Services - 76575-2015

Afficher la vue résumée

04/03/2015    S44    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej

2015/S 044-076575

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Władza Wdrażająca Programy Europejskie
ul. Syreny 23
Osoba do kontaktów: Edwin Tomaszewski
01-150 Warszawa
Polska
Tel.: +48 223152310
E-mail: zamowienia@wwpe.gov.pl
Faks: +48 223152202

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.wwpe.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: państwowa jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: zarządzanie bezzwrotną pomocą zagraniczną
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Świadczenie usług prawniczych na zlecenie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w związku z realizacją Projektu Systemowego.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prawniczych na zlecenie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie. Usługi te będą świadczone w związku z realizacją Projektu Systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji w ramach Priorytetu 7 Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Zamówienie zostało podzielone na 3 części:
I część zamówienia:
Zakres wsparcia Władzy Wdrażającej Programy Europejskie przez Wykonawcę obejmie świadczenie usług prawniczych polegających na sporządzaniu opinii prawnych, analiz i ekspertyz, wsparciu w zakresie procedury odzyskiwania środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, wsparciu w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych i występowaniu przed sądami lub organami administracji publicznej.
II część zamówienia:
Zakres wsparcia Władzy Wdrażającej Programy Europejskie przez Wykonawcę obejmie świadczenie usług prawniczych na zlecenie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, poprzez przeprowadzanie weryfikacji ex-ante przygotowywanych postępowań przetargowych oraz weryfikacji ex-post prawidłowości udzielania zamówień publicznych przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Priorytet 7 Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
III część zamówienia:
Zakres wsparcia Władzy Wdrażającej Programy Europejskie przez Wykonawcę obejmie świadczenie usług prawniczych na zlecenie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, w tym w szczególności udzielanie porad prawnych i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych, analiz i ekspertyz, opracowywanie projektów aktów prawnych i publikacji, wsparcie w zakresie procedury odzyskiwania środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, występowanie przed sądami i urzędami, a także organami sprawującymi nadzór oraz kontrolę, organami śledczymi, jak również przygotowywanie i przeprowadzenie wybranych procedur przetargowych w imieniu Władzy Wdrażającej oraz udział w charakterze ekspertów/prelegentów w przedsięwzięciach realizowanych w ramach Projektu Systemowego np. seminaria, konferencje, spotkania robocze itp. Przewiduje się również przeprowadzenie szkoleń m. in. z zakresu prawa zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, prawa własności intelektualnej, prawa IT w związku z realizacją Projektu Systemowego w ramach Priorytetu 7 Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji POIG 2007–2013. Wsparcie w ramach niniejszego zamówienia obejmie zarówno Beneficjentów projektów indywidualnych Priorytetu 7 Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji POIG 2007–2013, których aktualna lista znajduje się na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz potencjalnych wnioskodawców aplikujących o dofinansowanie projektów z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79110000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 20.4.2015. Zakończenie 30.11.2015

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Świadczenie usług prawniczych na zlecenie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w związku z realizacją Projektu Systemowego
1)Krótki opis
Zakres wsparcia Władzy Wdrażającej Programy Europejskie przez Wykonawcę obejmie świadczenie usług prawniczych polegających na sporządzaniu opinii prawnych, analiz i ekspertyz, wsparciu w zakresie procedury odzyskiwania środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, wsparciu w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych i występowaniu przed sądami lub organami administracji publicznej.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79110000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 20.4.2015. Zakończenie 30.11.2015
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryteria oceny ofert:
— cena – 40,
— doświadczenie wykonawcy – 20,
— potencjał kadrowy – 40.
Część nr: 2 Nazwa: Świadczenie usług prawniczych na zlecenie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w związku z realizacją Projektu Systemowego
1)Krótki opis
Zakres wsparcia Władzy Wdrażającej Programy Europejskie przez Wykonawcę obejmie świadczenie usług prawniczych na zlecenie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, poprzez przeprowadzanie weryfikacji ex-ante przygotowywanych postępowań przetargowych oraz weryfikacji ex-post prawidłowości udzielania zamówień publicznych przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Priorytet 7 „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji”.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79110000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 20.4.2015. Zakończenie 30.11.2015
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryteria oceny ofert:
— cena – 50,
— doświadczenie wykonawcy – 30,
— potencjał kadrowy – 20.
Część nr: 3 Nazwa: Świadczenie usług prawniczych na zlecenie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w związku z realizacją Projektu Systemowego
1)Krótki opis
Zakres wsparcia Władzy Wdrażającej Programy Europejskie przez Wykonawcę obejmie świadczenie usług prawniczych na zlecenie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, w tym w szczególności udzielanie porad prawnych i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych, analiz i ekspertyz, opracowywanie projektów aktów prawnych i publikacji, wsparcie w zakresie procedury odzyskiwania środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, występowanie przed sądami i urzędami, a także organami sprawującymi nadzór oraz kontrolę, organami śledczymi, jak również przygotowywanie i przeprowadzenie wybranych procedur przetargowych w imieniu Władzy Wdrażającej oraz udział w charakterze ekspertów/prelegentów w przedsięwzięciach realizowanych w ramach Projektu Systemowego np. seminaria, konferencje, spotkania robocze itp. Przewiduje się również przeprowadzenie szkoleń m. in. z zakresu prawa zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, prawa własności intelektualnej, prawa IT w związku z realizacją Projektu Systemowego w ramach Priorytetu 7 „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji” POIG 2007–2013. Wsparcie w ramach niniejszego zamówienia obejmie zarówno Beneficjentów projektów indywidualnych Priorytetu 7 „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji ” POIG 2007–2013, których aktualna lista znajduje się na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz potencjalnych wnioskodawców aplikujących o dofinansowanie projektów z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79110000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 20.4.2015. Zakończenie 30.11.2015
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryteria oceny ofert:
— cena – 40,
— doświadczenie wykonawcy – 30,
— potencjał kadrowy – 30.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie:
— w części I – 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych),
— w części II – 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych),
— w części III – 8 500 PLN (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych).
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku spośród następujących form, w zależności od wyboru Wykonawcy:
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr konta 71 1010 1010 0048 2213 9120 0000;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity z 2007 r. Dz.U. Nr 42, poz. 275).
Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, oryginał gwarancji lub poręczenia Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą w osobnej wewnętrznej kopercie, natomiast kserokopię dołączyć do oferty.
W razie wnoszenia wadium w formie pieniężnej w tytule przelewu należy umieścić następującą informację: Świadczenie usług prawniczych na zlecenie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w związku z realizacją Projektu Systemowego – nr postępowania ZP/3/2015.
Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w SIWZ dla każdej z części postępowania w formie lub formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp zostanie wykluczony z postępowania.
Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający żądać będzie ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten winien wnieść wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Wykonawca, przed podpisaniem umowy w ramach każdej z części, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 2 % ceny brutto (z VAT) usługi (oddzielnie dla każdej części zamówienia).
Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku spośród następujących form:
1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, lub za zgodą Zamawiającego, w jednej z form określonych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia powinno ono zawierać wskazanie Zamawiającego i nazwy zadania oraz musi być, co najmniej: nieodwołalne, bezwarunkowe, płatne na każde pisemne żądanie Zamawiającego oraz bez prawa protestu.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania zamówienia.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie wnoszone w innych formach niż pieniądz, Wykonawca wnosi poprzez złożenie oryginału dokumentu w siedzibie Zamawiającego.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Z tytułu realizacji Umowy Wykonawcy przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 4 par. 10 umowy, wynagrodzenie w wysokości maksymalnej (z podatkiem VAT): 90 000 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/000)
2. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 ,Dotacje na Innowacje ,Inwestujemy w waszą przyszłość.
3. Wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy na rzecz Zamawiającego będzie płatne w częściach, co miesiąc. Wysokość każdej części będzie oparta na miesięcznych rozliczeniach faktycznie zrealizowanych Zleceń tj. zakończonych i odebranych przez Zamawiającego w danym miesiącu – na podstawie stawek zgodnie z Cennikiem stanowiącym Załączniki Nr 5 do Umowy.
4. Wysokość wynagrodzenia, określona w ust. 1 zawarta w Cenniku będącym Załącznikiem Nr 5 do Umowy jest stała do końca trwania Umowy i nie podlega zmianom.
5. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktury VAT za miesiąc listopad 2015 r. zostaną dostarczone nie później niż do 10.12.2015 do siedziby Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.
6. Załącznikiem do wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT jest sporządzone przez Wykonawcę zestawienie wykonanych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, w zakresie zakończonych i odebranych w danym miesiącu Zleceń. W zestawieniu wskazane zostaną osoby wykonujące prace i zakres wykonanej pracy. Zestawienie będzie potwierdzone pisemnie przez poszczególne osoby wykonujące pracę oraz osobę wskazaną w § 13 ust. 1 lit b Umowy.
7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Zamawiający pokrywa następujące koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy:
a) wpisy i opłaty sądowe i administracyjne;
b) podatek od czynności cywilnoprawnych;
c) opłaty skarbowe;
d) inne koszty przewidziane przepisami prawa, w szczególności koszty postępowania sądowego i odwoławczego.
9. Jeżeli do końca upływu okresu, na który Umowa została zawarta lub w przypadku jej rozwiązania, wygaśnięcia odstąpienia od niej lub utraty mocy w inny sposób, nie zostanie wyczerpana kwota maksymalnego wynagrodzenia (z podatkiem VAT) określonego w ust. 1 Umowy, Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia pozostałej części tego wynagrodzenia.
10. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy obejmuje wszelkie świadczenia przewidziane Umową – w tym także przeniesienie praw autorskich zgodnie z § 16 Umowy, dokonywanie poprawek, zmian i uzupełnień, przekazywanie Zamawiającemu informacji i raportów. Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie dodatkowe.
11. Wszystkie dokumenty przetargowe oraz inne dokumenty niezbędne w celu realizacji zamówienia zostaną udostępnione Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. W przypadku konieczności przekazania tych dokumentów do Wykonawcy, Zamawiający wspólnie z Wykonawcą uzgodnią sposób i formę przekazania ich do Wykonawcy. Koszt dotyczący przekazania tych dokumentów będzie obciążał Wykonawcę.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie precyzuje żadnego warunku w tym zakresie;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia – warunek opisany szczegółowo w pkt. 7.2 SIWZ;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – warunek opisany szczegółowo w pkt. 7.3 SIWZ;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie precyzuje żadnego warunku w tym zakresie.
2. Zamawiający uzna warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy za spełniony jeżeli:
2.1. I część zamówienia:
a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/wykonuje (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) z należytą starannością co najmniej 2 usługi doradztwa prawnego, których przedmiotem było lub jest sporządzanie opinii prawnych w zakresie stosowania przepisów dotyczących wykorzystania środków unijnych, o wartości każdej z nich nie mniejszej niż 30 000 PLN. W przypadku gdy wartość wykonanego przez Wykonawcę zamówienia wyrażona była w walucie obcej Zamawiający dokona przeliczenia przedstawionych kwot na zł wg średniego kursu waluty w NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówienie;
b) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał / wykonuje (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) z należytą starannością co najmniej 2 usługi doradztwa prawnego, których przedmiotem było lub jest prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania decyzji o zwrocie środków na podstawie art. 207 ustawy z 27.8.2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 nr 157 poz. 1240 ze zm.);
c) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał / wykonuje (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) z należytą starannością co najmniej 2 usługi doradztwa prawnego, których przedmiotem było lub jest sporządzanie opinii prawnych w zakresie oceny stanu faktycznego w świetle przepisów o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych;
d) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/wykonuje (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) z należytą starannością co najmniej 1 usługi doradztwa prawnego, której przedmiotem była lub jest reprezentacja organu administracji publicznej przed sądami powszechnymi lub/i reprezentacja organu administracji publicznej przed sądami administracyjnymi lub/i reprezentacja organu administracji publicznej przed organami administracji publicznej.
2.2. II część zamówienia:
a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał z należytą starannością, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje z należytą starannością co najmniej 2 zamówienia, których przedmiotem było świadczenie usług prawniczych w zakresie weryfikacji prawidłowości udzielania zamówień publicznych wykonywanych na rzecz podmiotów uprawnionych do kontroli, o wartości każdej z nich co najmniej 100 000 PLN brutto (sto tysięcy złotych).
W przypadku gdy wartość wykonanego przez Wykonawcę zamówienia wyrażona była w walucie obcej Zamawiający dokona przeliczenia przedstawionych kwot na zł wg średniego kursu waluty w NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówienie.
2.3. III część zamówienia:
a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał / wykonuje (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) z należytą starannością co najmniej 2 usługi doradztwa prawnego, których przedmiotem było lub jest sporządzanie opinii prawnych / analiz / ekspertyz w zakresie stosowania przepisów dotyczących wykorzystania środków unijnych, przy czym wartość usługi nie może być mniejsza niż 200 000 PLN.
W przypadku gdy wartość wykonanego przez Wykonawcę zamówienia wyrażona była w walucie obcej Zamawiający dokona przeliczenia przedstawionych kwot na zł wg średniego kursu waluty w NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówienie.
b) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/wykonuje (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) z należytą starannością co najmniej 2 usługi doradztwa prawnego, których przedmiotem jest lub było przygotowywanie i przeprowadzanie wybranych procedur przetargowych w imieniu podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych;
c) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał / wykonuje (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) z należytą starannością co najmniej jedną usługę doradztwa prawnego, której przedmiotem była lub jest reprezentacja organu administracji publicznej przed sądami powszechnymi lub/i reprezentacja organu administracji publicznej przed sądami administracyjnymi lub/i reprezentacja organu administracji publicznej przed Krajową Izbą Odwoławczą lub/i reprezentacja organu administracji publicznej przed organami administracji publicznej lub/i reprezentacja organu administracji publicznej przed organami powołanymi w celu kontroli, w tym organami śledczymi.
Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania w ramach jednej umowy kilku usług wskazanych w pkt. 7.2.1–7.2.3. SIWZ. Przez analizę, ekspertyzę, opinię prawną rozumie się opinię prawną w rozumieniu ustawy z 6.7.1982 o radcach prawnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 ze zm.) lub w rozumieniu przepisów ustawy z 26.5.1982 o adwokaturze (Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.)
W przypadku usług wykonywanych przy ocenie spełnienia warunku uwzględniona zostanie jedynie część wykonana do terminu składania ofert.
3. Zamawiający uzna warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy za spełniony jeżeli:
3.1. I część zamówienia:
a) Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej trzema osobami posiadającymi tytuł zawodowy radcy prawnego, w rozumieniu ustawy z 6.7.1982 o radcach prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 637 j.t.) lub adwokata, w rozumieniu przepisów ustawy z 26.5.1982 o adwokaturze (Dz.U. z 2014 r. poz. 635 j.t.) lub prawnika zagranicznego w rozumieniu ustawy z 5.7.2002 o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2014r., poz. 134 j.t.). Osoby te muszą posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie w wykonaniu zawodu radcy prawnego lub adwokata, a także wykazać się, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert prowadziły co najmniej 3 sprawy po stronie organu administracji publicznej przed sądami powszechnymi, administracyjnymi lub organami administracji publicznej;
b) Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej 1 osobą, z wykształceniem wyższym prawniczym, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert była autorem lub współautorem co najmniej 3 pisemnych analiz, ekspertyz lub opinii prawnych dotyczących zagadnień prawnych z zakresu stosowania przepisów dotyczących wykorzystania środków unijnych;
c) Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej 1 osobą, z wykształceniem wyższym prawniczym, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert była autorem lub współautorem co najmniej 3 pisemnych analiz, ekspertyz lub opinii prawnych dotyczących zagadnień prawnych z zakresu postępowania administracyjnego;
d) Wykonawca wykaże, iż dysponuje. co najmniej 1 osobą z wykształceniem wyższym prawniczym, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert była autorem lub współautorem co najmniej 3 pisemnych analiz, ekspertyz lub opinii prawnych dotyczących zagadnień prawnych z zakresu dyscypliny finansów publicznych.
Za autora lub współautora pisemnej analizy, ekspertyzy lub opinii prawnej uznaje się osobę, która złożyła podpis na wersji pisemnej analizy, ekspertyzy lub opinii prawnej, przekazanej następnie podmiotowi, który przed wszczęciem niniejszego postępowania zamówił jej sporządzenie.
3.2. II część zamówienia:
a) Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej pięcioma osobami, z wykształceniem wyższym, z których każda w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadziła weryfikację co najmniej 10 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, udzielonych w oparciu o procedury określone w ustawie Prawo zamówień publicznych, dokonywanych w szczególności przy pomocy list sprawdzających/pytań kontrolnych lub innych narzędzi czy też metodologii wspomagających proces weryfikacji, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, przy czym co najmniej 5 postępowań dotyczyło zamówień, których przedmiotem były usługi tworzenia systemów informatycznych lub dostawy sprzętu komputerowego. Przynajmniej jeden ze wskazanych ekspertów musi posiadać tytuł zawodowy radcy prawnego, w rozumieniu ustawy z 6.7.1982 o radcach prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 637 j.t.) lub adwokata, w rozumieniu przepisów ustawy z 26.5.1982 o adwokaturze (Dz. U.z 2014 r. poz. 635 j.t.) lub prawnika zagranicznego w rozumieniu ustawy z 5.7.2002 o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2014 r., poz. 134 j.t.).
b) Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej jedną osobą z wykształceniem wyższym informatycznym posiadającą doświadczenie w zakresie projektowania lub budowy systemów informatycznych, rozumianych jako ogół infrastruktury sprzętowej i oprogramowania, polegające na tworzeniu lub opiniowaniu dokumentacji technicznej co najmniej dwóch tworzonych systemów.
3.3. III część zamówienia:
a) Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej trzema osobami posiadającymi tytuł zawodowy radcy prawnego, w rozumieniu ustawy z 6.7.1982 o radcach prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 637 j.t.) lub adwokata, w rozumieniu przepisów ustawy z 26.5.1982 o adwokaturze (Dz.U. z 2014 r. poz. 635 j.t.) lub prawnika zagranicznego w rozumieniu ustawy z 5.7.2002 o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2014r., poz. 134 j.t.). Osoby te powinny posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie w wykonaniu zawodu radcy prawnego lub adwokata, a także wykazać się, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert prowadziły co najmniej 3 sprawy po stronie organu administracji publicznej przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, organami administracji publicznej lub Krajową Izbą Odwoławczą.
b) Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej 1 osobą z wykształceniem wyższym prawniczym, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert była autorem lub współautorem co najmniej 3 pisemnych analiz, ekspertyz lub opinii prawnych dotyczących zagadnień prawnych z zakresu stosowania przepisów dotyczących wykorzystania środków unijnych.
Za autora lub współautora pisemnej analizy, ekspertyzy lub opinii prawnej uznaje się osobę, która złożyła podpis na wersji pisemnej analizy, ekspertyzy lub opinii prawnej, przekazanej następnie podmiotowi, który przed wszczęciem niniejszego postępowania zamówił jej sporządzenie.
c) Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej jedną osobą z wykształceniem wyższym prawniczym, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert brała udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu wybranych procedur przetargowych dla 3 różnych postępowań w imieniu podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4. Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 7.2 i 7.3 SIWZ.
5. Celem wykazania spełniania warunków określonych w pkt. 7.2.i 7.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6. Wykonawcy samodzielnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, że:
6.1. żaden z nich nie spełnia przesłanek stanowiących podstawę do wykluczenia z postępowania, określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;
6.2. warunki, określone w pkt. 7.2.i 7.3. SIWZ – spełniają samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, że:
7.1. żaden z nich z osobna (odrębnie) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;
7.2. warunki określone w pkt. 7.2.i 7.3. SIWZ - spełniają łącznie (wspólnie), samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów.
8. Oświadczenia i dokumenty wymagane na potwierdzenie spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu.
8.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, oraz wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp określonych w SIWZ, Wykonawca winien złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
8.1.1.a. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, Załącznik nr 1 do rozdziału II SIWZ.
8.1.1.b. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Załącznik nr 2 do rozdziału II SIWZ.
8.1.2. Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, tj. w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informację, o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy – wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej stanowi Załącznik nr 3 do rozdziału II SIWZ.
8.1.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
8.1.4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8.1.5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8.1.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10-11 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.1.7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.1.8. Wykaz wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wraz z podaniem ich wartości (w przypadku warunku w pkt. 7.2.2 lit. a), przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Za główne usługi uznaje się usługi niezbędne do wykazania spełniania warunków określonych w pkt. 7.2.1.-7.2.3. SIWZ. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do rozdziału II SIWZ. Wykaz należy złożyć oddzielnie dla każdej z części zamówienia. Dowodami, o których mowa powyżej, są:
a) Poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) Oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej;
c) W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 8.1.8. SIWZ.
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt. 8.1.8, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.
W rubryce „przedmiot usługi" należy podać dane określające na czym polegały wymienione w wykazie usługi, ze szczególnym uwzględnieniem tego, iż na podstawie opisu zamawiający stwierdzi czy przedmiot danej usługi odpowiada wymogom określonym w opisie dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 7.2.1.-7.2.3. SIWZ.
W rubryce „podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane/są wykonywane” należy podać nazwę i adres podmiotu, na rzecz którego wykonywano lub wykonano usługi.
W przypadku, gdy świadczona przez wykonawcę usługa była (lub jest) wykonywana w ramach przedsięwzięcia o szerszym zakresie, większej wartości oraz terminie realizacji dłuższym niż wymagany w opisie sposobu dokonywania oceny spełniania warunku, o którym mowa w pkt. 7.2.1.-7.2.3. SIWZ,
w wykazie należy podać informacje w odniesieniu do warunku sformułowanego przez Zamawiającego.
Jeżeli Wykonawca potwierdzając spełnianie tego warunku polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, winien przedstawić również dokumenty potwierdzające, że Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji przedmiotowego zamówienia, np. pisemne zobowiązanie wykonawcy danej umowy/umów uwzględnionych w Wykazie do udostępnienia Wykonawcy swojej wiedzy i doświadczenia zdobytego podczas realizacji umowy wskazanych w Wykazie, wraz z deklaracją oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia (formularz zobowiązania stanowi Załącznik nr 4 do rozdziału II SIWZ).
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
8.1.9. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykaz należy sporządzić według wzoru, który stanowi Załącznik nr 6 do rozdziału II SIWZ. Wykaz należy złożyć oddzielnie dla każdej z części zamówienia.
Informacje zawarte w wykazie muszą być wyczerpujące tzn. zawierać wszystkie dane konieczne do stwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
W rubryce „wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje zawodowe" należy podać informacje, które pozwolą stwierdzić posiadanie przez daną osobę wykształcenia, doświadczenia i kwalifikacji (lub ich brak), o których mowa w opisie dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w pkt. 7.3.1.-7.3.3. SIWZ.
W celu wykazania doświadczenia w szczególności należy wskazać informacje dotyczące:
- w przypadku warunku udziału wskazanego w pkt. 7.3.2. lit. a) SIWZ nazwy weryfikowanych postępowań i zamawiających, których zamówienia publiczne były weryfikowane oraz numeru wpisu na listę radców prawnych/adwokatów;
- w przypadku warunku udziału wskazanego w pkt. 7.3.2. lit. b) SIWZ przedmiotu świadczenia (nazwa / tematyka świadczenia) i nazwy podmiotu, na rzecz którego było wykonywane świadczenie;
- w przypadku warunku udziału wskazanego w pkt. 7.3.1. lit. a) i pkt. 7.3.3. lit. a) SIWZ numeru wpisu na listę radców prawnych/adwokatów, oznaczenie lub opis sprawy,
- w przypadku warunku udziału wskazanego w pkt. 7.3.1. lit. b, c i d) i pkt. 7.3.3. lit. b) SIWZ nazwy lub tematyki przygotowanej (samodzielnie lub jako współautor) pisemnej analizy, ekspertyzy lub opinii prawnej dotyczącej zagadnień prawnych i nazwy podmiotu (wraz z adresem), na rzecz którego opracowano opinię, analizę lub ekspertyzę,
Za autora lub współautora pisemnej analizy, ekspertyzy lub opinii prawnej uznaje się osobę, która złożyła podpis na wersji pisemnej analizy, ekspertyzy lub opinii prawnej, przekazanej następnie podmiotowi, który przed wszczęciem niniejszego postępowania zamówił jej sporządzenie.
- w przypadku warunku udziału wskazanego w pkt. 7.3.3. lit. c) SIWZ informacje dotyczące postępowań (nazwa przedmiotu zamówienia / znak sprawy) i nazwy podmiotu/ów na rzecz którego/ych była wykonywana usługa.
Wykaz ten składany jest celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w punktach 7.3.1.-7.3.3. SIWZ.
Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu albo też osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków (na zasadach opisanych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp), wówczas zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (formularz zobowiązania stanowi Załącznik nr 4 do rozdziału II SIWZ).
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
8.2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zamiast dokumentu określonego w pkt 8.1.6. SIWZ, zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
8.3. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
8.3.1. w pkt 8.1.3.-8.1.5. i 8.1.7. składa on dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
8.3.2. W pkt 8.1.6., Wykonawca taki składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp.
8.4. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.3.1. lit. a) i c) oraz w pkt 8.3.2., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 8.3.1. lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8.5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.3., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienie zawarte w pkt 8.4. stosuje się odpowiednio.
8.6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1.1.a i 8.1.1.b powinny być przedłożone wspólnie w imieniu wszystkich Wykonawców albo przez każdego z tych Wykonawców odrębnie; w tej drugiej sytuacji Zamawiający będzie uważał, że każdy z Wykonawców złożył oświadczenie dotyczące tej części warunku, za której spełnienie jest odpowiedzialny.
8.6.1. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 8.1.3-8.1.7,8.2. i 8.1.1.b.
8.7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/3/2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
16.3.2015 - 09:45
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 16.3.2015 - 10:00

Miejscowość:

Warszawa.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
1. Wykonawcom i innym osobom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie tej ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania Wykonawcy informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną (email'em), albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
2) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wobec treści ogłoszenia o zamówieniu;
3) w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia specyfikacji na stronie internetowej - wobec postanowień specyfikacji;
4) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych niż określone w pkt 1÷pkt 3;
5) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia ou dzieleniu zamówienia – jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej;
6) w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy – jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną (emailem).
8. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (tj. wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze).
10. Kopię odwołania Zamawiający przesyła innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.
11. Jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, Zamawiający zamieszcza kopię odwołania wraz z wezwaniem do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym równieżna stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja.
12. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia należy doręczyć Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesłać Zamawiającemu oraz Wykonawcy, który wniósł odwołanie.
13. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się Uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
14. Odwołujący lub Zamawiający może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględni opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony,do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddali opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
15. Zamawiający może wnieść (na piśmie lub ustnie do protokołu) odpowiedź na odwołanie.
16. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz Uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie Wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
17. Uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił po stronie Zamawiającego, może wnieść(na piśmie lub ustnie do protokołu) sprzeciw wobec uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu. Jeżeli taki sprzeciw wniesie, wówczas Izba rozpoznaje odwołanie
18. Jeżeli Uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił po stronie Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego,wówczas Izba umarza postępowanie, a Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
19. Czynności Uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w pkt 21.17., przez Uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.
20. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z art. 185 ust. 1 Pzp (pkt. 21.10 i 21.11 powyżej) nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodniez wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 Pzp (pkt 21.16. i 21.18. powyżej).
21. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium naokres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie zostanie wniesione po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zostanie skierowane jedyniedo Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
22. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu.
23. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (tj. wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze) stronom oraz Uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27.2.2015