Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Lieferungen - 76103-2020

Submission deadline has been amended by:  129462-2020
14/02/2020    S32    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Katowice: Stromerzeugungsaggregate

2020/S 032-076103

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postanschrift: ul. Powstańców 30
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22A
Postleitzahl: 40-039
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Oddział Zakład Elektrociepłownie, 44-270 Rybnik, ul. Rymera 4
E-Mail: p.pillar@pgg.pl
Telefon: +48 327398680
Fax: +48 327398606

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.pgg.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://efo.coig.biz
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja
I.6)Haupttätigkeit(en)
Aufsuchung und Gewinnung von Kohle und anderen festen Brennstoffen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zabudowa 2 układów kogeneracyjnych o mocy około 2,0 MWe i około 2,0 MWt wraz z infrastrukturą towarzyszącą na gaz z odmetanowania w KWK Ruda Ruch Halemba.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31121000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Celem przedsięwzięcia inwestycyjnego jest zagospodarowanie metanu pochodzącego z odmetanowania KWK Ruda Ruch Halemba na potrzeby produkcji energii elektrycznej i ciepła. W ramach powyższego zadania, planowana jest zabudowa 2 agregatów kogeneracyjnych w obudowie kontenerowej opartych na silnikach gazowych o mocy około 2,0 MWe i około 2,0 MWt każdy. Zabudowa agregatów, umożliwi wykorzystanie energii zawartej w gazie pochodzącym z odmetanowania kopalni Halemba do jednoczesnej produkcji energii elektrycznej oraz ciepła. Umożliwi to pozyskanie taniej energii elektrycznej na potrzeby własne Polskiej Grupy Górniczej S.A., a jednocześnie ograniczona zostanie emisja substancji szkodliwych do środowiska. Realizacja niniejszego zadania umożliwi efektywne wykorzystanie gazu, którego nadwyżki w przypadku niezrealizowania zadania byłyby zrzucane do atmosfery co skutkować będzie nie tylko pogorszeniem stanu środowiska naturalnego, lecz również uniemożliwi osiągnięcie wymiernych efektów ekonomicznych.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22A
Hauptort der Ausführung:

KWK Ruda Ruch Halemba, 41-706 Ruda Śląska, ul. Kłodnicka 54

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zabudowa 2 układów kogeneracyjnych o mocy około 2,0 MWe i około 2,0 MWt wraz z infrastrukturą towarzyszącą na gaz z odmetanowania w KWK Ruda Ruch Halemba. Zasadniczymi elementami składowymi przedsięwzięcia są:

a) kompleksowe opracowanie dokumentacji niezbędnych na etapie przygotowania budowy, realizacji oraz eksploatacji planowanej instalacji,

b) wykonanie niezbędnych prac budowlanych umożliwiających zabudowę agregatów w obudowie kontenerowej oraz infrastruktury niezbędnej do ich funkcjonowania,

c) dostawa i zabudowa 2 agregatów kogeneracyjnych w obudowie kontenerowej o mocy ok. 2,0 MWe i około 2,0 MWt każdy wraz z niezbędną infrastrukturą (urządzeniami peryferyjnymi), podłączenie wszystkich mediów niezbędnych do jego funkcjonowania oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych,

d) Zabudowa odrębnej rozdzielni 6 kV sekcjonowanej wyposażonej w pole sprzęgłowe oraz dwa pola odpływowe wyposażone w wyłączniki mocy,

e) wyprowadzenie mocy z generatorów do istniejących rozdzielń 6 kV RG-30 i RG-10,

f) kompleksowe wykonanie prac obejmujących przesył energii elektrycznej z agregatów prądotwórczych do rozdzielni oraz odbiorów kopalnianych w oparciu o wykonaną i zatwierdzoną dokumentację,

g) kompleksowe wykonanie prac związanych z przesyłaniem nadwyżek energii elektrycznej do innych oddziałów PGG za pośrednictwem sieci Tauron Dystrybucja S.A.,

h) zabudowa odcinka rurociągu DN 500/710 doprowadzającego gaz do agregatów prądotwórczych ze stacji odmetanowania o długości ok. 532 mb. Planuje się wykorzystanie istniejących rur DN 500/710 SPIRO, będących w posiadaniu inwestora PGG S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie,

i) wykonanie AKPiA, sterowania, telemechaniki, systemu nadzoru nad pracą agregatów prądotwórczych oraz monitoringu, transmisji danych, wizualizacji i ich archiwizacją wraz z tworzeniem raportów w formacie excel,

j) kompleksowe wykonanie prac związanych z odbiorem energii cieplnej z układów kogeneracyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą wykorzystanie ciepła w eksploatowanym systemie ciepłowniczych, w tym:

— wykonanie węzła cieplnego w rejonie zabudowy układów kogeneracyjnych,

— wykonanie rurociągów ciepłowniczych 2 x 180 mb (+/- 20 mb) o średnicy umożliwiającej przesłanie około 4,0 MWt mocy cieplnej, woda o parametrach temperaturowych w zakresie 90/70oC,

k) odbiory, szkolenia, rozruch i oddanie do eksploatacji.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 17
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

2. zdolności technicznej lub zawodowej określone w części VIII SIWZ oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp z uwzględnieniem zapisu art. 133 ust. 4 uPzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 uPzp.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna, iż powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli:

1. Wykonawca wykaże się zdolnością techniczną lub zawodową, to znaczy:

1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, usługi polegające na dostawie gazowych agregatów prądotwórczych o mocy znamionowej powyżej 1,0 MW o łącznej wartości brutto, co najmniej 8 000 000,00 PLN brutto, w tym, co najmniej 2 usługi o wartości co najmniej 3 000 000,00 PLN brutto każda.

W przypadku Wykonawcy, przedstawiającego wartości wykonanych usług w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym usługi wykonano, a w przypadku usług wykonanych w bieżącym roku według średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień w którym została zawarta umowa.

W związku z powyższym wartości wykonanych usług określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego,

2) dysponuje urządzeniami technicznymi w celu wykonania zamówienia publicznego – nie dotyczy,

3) dysponuje osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, to znaczy:

a) co najmniej 1 osobą posiadającą:

— uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.4.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831), lub równoważne wydane na podstawie wcześniejszych przepisów,

b) co najmniej 1 osobą posiadającą łącznie:

— uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.4.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831), lub równoważne wydane na podstawie wcześniejszych przepisów.

Świadectwo kwalifikacyjne „D” (grupa 2, grupa 3) wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia,

c) co najmniej 1 osobą posiadającą łącznie:

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.4.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831), lub równoważne wydane na podstawie wcześniejszych przepisów,

Świadectwo kwalifikacyjne ,,D” grupy 1 wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 z późn. zm.); w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia,

d) co najmniej jedną osobą spełniającą wymagania określone dla służb BHP zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 2.9.1997 r. (Dz.U. z 1997 nr 109 poz. 704 z późn. zm.),

e) pozostali pracownicy Wykonawcy biorący udział w realizacji przedmiotu zamówienia:

Aktualne świadectwa kwalifikacyjne, uprawnienia i upoważnienia zgodnie z wymaganiami przepisów.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Określono w SIWZ

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 350 000,00 PLN.

2. Jeżeli w okresie 3 lat licząc od terminu skład. ofert Wykonawca w innym postępowaniu prowadzonym przez PGG S.A. odmówił zawarcia umowy z przyczyn leżących po jego stronie lub wycofał ofertę (Regulamin udzielania zamówień lub w post. o udzielenie zamówienia publicznego) – w powiększonej wysokości

525 000,00 PLN.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres co najmniej:

a) na roboty budowlane Wykonawca udzieli gwarancji na okres 36 miesięcy licząc od daty dokonania odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem,

b) na wszystkie urządzenia i instalacje będące przedmiotem zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 36 miesięcy, licząc od daty uruchomienia urządzeń potwierdzonej protokołem końcowym* i na okres dwudziestu pięciu tysięcy (24 000) godzin pracy dla każdego agregatu,

c) okres niesprawności urządzenia przedłuża bieg gwarancji, na warunkach określonych w Załączniku nr 9 do SIWZ.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

1. Termin płatności faktur wynosi 120 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wystawionej na podstawie potwierdzonego dokumentu odbioru przedmiotu zmówienia, a w przypadku Wykonawcy spełniającego warunki do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.6.2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U. UE L187 z 26.6.2014 r.), termin płatności wynosi 60 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia.

2. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

3. Dopuszcza się rozliczanie częściowe zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie elektronicznej z elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

3. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust. 1.

4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia oraz zgodnie z pkt 6, 7, 8 – XII część SIWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Harmonogram i warunki realizacji zamówienia określono w SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

1. Zamawiający zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem jednoetapowej aukcji elektronicznej jeżeli w postępowaniu złożone zostaną co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

2. Minimalna wysokość postąpienia w kryterium cena – 25 000,00 PLN brutto.

Szczegółowe wymagania odnośnie aukcji zawarto w XXII części SIWZ.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/03/2020
Ortszeit: 09:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 24/03/2020
Ortszeit: 10:00
Ort:

Otwarcie ofert następuje poprzez portal EFO.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Szczegółowy sposób składania ofert na platformie EFO jest dostępny na stronie: https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587702
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020