Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Usługi - 76086-2021

15/02/2021    S31

Belgia-Bruksela: Wielokrotna umowa ramowa w systemie kaskadowym o usługi pomocy w dziedzinie oceny zgodności

2021/S 031-076086

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, FISMA — Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, FISMA.B.4 — Free movement of capital and application of EU law
Adres pocztowy: The Pavilion (SPA2), Rue de Spa 2
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: 1000
Państwo: Belgia
E-mail: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wielokrotna umowa ramowa w systemie kaskadowym o usługi pomocy w dziedzinie oceny zgodności

Numer referencyjny: FISMA/2020/OP/0006
II.1.2)Główny kod CPV
79400000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wielokrotna umowa ramowa o usługi pomocy w dziedzinie oceny zgodności.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 5 000 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79400000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

The Pavilion (SPA2), Rue de Spa 2, 1000 Brussels, BELGIA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wielokrotna umowa ramowa w systemie kaskadowym dotycząca oceny kompletności/zgodności transpozycji dyrektyw oraz wdrażania rozporządzeń przyjętych w szczególności w dziedzinie usług finansowych.

Jednym z głównych wyzwań dla Komisji jest zapewnianie terminowego i prawidłowego wdrożenia dyrektyw i rozporządzeń do prawa krajowego. Usługi wymagane w ramach niniejszego zamówienia przyczynią się do osiągnięcia tego celu poprzez udzielanie Komisji pomocy w ocenie zgodności przepisów krajowych z prawodawstwem UE, w szczególności w dziedzinie bankowości i finansów. Sprawozdania z oceny zgodności sporządzane przez wykonawcę służą Komisji za pomoc w ocenie zgodności przepisów krajowych z prawodawstwem UE, ponieważ Komisja ma obowiązek dopilnować, aby przepisy państw członkowskich były zgodne z prawem unijnym. Niekompletna i nieprawidłowa transpozycja lub wdrożenie prawa unijnego może prowadzić do podjęcia przez Komisję działań zgodnie z art. 258 TFUE (postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: 1. ogólna prezentacja i jakość oferty (20 punktów); 2. zarządzanie zespołem i organizacja pracy (40 punktów); 3. stosowność i jakość podejścia metodologicznego (40 punktów) / Waga: 70
Cena - Waga: 30
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 142-348321
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: FISMA/2020/OP/0006
Nazwa:

Wielokrotna umowa ramowa w systemie kaskadowym o usługi pomocy w dziedzinie oceny zgodności

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
08/02/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 8
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Tipik Communication Agency
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Państwo: Belgia
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Milieu Consulting
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Państwo: Belgia
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 5 000 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 80 %

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/02/2021