godzin rzeczywistych określonych w zleceniu, które następnie zostaną przemnożone przez odpowiednie stawki jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym,

— prace zlecane w jednostkach naturalnych według czynności, których kody nie występują w katalogu norm będą ilościowo odbierane w jednostkach naturalnych, a następnie przeliczone na ilości normogodzin zgodnie z normą zakładową zamieszczoną w załączniku nr 3.4. do SIWZ. Ilości normogodzin ustalone w ten sposób zostaną przemnożone przez odpowiednie stawki jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym,

— katalog norm oraz normy zakładowe stanowią załącznik nr 3.4. do SIWZ;

2) zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

— załącznik nr 3.1 – rozmiar prac wg czynności,

— załącznik nr 3.2 – strefy trudności i odległości zrywki,

— załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna,

— załącznik nr 3.4 – normy zakładowe oraz katalog norm czasu wprowadzony zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21.11.2003;

3) zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.—3.3. mają charakter szacunkowy;

4) szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ;

5) opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ;

6) opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia pielęgnacja upraw i młodników (kody czynności: CW-SZTIL;CW-SZTM;CW-NAT;CP-SZTIL1;CP-SZTIL2;CP-SZTM1;CP-SZTM2;CP-NAT1;CP-NAT2). / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13.1 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 249-618659
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictw Gądków i Mierczany w 2020 r.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/02/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych Zbigniew Półgrabia
Nationale Identifikationsnummer: 970235657
Postanschrift: Droszków, ul. Akacjowa 8
Ort: Zabór
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Postleitzahl: 66-003
Land: Polen
E-Mail: pracelesne@gmail.com
Telefon: +48 508246056
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych Arkadiusz Nawrocki
Nationale Identifikationsnummer: 970693992
Postanschrift: Kłopot 57
Ort: Cybinka
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Postleitzahl: 69-108
Land: Polen
E-Mail: sylwia.nawrocka07@gmail.com
Telefon: +48 506106882
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Prace Leśne s.c. Łukasz Nowicki&Marek Niekrasz-Richert
Nationale Identifikationsnummer: 081106149
Postanschrift: Bobrówko 19
Ort: Torzym
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Postleitzahl: 66-235
Land: Polen
E-Mail: marek.niekrasz@interia.pl
Telefon: +48 600237393
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 594 477.17 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 123 460.57 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni — jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020