Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 76257-2020

14/02/2020    S32    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Danzig: Bauaufsicht

2020/S 032-076257

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Postanschrift: ul. Dyrekcyjna 2–4
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL63
Postleitzahl: 80-852
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Maciej Kuczorski
E-Mail: maciej.kuczorski@plk-sa.pl
Telefon: +48 587213490
Fax: +48 587213268

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.plk-sa.pl/

Adresse des Beschafferprofils: https://zamowienia.plk-sa.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.6)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: transport kolejowy, zarządzanie liniami kolejowymi i infrastrukturą kolejową

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gutkowo-Braniewo na odcinku Gutkowo-Dobre Miasto"

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71520000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie zarządzania i sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gutkowo-Braniewo na odcinku Gutkowo-Dobre Miasto”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w tomie III SIWZ („OPZ") zamieszczonym na stronie Zamawiającego pod adresem: https://zamowienia.plk-sa.pl

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71520000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL63
Hauptort der Ausführung:

Odcinek Gutkowo-Braniewo – linia kolejowa nr 221

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Celem niniejszego zamówienia jest zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego, w szczególności:

a) pełnienie funkcji inżyniera zgodnie z umową oraz warunkami kontraktowymi FIDIC;

b) zarządzanie rzeczowo-finansowe, w szczególności kompleksowa obsługa kontraktu w zakresie ich rozliczania, monitoringu i sprawozdawczości rzeczowo-finansowej;

c) zarządzanie techniczne, w tym wykonywanie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego dla kontraktu;

d) zarządzanie w tym koordynacja kontraktu zawartego w ramach projektu;

e) prowadzenie nadzoru środowiskowego, w tym przyrodniczego, zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach oraz innymi decyzjami administracyjnymi w tym zakresie.

Zakres zadania inwestycyjnego, nad którym Wykonawca będzie świadczył usługę zarządzania i sprawowania nadzoru obejmuje w szczególności:

„Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 na odcinku Gutkowo – Dobre Miasto”:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej nr 221 na odcinku od stacji Gutkowo km -0,229 do stacji Dobre Miasto km 23,750, który będzie prowadzony w systemie pracy wielozmianowej, obejmuje w szczególności wykonanie następujących elementów:

a) dokumentacji projektowej, w tym:

dokumentacji przedprojektowej;

wniosków o wydanie decyzji lokalizacyjnej;

projektu budowlanego;

uzyskanie pozwolenia na budowę;

opracowanie projektu wykonawczego;

opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych;

opracowanie dokumentacji powykonawczej;

pełnienie nadzoru autorskiego;

b) realizacji robót polegających na budowie i przebudowie infrastruktury kolejowej w branżach:

nawierzchnia i podtorze,

urządzenia sterowania ruchem kolejowym (srk),

urządzenia i systemy telekomunikacyjne,

urządzenia i układy elektroenergetyki do 1 kV,

elektroenergetyka nietrakcyjna powyżej 1 kV w tym linie potrzeb nietrakcyjnych,

obiekty inżynieryjne,

perony i obiekty kubaturowe,

przejścia i przejazdy,

usunięcie kolizji,

c) realizacji robót polegających na budowie i przebudowie infrastruktury drogowej w niezbędnym zakresie oraz budowie obiektów służących ochronie środowiska.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w tomie III niniejszej SIWZ („OPZ”).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie personelu Wykonawcy / Gewichtung: 20 %
Qualitätskriterium - Name: Metodologia / Gewichtung: 15 %
Preis - Gewichtung: 65 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. W ramach prawa opcji Zamawiający przewiduje, wydłużenie czasu realizacji etapu 3, ponad przewidziane w umowie 36 miesięcy o:

1) 12 miesięcy lub;

2) 24 miesiące lub;

3) 36 miesięcy.

2. O skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający jest zobowiązany poinformować Wykonawcę nie później niż na 3 miesiące przed terminem zakończenia realizacji etapu. 3. Zamawiający może poinformować Wykonawcę o wydłużeniu czasu realizacji o 12 miesięcy, o 24 miesiące lub 36 miesięcy.

3. W przypadku wydłużenia czasu realizacji o 12 miesięcy, na 3 miesiące przed końcem upływu wydłużonego czasu, Zamawiający może poinformować Wykonawcę o dalszym wydłużeniu realizacji etapu 3 o 12 miesięcy bądź o 24 miesiące.

4. W przypadku wydłużenia czasu realizacji o 24 miesiące, na 3 miesiące przed końcem upływu wydłużonego czasu, Zamawiający może poinformować Wykonawcę o dalszym wydłużeniu czasu realizacji etapu 3 o 12 miesięcy.

5. Płatność wynagrodzenia w wydłużonym czasie odbywać się będzie na zasadach określonych w § 5 pkt 18–22.

6. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca wniesie nowe albo odpowiednio przedłuży złożone zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie takie musi być zgodne z postanowieniami § 27 umowy.

7. Skorzystanie z prawa opcji stanowi uprawnienie Zamawiającego, uzależnione będzie wyłącznie od jego potrzeb, a nie skorzystanie z tego uprawnienia nie powoduje żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt ubiega się o współfinansowanie przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

W przypadku braku dofinansowania w ramach RPO WiM 2014–2020 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania zgodnie z art. 93 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje udzielenia podobnych zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3) Pzp.

Szacunkowa wartość, o której mowa w sekcji II.1.5 oraz II.2.6 obejmuje zakres podstawowy zamówienia bez prawa opcji i zam. podobnych.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 138-341130
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gutkowo-Braniewo na odcinku Gutkowo-Dobre Miasto"

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ceny wszystkich ofert przekraczają kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020