Lavori - 76052-2019

18/02/2019    S34

Bulgaria-Sofia: Lavori di costruzione di autostrade

2019/S 034-076052

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Agentsiya „Patna infrastruktura“
Numero di identificazione nazionale: 000695089
Indirizzo postale: bul. Makedoniya No. 3
Città: Sofiya
Codice NUTS: BG411 София (столица)
Codice postale: 1606
Paese: Bulgaria
Persona di contatto: Anton Dinev
E-mail: A.dinev@api.bg
Tel.: +359 29173215
Fax: +359 29522563

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.api.bg

Indirizzo del profilo di committente: http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014

I.2)Appalto congiunto
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.5)Principali settori di attività
Altre attività: проектиране, поддържане, ремонт и строителство на републикански пътища

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

„Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“, лот 3.1, тунел „Железница“ с 3 обособени позиции

II.1.2)Codice CPV principale
45233110 Lavori di costruzione di autostrade
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

Предмет на настоящата обществена поръчка с 3 обособени позиции е проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“, лот 3.1, тунел „Железница“. В този смисъл цел на обществената поръчка е да бъде изградено трасето на АМ „Струма“, лот 3.1 от км 366+000 до км 370+400, включващо и тунел с дължина 2 км. Поръчката за всяка обособена позиция ще бъде изпълнена в съответствие с договорните условия на FIDIC, Жълта книга.

В изпълнение на дейностите, предмет на настоящата поръчка, следва да се изготвят технически проект, работни чертежи и детайли, да се изгради изцяло и пусне в експлоатация посоченият участък с обща дължина около 4,40 км, от които 2 км тунелна част и 2,40 км открит път, с обособени 3 подучастъка.

II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 185 370 370.37 BGN
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери

Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
45233110 Lavori di costruzione di autostrade
71311220 Servizi di ingegneria stradale
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: BG413 Благоевград
Luogo principale di esecuzione:

Област Благоевград

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Дейностите по ОП 2 включват проектиране и строителство на пътен участък с габарит А29, включително проектиране и строителство на тунел „Железница“ в подучастък от км 366+720 до км 369+000. В този участък е включено изграждането на тунел „Железница“, проектиран с 2 отделни тръби, всяка осигуряваща движение в 1 посока с дължина на всяка тръба е около 2 000 м. Предвидени са съответните тунелни системи, съоръжения, инсталации, интелигентни транспортни системи. Дейностите включват и обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“; технологични/обслужващи центрове и прилежащите им площи при северния и южния портал на тунела; площадка за хеликоптери, мост над Суха река по трасето на АМ „Струма“ с дължина около 132 м, площ около 3800 кв. м и единичните отвори са по 33,10 м и 32,55 м, корекция на Суха река, мост над Суха река с дължина 24 м на обслужващия тунелен път при южния портал, укрепителна и подпорна стена.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Б1 — оценка по качествени показатели за проектиране — изпълнение на дейностите по проектиране / Ponderazione: 9
Criterio di qualità - Nome: Б2 — оценка по качествени показатели за строителство / Ponderazione: 31
Criterio di qualità - Nome: подпоказател: Бx — екологични характеристики, свързани с изпълнението на строителството / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: подпоказател: Бy — ниво на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации / Ponderazione: 26
Prezzo - Ponderazione: 60
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:

Изпълнението на обществената поръчка се финансира от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020

II.2.14)Informazioni complementari

Комплексната оценка се формира: КО=А+Б, където:

А — оценка по финансови показатели, формирана по следния начин:

А = А1+А2+А3, където:

А1 — оценка по финансов показател за проектиране — 5 т.;

А2 — оценка по финансов показател за строителство — 35 т.;

А3 — вътрешен баланс по единични цени за строителството — 20 т.;

Б — оценка по технически показатели.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 201-412898
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Contratto d'appalto n.: 53-00-1323/11.02.2019
Lotto n.: 2
Denominazione:

Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto:
11/02/2019
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 13
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 4
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 2
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: ДЗЗД АМ Струма Тунел 2018
Numero di identificazione nazionale: 177338186
Indirizzo postale: бул. Черни връх № 59 А
Città: София
Codice NUTS: BG411 София (столица)
Codice postale: 1407
Paese: Bulgaria
E-mail: office@gpgroup.bg
Tel.: +359 28169900
Fax: +359 28169999

Indirizzo Internet: www.gpgroup.bg

Il contraente è una PMI: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Джи Пи Груп АД
Numero di identificazione nazionale: 204257528
Indirizzo postale: бул. Черни връх № 59 А
Città: София
Codice NUTS: BG411 София (столица)
Codice postale: 1407
Paese: Bulgaria
E-mail: office@gpgroup.bg
Tel.: +359 28169900
Fax: +359 28169999

Indirizzo Internet: www.gpgroup.bg

Il contraente è una PMI: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Глобъл Кънстръкшън ООД
Numero di identificazione nazionale: 201307310
Indirizzo postale: бул. Арсеналски № 105, ет. 11, ап. 46
Città: София
Codice NUTS: BG411 София (столица)
Codice postale: 1421
Paese: Bulgaria
E-mail: office@gpgroup.bg
Tel.: +359 28169900
Fax: +359 28169999
Il contraente è una PMI: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: ВИА План ЕООД
Numero di identificazione nazionale: 831241014
Indirizzo postale: ул. Тодор Каблешков № 55, вх. А, ет. 4, офиси 7 и 8
Città: София
Codice NUTS: BG411 София (столица)
Codice postale: 1680
Paese: Bulgaria
E-mail: viaplan@viaplan-bg.com
Tel.: +359 24391551
Fax: +359 29559929

Indirizzo Internet: www.viaplan-bg.com

Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 185 370 370.37 BGN
V.2.5)Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Комисия за защита на конкуренцията
Indirizzo postale: бул. Витоша № 18
Città: София
Codice postale: 1000
Paese: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Tel.: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Indirizzo Internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
14/02/2019