Dienstleistungen - 76293-2023

06/02/2023    S26

Rumänien-București: Umfragengestaltung

2023/S 026-076293

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 239-689757)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate
Nationale Identifikationsnummer: 37423654
Postanschrift: Strada: Mărăcineanu Valter, cpt., nr. 1-3
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 010155
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): SMIS 137334 137337 137341 NEXITY BUILD CORPORATION
E-Mail: ananp@ananp.gov.ro
Telefon: +40 213058390
Fax: +40 213183834
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.ananp.gov.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de „Elaborarea Planurilor de management pentru ariile naturale protejate în cadrul proiectului cod SMIS 137341

Referenznummer der Bekanntmachung: 2/2022/37423654
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79311100 Umfragengestaltung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul contractului il constituie prestarea de servicii de elaborarea planuri de management si de informare si publicitate in cadrul proiectului „Elaborarea Planurilor de management pentru ariile naturale protejate ROSCI0166, ROSCI0288, ROSPA0154, ROSCI0296 (incluzand rezervatiile naturale 2.796. Padurea Tisa Mare si 2.797. Padurea Silea), ROSCI0343 (incluzand rezervatia naturala 2.323. Padurea Ciornuleasa), ROSCI0420, ROSCI0423, ROSCI0433, ROSCI0442, ROSPA0102, ROSPA0108 (incluzand rezervatiile naturale IV.47. Ostrovul Gasca si B4. Cama - Dinu – Pasarica), ROSPA0146, ROSPA0155”. Cod SMIS 137341.

In cadrul contrractului se vor implementa urmatoarele activitati/subactivitati din cadrul proiectului:

Activitatea A1: Elaborarea Planurilor de management pentru siturile Natura 2000 vizate in proiect, in concordanta cu legislatia in vigoare.

A.1.1.Realizarea unui Studiu consolidat de inventariere-cartare a speciilor si habitatelor de interes comunitar si national din siturile Natura 2000 vizate in proiect si cartografierea GIS a distributiei spatiale a acestora

A.1.2.Realizarea unui Studiu consolidat de inventariere si cartare a principalilor factori abiotici din siturile Natura 2000 vizate in proiect

A.1.3.Realizarea unui Studiu consolidat de evaluare detaliata a impactului antropic asupra siturilor Natura 2000 vizate in proiect si cartografierea GIS spatiala a impactului antropic generat in aceste arii naturale protejate

A.1.4.Realizarea unui Studiu consolidat de evaluare a starii de conservare a speciilor si habitatelor de interes comunitar si national din siturile Natura 2000 vizate in proiect

A.1.5.Realizarea unui Studiu consolidat de evaluare a serviciilor ecosistemice din siturile Natura 2000 vizate in proiect

A.1.6.Realizarea unui Studiu consolidat privind speciile invazive din siturile Natura 2000 vizate in proiect

A.1.7.Elaborarea Planurilor de management aferente siturilor Natura 2000 vizate in proiect

A.1.8.Realizarea procedurii de evaluare strategica de mediu (SEA), pentru Planurile de Management aferente siturilor Natura 2000 vizate in proiect

A.1.9. Aprobarea Planurilor de management de autoritatea competenta, conform legislatiei in vigoare.

Activitatea A2: Activitati de consultare, constientizare si informare.

A.2.1.1.Activitati de promovare a proiectului si informare (conferinta de lansare)

A.2.1.2.Activitati de promovare a proiectului si informare pentru diseminarea rezultatelor acestuia (conferinta de incheiere)

A.2.3.1.Cresterea gradului de informare si constientizare a comunitatilor locale din localitatile de pe teritoriul siturilor Natura 2000 vizate in proiect, cu privire la valorile ariilor naturale protejate vizate, prin organizarea a 10 intalniri publice si distribuirea de materiale de informare si constientizare.

A.2.3.2.Realizarea unui site web pentru siturile Natura 2000 vizate in proiect

A.2.3.3.Cresterea gradului de informare a elevilor si profesorilor, cu privire la importanta conservarii speciilor si habitatelor de interes comunitar si national din siturile Natura 2000 vizate in proiect, prin organizarea in 13 unitati de invatamant a unor seminarii de informare si constientizare.

A.2.3.4.Realizarea unui film documentar, in vederea constientizarii si promovarii valorilor naturale ale siturilor Natura 2000 vizate in proiect

A.2.3.5.Organizarea a 12 dezbateri publice pentru Planurile de management aferente siturilor Natura 2000 vizate in proiect.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15 zile (inainte de data limita de depunere a ofertelor).

Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari: 10 zile (inainte de data limita de depunere a ofertelor).

In situatia in care una sau mai multe din datele stabilite sunt in zile nelucratoare, se va lua in considerare ziua lucratoare imediat urmatoare acelei/acelor date, cu conditia respectarii termenului minim de 10 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
01/02/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 239-689757

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.1)
Stelle des zu berichtigenden Textes: III 1 1 a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Anstatt:

Cerinta nr. 1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, ca sunt legal constituiti, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii. Avand in vedere dispozitiile art. 172, alin. (5) din Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice, cu modificari si completari, operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca faptul ca au capacitatea de exercitare a activitatii profesionale in ceea ce priveste realizarea activitatilor economice care fac obiectul contractului.In acest sens, operatorii economici trebuie sa faca dovada ca au codul CAEN similar cu obiectul achizitiei.Modalitatea indeplinire: In cconf. cu prev. art. 193 din Legea nr. 98/2016, se va completa DUAE direct in SEAP de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. DUAE va fi completat in mod distinct de catre operatorul economic (ofertant unic) / fiecare membru al asocierii / subcontractanti / tert sustinator (daca este cazul).Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC din care sa reiasa ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN iar activitatile autorizate conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice cu modificarile si completarile ulterioare ale operatorului economic si a Ordinului I.N.S. nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, acopera toate tipurilor de activitati / operatiuni principale necesare aducerii la indeplinire a contractului se vor prezenta la solicitarea A.C de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Documentele justificative:1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor si a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), valabile la momentul prezentarii. Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei privind lipsa datoriilor la bugetul de stat se va prezenta doar certificatul constatator pentru sediul social.2. Cazierul judiciar al operatorului economic, respectiv cazierul judiciar pentru fiecare dintre persoanele membre ale organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, respectiv persoane care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului Comertului/Actul constitutiv al operatorului economic;3. Dupa caz, alte documente prin care operatorul economic demonstreaza ca se incadreaza in situatiile de exceptie care nu determina excluderea din procedura, prevazute la art. 165 alin. (3), art. 166, art. 167 alin. (2), respectiv art. 171 din Legea 98/2016.4. Dupa caz, orice alte documente echivalente edificatoare, conform prevederilor art. 168 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. In conformitate cu prevederile art. 168 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, in cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor de mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, se va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.In conformitate cu prevederile art. 196, alin. (2^1) din Legea 98/ 2016, ofertantul clasat pe locul 1 va prezenta documentele suport mentionate mai sus actualizate si valabile la momentul solicitarii acestora de catre A.C.Cerinta nr. 2: Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 59-60 din Legea nr. 98/2016Orice operator economic care a depus oferta in mod individual sau in asociere / subcontractant / tert sustinator, nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile prevazute de art. 59-60 din Legea nr. 98/2016.Nota: In sensul dispozitiilor art. 60, alin. (1) lit. d) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, prin actionar sau asociat semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau ii confera detinatorului cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala.Orice operator economic care a depus oferta in mod individual sau in asociere/ subcontractant/ tert sustinator, nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile prevazute de art. 59-60 din Legea nr. 98/2016. Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceste cerinte trebuie indeplinite de fiecare membru al asocierii.Modalitatea de îndeplinire:In conf. cu prev. art. 193 din Legea nr. 98/2016, se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, insotit de Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59-60 din Legea 98/2016 (Formularul nr. 4 din fisierul “Modele de formulare”). DUAE va fi completat in mod distinct de catre operatorul economic (ofertant unic) / fiecare membru al asocierii / subcontractanti / tert sustinator (daca este cazul). Odata cu depunerea DUAE, daca este cazul, se va prezenta in mod obligatoriu angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert / tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia / acestora), acordul de asociere si acordurile de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente / acorduri vor fi solicitate doar ofertantului de pe primul loc in cadrul clasamentului intermediar in urma aplicarii criteriului de atribuire a ofertelor admisibile, la solicitarea comisiei de evaluarePersoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante: Președinte – Vasile Carnariu; Secretar General – Ion Anghel; Director Economic, Achiziții și Administrativ - Tamara Silvia Mărgineanu

muss es heißen:

Cerinta nr. 1.Operatorii economici ce depun oferta, indiferent de calitatea acestora (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator), nu trebuie sa se afle sub incidenta prevederilor art. 164, 165 sau 167 din Legea nr. 98/2016 care determina excluderea din procedura de atribuire. Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceste cerinte trebuie indeplinite de fiecare membru al asocierii.Modalitate de indeplinire:In conformitate cu prevederile art. 193 din Legea nr. 98/2016, se va completa DUAE direct in SEAP de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. DUAE va fi completat in mod distinct de catre operatorul economic (ofertant unic) / fiecare membru al asocierii / subcontractanti / tert sustinator (daca este cazul). Daca este cazul, se va prezenta in mod obligatoriu angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordurile de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc in cadrul clasamentului intermediar in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile, la solicitarea comisiei de evaluare.Nota: Daca exista incertitudini referitoare la situatia a unui operator economic, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.Documentele justificative, care probeaza indeplinirea cerintelor asumate de ofertant prin completarea initiala a formularului DUAE, vor fi depuse, la solicitarea Autoritatii Contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar (intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa aplicarea criteriului de atribuire a ofertelor admisibile) si se vor prezenta in forma actualizata, conform prevederilor art. 196, alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv:1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor si a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), valabile la momentul prezentarii. Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei privind lipsa datoriilor la bugetul de stat se va prezenta doar certificatul constatator pentru sediul social, urmand ca pentru sediile secundare/punctele de lucru, sa se prezinte o declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate.2. Cazierul judiciar al operatorului economic, respectiv cazierul judiciar pentru fiecare dintre persoanele membre ale organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, respectiv persoane care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului Comertului/Actul constitutiv al operatorului economic;3. Dupa caz, alte documente prin care operatorul economic demonstreaza ca se incadreaza in situatiile de exceptie care nu determina excluderea din procedura, prevazute la art. 165 alin. (3), art. 166, art. 167 alin. (2), respectiv art. 171 din Legea 98/2016.4. Dupa caz, orice alte documente echivalente edificatoare, conform prevederilor art. 168 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. In conformitate cu prevederile art. 168 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, in cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor de mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, se va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.In conformitate cu prevederile art. 196, alin. (2^1) din Legea 98/ 2016, ofertantul clasat pe locul 1 va prezenta documentele suport mentionate mai sus actualizate si valabile la momentul solicitarii acestora de catre Autoritatea Contractanta.Cerinta nr. 2: Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prev. art. 59-60 din Legea nr. 98/2016Orice op. ec. care a depus oferta in mod individual sau in asociere / subcontractant / tert sustinator, nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile prevazute de art. 59-60 din Legea nr. 98/2016.Nota: In sensul dispozitiilor art. 60, alin. (1) lit. d) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, prin actionar sau asociat semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau ii confera detinatorului cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala.Orice op. ec. care a depus oferta in mod individual sau in asociere/ subcontractant/ tert sustinator, nu trebuie sa se afle in niciunadintre situatiile prevazute de art. 59-60 din Legea nr. 98/2016. Daca un grup de op. ec. depune oferta comuna, aceste cerinte trebuie indeplinite de fiecare membru al asocierii.Modalitatea de îndeplinire:In conf. cu prev. art. 193 din Legea nr. 98/2016, se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, insotit de Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59-60 din Legea 98/2016 (Formularul nr. 4 din fisierul “Modele de formulare”). DUAE va fi completat in mod distinct de catre operatorul economic (ofertant unic) / fiecare membru al asocierii / subcontractanti / tert sustinator (daca este cazul). Odata cu depunerea DUAE, daca este cazul, se va prezenta in mod obligatoriu angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert / tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia / acestora), acordul de asociere si acordurile de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente / acorduri vor fi solicitate doar ofertantului de pe primul loc in cadrul clasamentului intermediar in urma aplicarii criteriului de atribuire a ofertelor admisibile, la solicitarea comisiei de evaluarePersoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante: Președinte - Vasile Carnariu, Secretar General - Ion Anghel, Director Economic, Achiziții și Administrativ -Tamara Silvia Mărgineanu, Vicepreședinte - Cosmin-Răzvan Butuza, Vicepreședinte - Andra Sabrina Stroe, Director Direcția Programe și Proiecte -Tudor Buzer – viză CFP, Membrii UIP: Manager de Proiect – Teodorescu Luiza Georgeta, Responsabil tehnic – Dumitru Magdalena Ana, Responsabil Achiziții Proiect – Oprea GabrielPreședintele comisie de evaluare: Butuza Cosmin RăzvanMembru: Petri Aurel-DănuțMembru: Teodorescu Luiza GeorgetaExpert cooptat pe lângă comisia de evaluare: Oprea Gabriel

Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Punctul III 1 3 a) Capacitatea tehnica si profesionala se modifica astfel:
Anstatt:

Cerinta nr. 1 Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani in cadrul unuia sau mai multor contracte, servicii similare cu cele care fac obiectul contractului (prin servicii similare intelegandu-se oricare dintre urmatoarele servicii):• Studii de inventariere-cartare a speciilor si habitatelor de interes comunitar ;• Cartografierea GIS a distributiei spatiale a speciilor si habitatelor de interes comunitar;• Studii de inventariere si cartare a principalilor factori abiotici;• Studii de evaluare a impactului antropic:• Studii de evaluare a starii de conservare a speciilor si habitatelor de interes comunitar ;• Studii de evaluare a serviciilor ecosistemice;• Studii privind speciile invazive;• Metodologii de inventariere si cartare a a speciilor si habitatelor de interes comunitar;• Protocoale de monitorizare a speciilor si habitatelor de interes comunitar;• Elaborarea de Planuri de management ;• Realizarea procedurii de evaluare strategica de mediu (SEA) pentru Planurile de Management;• Activitati de promovare si informare pentru proiecte din domeniul biodiversitatii ;• Activitati de crestere a gradului de informare si constientizare;• Realizarea de site-uri web;• Activitati de realizare a filmelor documentare;• Activitati de organizare a dezbaterilor publice pentru Planurile de management),in valoare cumulata de minim 9.000.000,00 lei fara TVA. Valoarea contractelor invocate ca experienta similara va fi insumata fara TVA.Nota: Ultimii 3 ani vor fi calculati pana la data limita de depunere a ofertei stabilita initial in anuntul de participare, cu mentiunea ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat.Prin contracte duse la bun sfarsit se intelege:• servicii receptionate partial, cu conditia ca specificul contractului/activitatilor ce reprezinta experienta similara sa permita elaborarea unui document ce poate fi prezentat in cadrul procedurii de achizitie;• servicii receptionate la sfarsitul prestarii.

muss es heißen:

Cerinta 1: Experienta similara Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor in cadrul unuia sau mai multor contracte, servicii similare cu cele care fac obiectul contractului (prin servicii similare intelegandu-se oricare dintre urmatoarele servicii):• Studii de inventariere-cartare a speciilor si habitatelor de interes comunitar ( Acest tip de servicii similare este obligatoriu a fi dovedit in cadrul contractelor prezentate pentru dovedirea experientei similare);• Cartografierea GIS a distributiei spatiale a speciilor si habitatelor de interes comunitar;• Studii de inventariere si cartare a principalilor factori abiotici;• Studii de evaluare a impactului antropic:• Studii de evaluare a starii de conservare a speciilor si habitatelor de interes comunitar ( Acest tip de servicii similare este obligatoriu a fi dovedit in cadrul contractelor prezentate pentru dovedirea experientei similare);• Studii de evaluare a serviciilor ecosistemice;• Studii privind speciile invazive;• Metodologii de inventariere si cartare a speciilor si habitatelor de interes comunitar;• Protocoale de monitorizare a speciilor si habitatelor de interes comunitar;• Elaborarea de Planuri de management ( Acest tip de servicii similare este obligatoriu a fi dovedit in cadrul contractelor prezentate pentru dovedirea experientei similare);• Realizarea procedurii de evaluare strategica de mediu (SEA) pentru Planurile de Management;• Activitati de promovare si informare pentru proiecte din domeniul biodiversitatii (Acest tip de servicii similare este obligatoriu a fi dovedit in cadrul contractelor prezentate pentru dovedirea experientei similare);• Activitati de crestere a gradului de informare si constientizare;• Realizarea de site-uri web;• Activitati de realizare a filmelor documentare;• Activitati de organizare a dezbaterilor publice pentru Planurile de management), in valoare cumulata de minim 9.000.000 lei fara TVA. Valoarea contractelor invocate ca experienta similara va fi insumata fara TVA.Nota 1: Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Mentionam ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat initial.Prin contracte duse la bun sfarsit se intelege: • servicii receptionate partial, cu conditia ca specificul contractului/activitatilor ce reprezinta experienta similara sa permita elaborarea unui document ce poate fi prezentat in cadrul procedurii de achizitie;• servicii receptionate la sfarsitul prestarii.Nota 2: Sunt acceptate ca experinta similara si serviciile prestate de catre operatorii economici participati la procedura in cadrul unor proiecte de finantare, implementate prin personal propriu (in-house), in ultimii 3 ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, dovedita prin prezentarea contractelor de finantare derulate, graficul de rambursare a cheltuielilor, rapoarte de activitate/tehnice/progres sau orice alte documente eliberate de catre finantator care dovedesc implementarea activitatilor, cat si valoarea acestora.Nota 3: Se acceptate in vederea demonstrarii experientei similare, pe langa serviciile de informare si promovare din domeniul biodiversitatii si serviciile de informare si promovare din alte componente aferente domeniului infrastructurii de mediuNota 4: In vederea demonstrarii experientei similare se va lua in calcul toata valoarea/cantitatea care face obiectul respectivului document, fara a se elimina din calcul, in mod artificial, valori/cantitati de servicii aferente lunilor/anilor ce nu se incadreaza in intervalul de timp urmarit, luand in considerare si faptul ca prin servicii duse la bun sfarsit se intelege si servicii receptionate la sfarsitul prestarii, in conformitate cu prevederile art. 13, alin. (3) din Instructiunea nr. 2/2017 emisa de ANAP.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

-