Diese Website wird derzeit vor dem Hintergrund des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union aktualisiert. Falls Inhalte diesem Austritt noch nicht Rechnung tragen, ist dies unbeabsichtigt und wird berichtigt.

Dienstleistungen - 76260-2020

14/02/2020    S32    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Installation von Elektrizitätsschalteinrichtungen

2020/S 032-076260

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: PGE Energia Ciepła S.A.
Nationale Identifikationsnummer: KRS: 0000013479
Postanschrift: ul. Złota 59
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL514
Postleitzahl: 00-120
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Julia Chichłowska
E-Mail: julia.chichlowska@gkpge.pl
Telefon: +48 126209714

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.pgeenergiaciepla.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przegląd rozdzielni 0,4 kV i 6 kV bloków nr 7 i 8 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku

Referenznummer der Bekanntmachung: 1001174800
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
51112200
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przegląd rozdzielni 0,4 kV i 6 kV oraz celek odłącznikowych transformatorów TZ bloków nr 7 i 8 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku.

Wymiana styczników próżniowych HSV-7MR zainstalowanych w rozdzielni 7R6 na wyłączniki próżniowe.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
51112200
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL227
Hauptort der Ausführung:

PGE Energia Ciepła S.A.; Oddział w Rybniku – 44-207 Rybnik ul. Podmiejska, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres głównych prac objętych przedmiotem zamówienia obejmuje:

— przegląd, wyczyszczenie, pomiary rozdzielnicy 6kV 7R6 bl. 7,

— wymiana styczników próżniowych HSV-7MR zainstalowanych w rozdzielni 7R6 na wyłączniki próżniowe typu ABB VD4 (16 szt.), lub wyłączniki próżniowe o parametrach równoważnych do wyłączników typu VD4 (szczegółowe informacje w dalszej części specyfikacji technicznej),

— przegląd, pomiary wyłączników ABB VD4 zainstalowanych w polach rozdzielni 6kV 7R6 (25 szt.),

— przegląd, wyczyszczenie, pomiary rozdzielnicy 6 kV 8R6 bl. 8,

— przegląd, wyczyszczenie, pomiary rozdzielnicy 0,4 kV 7R4, w tym, wykonanie przeglądu wyłączników Moeller typ IZMB2 zainstalowanych w polach zasilania i sprzęgła rozdzielni 7R4 (4 szt.),

— przegląd, wyczyszczenie, pomiary rozdzielnicy 0,4 kV 8R4, w tym, wykonanie przeglądu wyłączników Siemens typ WLII 2500N zainstalowanych w polach zasilania i sprzęgła rozdzielni 8R4 (4 szt.),

— przegląd podrozdzielni 0,4kV 7RM1-6 zlokalizowanych w maszynowni bloku 7 (6 szt.),

— przegląd podrozdzielni 0,4kV 8RM1-7 zlokalizowanych w maszynowni bloku 8 (7 szt.),

— przegląd podrozdzielni 0,4kV 7RK1, 7RK2, (2 szt.),

— przegląd podrozdzielni 0,4kV 8RK1, 8RK2, (2 szt.),

— pomiary transformatorów 6/0,4kV 7TN1 i 7TN2,

— pomiary transformatorów 6/0,4kV 8TN1 i 8TN2,

— przegląd celek odłącznikowych transformatora 7TZ,

— przegląd celek odłącznikowych transformatora 8TZ,

— wykonanie wszystkich pomiarów oraz dostarczenie protokołów z wykonanych przeglądów i pomiarów.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

W sekcji II.1.7) ogłoszenia Zamawiający podał całkowitą oszacowaną wartość zamówienia (bez VAT)

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 053-123270
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Przegląd rozdzielni 0,4kV i 6kV bloków nr 7 i 8 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 punkt 4 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986) zawiadamia Wykonawców o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przegląd rozdzielni 0,4 kV i 6 kV bloków nr 7 i 8 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku”

„cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, ...”

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołania:

1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 20.7. i 20.8. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4. jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

5. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

6. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020