Diese Website wird derzeit vor dem Hintergrund des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union aktualisiert. Falls Inhalte diesem Austritt noch nicht Rechnung tragen, ist dies unbeabsichtigt und wird berichtigt.

Dienstleistungen - 75932-2020

14/02/2020    S32    Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Rumänien-Cluj-Napoca: Reparatur und Wartung von Spielplatzeinrichtungen

2020/S 032-075932

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 028-064678)

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Municipiul Cluj-Napoca
Nationale Identifikationsnummer: 4305857
Postanschrift: Strada: Moţilor, nr. 1-3
Ort: Cluj-Napoca
NUTS-Code: RO113
Postleitzahl: 400001
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Vasile Moldovan, Ioana Vesa
E-Mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro
Telefon: +40 264596030
Fax: +40 264431575

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.primariaclujnapoca.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Reparații și întreținere aparate de joacă, a dotărilor urbane existente pe raza municipiului Cluj-Napoca

Referenznummer der Bekanntmachung: 0000
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50870000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Reparatii si intretinere aparate de joaca, a dotarilor urbane existente pe raza municipiului Cluj-Napoca conform caietului de sarcini. Cantitatile minim-maxim pentru acord-cadru si contract subsecvent sunt cuprinde in Anexa 1 si 2 ale caietului de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 1 543 237,50 RON fara TVA. Clarificarile vor putea fi solicitate cu cel mult 20 de zile anterior datei limite de depunere a ofertelor si se va raspunde la clarificari cu cel putin 10 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 028-064678

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.1)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Anstatt:

Ofertantul va face dovada ca nu se incadreaza la situatiile prevazute de art. 60, 164, art. 165, art. 167 din Legea 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Cerintele privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60, art. 164, art. 165, art. 167 se adreseaza si subcontractantilor si tertilor, conform art. 170/1 si 183/1 din Legea 98/2016, care au obligatia prezentarii declaratiilor impreuna cu DUAE.

Documentele justificative vor putea fi, in masura in care furnizeaza toate informatiile solicitate in DUAE, urmatoarele:

1. certificat privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat (bugetul local si bugetul de stat), care sa confirme faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile restante de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru „pentru care exista obligatii de plata” la momentul depunerii acestora;

2. cazier judiciar pentru operatorul economic;

3. cazier judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

4. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.

166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

5. orice documente echivalente emise de autoritati din tara in care ofertantul este rezident;

6. orice alte documente edificatoare.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: primar – Emil Boc. Comisia de evaluare: presedinte si membri: Gheorghe Surubaru, Vasile Moldovan, Stefan Lucaciu, Liliana Boian, Dan Racasan, Ioan Bogdan, Ioana Vesa. Presedinte de rezerva: Viorel Plesa. Membri de rezerva: Cetean Bogdan, Paul Colceriu, Anca Ungureanu, Fiona Cezara Tomoroga, Stefania Madaras, Mihaela Simon.

1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de indeplinire: completare DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea 98.2016. Certificatul ONRC/documente echivalente emise in tara de rezidenta trebuie sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul aflat in clasament pe primul loc; informatiile cuprinse in certificat/documentul echivalent trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.Aceasta cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti ustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct;

2. Ofertantul trebuie sa detina atestat ANRE de tip C1A pentru proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale intre 0,4 kV-20 kV sau echivalent;

3. Oferantul trebuie sa detina certificat de autorizare ANCPI pentru ridicari topo-cadastrale sau echivalent.

Modalitatea de indeplinire: completare DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea 98.2016. Documentele trebuie sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul aflat in clasament pe primul loc; documentele prezentate trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii. Documentele prezentate in vederea demonst [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

muss es heißen:

Ofertantul va face dovada ca nu se incadreaza la situatiile prevazute de art. 60, 164, art. 165, art. 167 din Legea 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Cerintele privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60, art. 164, art. 165, art. 167 se adreseaza si subcontractantilor si tertilor conform art. 170/1 si 183/1 din Legea 98/2016, care au obligatia prezentarii declaratiilor impreuna cu DUAE. Documentele justificative vor putea fi, in masura in care furnizeaza toate informatiile solicitate in DUAE, urmatoarele:

1. certificat privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat (bugetul local si bugetul de stat) care sa confirme faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile restante de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru „pentru care exista obligatii de plata” la momentul depunerii acestora;

2. cazier judiciar pentru operatorul economic;

3. cazier judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

4. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

5. orice documente echivalente emise de autoritati din tara in care ofertantul este rezident;

6. orice alte documente edificatoare.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: primar – Emil Boc. Comisia de evaluare: presedinte si membrii: Gheorghe Surubaru, Vasile Moldovan, Stefan Lucaciu, Liliana Boian, Dan Racasan, Ioan Bogdan, Ioana Vesa. Presedinte de rezerva: Viorel Plesa. Membrii de rezerva: Cetean Bogdan, Paul Colceriu, Anca Ungureanu, Fiona Cezara Tomoroga, Stefania Madaras, Mihaela Simon.

1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de indeplinire: completare DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016. Certificatul ONRC/documente echivalente emise in tara de rezidenta trebuie sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului aflat in clasament pe primul loc; informatiile cuprinse in certificat/documentul echivalent trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia. Aceasta cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: