Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 75839-2020

14/02/2020    S32    Dienstleistungen - Wettbewerbsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2020/S 032-075839

Wettbewerbsbekanntmachung

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk
Nationale Identifikationsnummer: 000325825
Postanschrift: ul. Pasteura 3
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911
Postleitzahl: 02-093
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dariusz Walaszczyk, Wojciech Boguta
E-Mail: konkursmikolajki@nencki.edu.pl
Telefon: +48 225892000
Fax: +48 225892493

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.nencki.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.nencki.gov.pl/postepowania-przetargowe/konkursmikolajki
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: działalność naukowo-badawcza i edukacyjna

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji budynku naukowo-badawczego Krajowego Centrum Zaawansowanych Analiz Obrazowania w Naukach Biologicznych i Biomedycznych w Mikołajkach

Referenznummer der Bekanntmachung: AZP-261-04/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71000000
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiot konkursu

1.1. Konkurs polega na opracowaniu koncepcji architektonicznej dwukondygnacyjnego, podpiwniczonego budynku naukowo-badawczego Krajowego Centrum Zaawansowanych Analiz Obrazowania w Naukach Biologicznych i Biomedycznych w Mikołajkach w ramach projektu pn. „NEBI – Krajowy Ośrodek Badań Obrazowych w Naukach Biologicznych i Biomedycznych” wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wyznaczeniem miejsc parkingowych.

1.2. Budynek musi zawierać:

Pomieszczenia laboratoryjne, administracyjne i biurowe, salę konferencyjną, magazyny wraz z funkcjami technicznymi (m.in. serwerownia, rozdzielnia elektryczna, węzeł sieci T-K, BMS, wentylatornie, maszynownie, inne specjalistyczne pomieszczenia techniczne z zakresu IT i telekomunikacji) oraz pomieszczenia sanitarne, socjalne i komunikację, w tym windę osobowo-towarową. Przewidywane wymiary budynku: wysokość do 11 m, szerokość 10 m długość 29 m.

Dane powierzchniowo-kubaturowe nowego budynku:

— całkowita kubatura planowanego budynku to ok. 4 994,06 m3, w tym część podziemna ok. 1 531,25 m3 i część nadziemna ok. 3 462,81 m3,

— powierzchnia działki 160 905 m2,

— planowana powierzchnia zabudowy ok. 318,84 m2.

W obszarze planowanej inwestycji, zgodnie z załączoną mapą sytuacyjną należy zaprojektować powierzchnię zieloną ok. 388,21 m2 oraz powierzchnia utwardzona ok. 1 501,39 m2.

Działka posiada tyko częściową infrastrukturę techniczną: drogi pożarowe z wjazdami i wyjazdami, parkingi z dojazdami, oświetleniem, ogrodzeniem, zielenią (trawniki, niska i wysoka zieleń). W ramach planowanej inwestycji zaprojektowane muszą zostać: nowa droga przeciwpożarowa, powierzchnie utwardzone i zieleń wokół planowanego budynku.

1.3. Teren objęty opracowaniem konkursowym położony jest w Mikołajkach w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim przy Leśnej 13, działka nr 106. Powierzchnia terenu wynosi 0,181 ha (mapa zasadnicza w załączeniu).

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIR.04.02.00-00-C004/19

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.10)Kriterien für die Auswahl der Teilnehmer:
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Teilnahme ist einem bestimmten Berufsstand vorbehalten: ja
Beruf angeben:

Uczestnik konkursu musi wykazać, że w składzie zespołu projektowego znajduje się co najmniej 1 osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia wyższej uczelni (studia magisterskie) w zakresie wymaganym dla uprawiania zawodu architekta.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.2)Art des Wettbewerbs
Offen
IV.1.7)Namen der bereits ausgewählten Teilnehmer:
IV.1.9)Kriterien für die Bewertung der Projekte:

Kryteria oceny pracy konkursowej; waga procentowa:

Atrakcyjność i funkcjonalności proponowanych rozwiązań architektonicznych; 50 %

Zgodność koncepcji konkursowej z wytycznymi Zamawiającego; 30 %

Realność i ekonomika proponowanych rozwiązań (koszty realizacji, eksploatacji oraz energooszczędność); 20 %

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Projekte oder Teilnahmeanträge
Tag: 04/03/2020
Ortszeit: 16:00
IV.2.3)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Projekte erstellt oder Teilnahmeanträge verfasst werden können:
Polnisch
IV.3)Preise und Preisgericht
IV.3.1)Angaben zu Preisen
Es werden ein oder mehrere Preise vergeben: ja
Anzahl und Höhe der zu vergebenden Preise:

Nagroda – jedna.

Organizator konkursu przewiduje przyznanie jednej nagrody w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki – przedmiot zaproszenia wykonanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej dwukondygnacyjnego, podpiwniczonego budynku naukowo-badawczego Krajowego Centrum Zaawansowanych Analiz Obrazowania w Naukach Biologicznych i Biomedycznych w Mikołajkach w oparciu o istotne postanowienia umowy – Zakres szczegółowego opracowania pracy konkursowej, zawarty w Załączniku Z1.2 do regulaminu.

IV.3.2)Angaben zu Zahlungen an alle Teilnehmer:

Nie dotyczy.

IV.3.3)Folgeaufträge
Ein Dienstleistungsauftrag infolge des Wettbewerbs wird an den/die Gewinner des Wettbewerbs vergeben: ja
IV.3.4)Entscheidung des Preisgerichts
Die Entscheidung des Preisgerichts ist für den öffentlichen Auftraggeber/den Auftraggeber bindend: ja
IV.3.5)Namen der ausgewählten Preisrichter:
Mariola Trzeciak
Monika Liguz-Lęcznar
Krzysztof Nieznański
Paweł Boguszewski
Wojciech Boguta
Joanna Kalka-Krakowska
Czarek Chmielewski
Łukasz Błaszczak
Dariusz Walaszczyk

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Warunki i wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu

1. Warunki dopuszczenia uczestników do udziału w konkursie.

Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwana również „uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie” bądź podmioty te występujące wspólnie, jako „Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie”. W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy krajowi i zagraniczni (zagraniczni w znaczeniu posiadający siedzibę – miejsce zamieszkania – poza terytorium RP), spełniający następujące wymagania:

— nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

W przypadku „uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie” warunek ten musi spełnić każdy z uczestników indywidualnie.

— spełniają warunki udziału w konkursie.

2. Warunki udziału w konkursie.

2.1. Za spełniających warunki udziału w konkursie Organizator uzna Uczestników, którzy wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej. Warunek zostanie spełniony, jeśli uczestnik konkursu wykaże, że w składzie zespołu projektowego znajduje się co najmniej jedna osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia wyższej uczelni (studia magisterskie) w zakresie wymaganym dla uprawiania zawodu architekta.

2.2. W przypadku „uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie” warunek ten może być spełniony łącznie.

2.3. Oceny spełnienia warunków dokona organizator konkursu w oparciu o wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz oświadczenia i dokumenty wraz z nimi złożone.

2.3. Uczestnik konkursu przedstawi organizatorowi konkursu kopię dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 1 000 000 PLN.

3. Oświadczenia i dokumenty wymagane od uczestników konkursu oraz ich forma.

3.1. Wniosek:

Oryginał formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie – sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku Z 1.1 i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Uczestnika zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

3.2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie przekazuje się na adres e-mail wskazany w pkt. 1.7 1.8, w terminie wskazanym w pkt. 4.1 rozdziału I regulaminu.

4. Termin składania prac konkursowych: 18.3.2020 r. godz. 16:00.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 4587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) (ustawa Pzp), przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności podjętej przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy – Pzp.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania bezpośrednio Zamawiającemu w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

4. Terminy wniesienia odwołania określa art. 182 ustawy Pzp, m.in.:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane środkami komunikacji elektronicznej (faksem lub pocztą elektroniczną), albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści Ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (procedury otwartej), także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia(SIWZ), wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej (ppkt 1 i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się:

1) nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz sposób procedowania w postępowaniu toczonym wskutek ich wniesienia określa dział VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/02/2020