29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Usługi - 76086-2021

15/02/2021    S31

Belgia-Bruksela: Wielokrotna umowa ramowa w systemie kaskadowym o usługi pomocy w dziedzinie oceny zgodności

2021/S 031-076086

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, FISMA — Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, FISMA.B.4 — Free movement of capital and application of EU law
Adres pocztowy: The Pavilion (SPA2), Rue de Spa 2
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: 1000
Państwo: Belgia
E-mail: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wielokrotna umowa ramowa w systemie kaskadowym o usługi pomocy w dziedzinie oceny zgodności

Numer referencyjny: FISMA/2020/OP/0006
II.1.2)Główny kod CPV
79400000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wielokrotna umowa ramowa o usługi pomocy w dziedzinie oceny zgodności.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 5 000 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79400000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

The Pavilion (SPA2), Rue de Spa 2, 1000 Brussels, BELGIA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wielokrotna umowa ramowa w systemie kaskadowym dotycząca oceny kompletności/zgodności transpozycji dyrektyw oraz wdrażania rozporządzeń przyjętych w szczególności w dziedzinie usług finansowych.

Jednym z głównych wyzwań dla Komisji jest zapewnianie terminowego i prawidłowego wdrożenia dyrektyw i rozporządzeń do prawa krajowego. Usługi wymagane w ramach niniejszego zamówienia przyczynią się do osiągnięcia tego celu poprzez udzielanie Komisji pomocy w ocenie zgodności przepisów krajowych z prawodawstwem UE, w szczególności w dziedzinie bankowości i finansów. Sprawozdania z oceny zgodności sporządzane przez wykonawcę służą Komisji za pomoc w ocenie zgodności przepisów krajowych z prawodawstwem UE, ponieważ Komisja ma obowiązek dopilnować, aby przepisy państw członkowskich były zgodne z prawem unijnym. Niekompletna i nieprawidłowa transpozycja lub wdrożenie prawa unijnego może prowadzić do podjęcia przez Komisję działań zgodnie z art. 258 TFUE (postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: 1. ogólna prezentacja i jakość oferty (20 punktów); 2. zarządzanie zespołem i organizacja pracy (40 punktów); 3. stosowność i jakość podejścia metodologicznego (40 punktów) / Waga: 70
Cena - Waga: 30
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 142-348321
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: FISMA/2020/OP/0006
Nazwa:

Wielokrotna umowa ramowa w systemie kaskadowym o usługi pomocy w dziedzinie oceny zgodności

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
08/02/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 8
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Tipik Communication Agency
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Państwo: Belgia
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Milieu Consulting
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Państwo: Belgia
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 5 000 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 80 %

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/02/2021