Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Bauleistung - 76629-2020

17/02/2020    S33    Bauleistung - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Timișoara: Bau von Krankenhauseinrichtungen

2020/S 033-076629

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Județul Timiș
Nationale Identifikationsnummer: 4358029
Postanschrift: Str. Revoluţiei 1989 nr. 17
Ort: Timișoara
NUTS-Code: RO424
Postleitzahl: 300034
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Daniela Goia
E-Mail: daniela.goia@cjtimis.ro
Telefon: +40 256406362
Fax: +40 256406424

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.cjtimis.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100089376
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Contractul de lucrări cu servicii de proiectare, asistență tehnică – faza proiect tehnic (PT) și execuție lucrări în vederea realizării obiectului de investiție publ […] detalii pe www.e-licitatie.ro

Referenznummer der Bekanntmachung: 2019/1/1
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45215140
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Contractul de lucrări proiectare, asistență tehnică – faza proiect tehnic (PT) și execuție lucrări în vederea realizării obiectului de investiție publică „Clinica de Obstetrică Ginecologie” în cadrul proiectului strategic „Babies across borders – connecting health services in the field of obstetrics-gynecology and neonatal care between Emergency Clinical County Hospital «Pius Brinzeu» Timișoara and the Pediatric Clinic of Szeged” („Copii dincolo de frontiere – conectarea serviciilor medicale din domeniul obstetrică-ginecologie și neonatologie dintre Spitalul Clinic Județean de Urgență «Pius Brinzeu» Timișoara și Clinica de Pediatrie din Szeged”), acronim BABYROHU in conformitate cu condiţiile de contract si documentatia tehnică. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare cu 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, in masura în care solicitarile de clarificari sau info […] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 39 540 902.25 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71220000
71356100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO424
Hauptort der Ausführung:

La sediul prestatorului, la amplasamentul lucrarii.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Proiectare, asistență tehnică – faza proiect tehnic (PT) și execuție lucrări în vederea realizării obiectului de investiție publică „Clinica de Obstetrică Ginecologie” în cadrul proiectului strategic „Babies across borders – connecting health services in the field of obstetrics-gynecology and neonatal care between Emergency Clinical County Hospital «Pius Brinzeu» Timișoara and the Pediatric Clinic of Szeged” („Copii dincolo de frontiere – conectarea serviciilor medicale din domeniul obstetrică-ginecologie și neonatologie dintre Spitalul Clinic Județean.

AC isi rezerva dreptul de modifica contractul, in conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016 astfel: modificări legislative; modificări generate de renunţarea la unele articole, modificări generate de includerea de noi subcontractanti si/sau înlocuirea subcontractantilor iniţiali; modificări generate de schimbarea personalului cheie; modificări generate de expertize tehnice si numai in situatia in care acestea nu se incadreaza in prevederile art. 221 alin. (7) din Legea 98/2016.

Valoarea estimata: proiectare 463 000,00 RON excl. TVA, asistenta tehnica din partea proiectantului: 56 677 RON, lucrări: 39 021 225,06 RON exclusiv TVA.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: „Garanția de bună execuție” / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Proiectant specialitatea instalații electrice, certificat şi calificat în domeniu, conform art. 9 din Legea 50/1991 sau echivalent pentru cetățenii din alte țări / Gewichtung: 6
Qualitätskriterium - Name: Proiectant specialitatea instalații sanitare și termoventilații certificat şi calificat în domeniu, conform art. 9 din Legea 50/1991 sau echivalent pentru cetățenii din alte țări / Gewichtung: 6
Qualitätskriterium - Name: Proiectant specialitatea arhitect, certificat şi calificat în domeniu, conform art. 9 din Legea 50/1991 sau echivalent pentru cetățenii din alte țări. Membru OAR sau echivalent / Gewichtung: 6
Qualitätskriterium - Name: Proiectant specialitatea construcţii civile, certificat şi calificat în domeniu, conform art. 9 din Legea 50/1991 sau echivalent pentru cetățenii din alte țări / Gewichtung: 6
Qualitätskriterium - Name: Șeful echipei de proiectare / Gewichtung: 6
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 29
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

”Babies across borders – connecting health services in the field of obstetrics-gynecology and neonatal care between Emergency Clinical County Hospital Pius Brînzeu Tim... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Proiectul strategic „Babies across borders – connecting health services in the field of obstetrics-gynecology and neonatal care between Emergency Clinical County Hospital «Pius Brinzeu» Timișoara and the Pediatric Clinic of Szeged” („Copii dincolo de frontiere – conectarea serviciilor medicale din do

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor/cerinţelor de calificare se vor prezenta: ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/terțul susţinător trebuie să demonstreze că nu se încadrează în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016.

In acest sens, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul susţinător va completa DUAE – partea III „Motive de excludere” – secţiunea A „Motive referitoare la condamnările penale”. De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta la solicitarea autoritătii contractante următoarele documente edificatoare care probează/confirmă neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 de mai sus, atât pentru ofertantul unic/ofertantul asociat cât și pentru subcontractantul/terțul susţinător declaraţi în ofertă: cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; alte documente edificatoare, dupa caz.

Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/terțul susţinător trebuie să demonstreze că nu se încadrează în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/ 2016. In acest sens, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/terțul susţinător va completa DUAE – partea III „Motive de excludere” – secţiunea B „Motive legate de plata impozitelor sau a contribuţiilor la asigurările sociale”. De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta la solicitarea autorității contractante următoarele documente edificatoare care probează/confirmă neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 de mai sus, atât pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cât și pentru subcontractantul/terțul susţinător declaraţi în ofertă:

A. persoanele juridice române trebuie să prezinte: certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor local sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, din care să reiasă lipsa datoriilor restante la momentul prezentării acestuia;

B. persoanele juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de instituțiile autorizate ale tării de origine (certificate de atestare fiscală, caziere judiciare, alte documente echivalente etc.) prin care să dovedească faptul că și-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, în conformitate cu legislaţia naţională a țării de rezidență a ofertantului unic/ofertantului asociat/subcontractantului/terțului susţinător sau a tării în care ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/terțul susţinător este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie să reiasă lipsa datoriilor restante la momentul prezentării acestora.

Nota 1: autoritatea contractantă va exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are cunoștintă că și-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu legea statului in care respectivul operator economic este infiintat.

Nota 2: autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire un operator economic in cazul in care poate demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operator economic și-a încălcat obligaţiile privind plata Impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat.

Nota 3: operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de excludere, își indeplineste obligaţiile prin plata impozitelor, taxelor sau […] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Cifra de afaceri anuala generala. Ofertantii trebuie sa fi avut cifra de afaceri globală anuală în ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) de minim 78 000 000 RON.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ofertantii trebuie sa fi avut media cifrei de afaceri globale anuale în ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) de minim: 78 000 000 RON. Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate în alta moneda decât lei se va folosi cursul mediu comunicat de catre BNR pentru 2016, 2017, 2018. Completarea cerintei corespunzatoare in formularul DUAE. La solicitarea autorității contractante: documentele justificative: bilanturile pentru anii 2016, 2017, 2018, situatii financiare sau extrase din situatiile financiare prin care ofertantul face dovada îndeplinirii cerintei privind situatia economica si financiara; în cazul în care, din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este în masura sa prezinte aceste documente, acesta va face dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document pe care autoritatea contractanta îl considera adecvat.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Ofertantul trebuie să demonstreze că a dus la bun sfârșit* în ultimii 3 ani** servicii de proiectare pentru lucrări de construcție nouă și/sau modernizare și/sau reabilitare de constructii similare celor ce fac obiectul contractului (SF si/sau Dali si/sau PTH), în valoare cumulată de minim: 463 000,00 RON, la nivelul a maxim 5 contracte. *) Prin servicii duse la bun sfarsit se întelege: servicii recepţionate parţial, cu condiţia ca acestea să fi putut fi utilizate de beneficiar ca rezultat independent; servicii recepţionate la sfârsitul prestării. **) Ultimii 3 ani se raportează la termenul limită de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzătoare a Instrucţiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13). Se considera îndeplinita cerinţa in ultimii 3 ani servicii de proiectare a lucrărilor similare celor ce fac obiectul contractului. De asemenea, în condiţiile in care detaliile de execuţie sunt aferente unui proiect tehnic realizat anterior ultimilor 3 ani, de către acelaşi operator economic, cu condiţia ca acesta sa faca dovada realizarii respectivului serviciu de proiectare prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar si/sau procese-verbale de recepţie si/sau alte documente relevante. In condiţiile in care proiectul tehnic a fost prestat anterior ultimilor 3 ani, autoritatea contractanta va lua in calculul valorii pentru îndeplinirea cerinţei atat valoarea PT, cat si valoarea DDE, cu condiţia ca acestea sa fie integrate intr-un livrabil cu funcţionalitate independenta. Experienta similară in prestarea serviciilor de proiectare se accepta a fi demonstrată atăt prin contracte de servicii, cat si prin contracte de lucrări care au componentă de servicii de proiectare similare celor ce fac obiectul contractului.

Diplome de studii si calificari profesionale. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de personal pentru indeplinirea contractului, astfel: reprezentantul antreprenorului – 1; responsabil asigurarea calitatii – 1; responsabil SSM – 1.

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat. Lucrări: ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 5 ani** lucrări de construcție nouă și/sau modernizare și/sau reabilitare de clădiri cuprinse cel putin in categoria de importanță B, conform prevederilor H.G. 766/1997, in valoare cumulată de minim 39 000 000 RON fara TVA, la nivelul a maxim 5 contracte, cu mențiunea că cel puțin la nivelul unui dintre acestea sa fi executat lucrări de restaurare/reabilitare/refunctionalizare/consolidare unități spitalicesti. *) Prin lucrări duse la bun sfarsit se intelege: lucrări recepţionate pe obiecte, care sunt insotite de proces-verbal de recepţie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice aplicabile; lucrări recepţionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrărilor; lucrări recepţionate insotite de proces-verbal de recepţie finala. **) Ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzătoare a Instrucţiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

In vederea îndeplinirii cerinţei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul susţinător va completa DUAE – partea IV „Criteriile de selecţie” –Sscţiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”, indicând in mod explicit pentru fiecare contract prezentat, cel puţin urmatoarele informaţii necesare pentru a verifica modul de îndeplinire a criteriului: numărul si data contractului invocat drept experientă similară, denumirea contractului, valoarea contractului, perioada derulării, beneficiarul, tipul serviciilor duse la bun sfarsit, data si numărul documentului de recepție, precum si ponderea si/sau activitătile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, certificate/documente care atesta indeplinirea cerinţei si anume: certificate/documente constatatoare/recomandari emise de o autoritate contractanta ori de către beneficiar privat si/sau procese-verbale de recepţie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinţei de capacitate tehnica. Aceste documente vor fi prezentate si de către ofertantul asociat, in situatia In care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru îndeplinirea cerinţei.

Nota 1: daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinţa se demonstrează prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie si ofertantul asociat va completa DUAE – partea IV „Criteriile de selecţie” – secţiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”. De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP/SICAP si acordul de asociere, semnat cu semnătură electro extinsa, bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

Nota 2: in vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea 98/2016 si ale art. 48 din H.G. 395/2016.

Nota 3: in cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinerea din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE – partea IV „Criterii de selectie”, „Capacitatea tehnica si profesională”.

Nota 4: in cazul in care beneficiaza de susţinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: angajamentul ferm privind susţinerea capacitatii tehnice acordata de tertul susţinător (conform modelului Formularul nr. 3B). Angajamentul ferm va fi incarcat in SICAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnătură electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in condiţiile legii; documentele indicate in cadrul angajamentului ferm din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul susţinător asigura îndeplinirea obligaţiilor asumate prin angajament. Aceste documente vor fi incarcate in SICAP impreuna cu angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, pe baza unui certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Certificate/documente emise de sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar si/sau certificari de buna executie din care sa reiasa toate elementele necesare ...

Ofertantul/tertul sustinator/subcontractantul va completa DUAE cu informațiile prevăzute. Documentele privind asigurarea cu personal minim se vor prezenta, la solicitarea comisiei de evaluare, de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Reprezentantul antreprenorului – studii superioare (cu diploma de licenta) in domeniul construcții CCIA sau similar); experienţa profesionala (conform CV): experienţa detinuta într-o poziție similară: de reprezentant antreprenor și/sau manager proiect si/sau director proiect și/sau coordonator proiect si/sau adjunct director proiect si/sau adjunct manager proiect si/sau adjunct coordonator proiect in cadrul unor contracte de execuţie lucrări de constructie noua si/sau modernizare si/sau reabilitare de constructii spitalicesti; este obligatorie prezentarea unei experiențe minime privind participarea în cadrul unui (1) contract similar; responsabil asigurarea calitatii (conducerea si asigurarea calitatii constituie o componenta principala a sistemului calitatii in constructii si reprezinta o parte semnificativa a functiei generale de conducere dintr-o unitate); responsabil control calitate pentru lucrari de constructii CCIA: pentru respectarea prevederilor legale (Legea 10/1995, H.G. 766/1997, H.G. 925/1995), specialistul va verifica echipamentele tehnologice de producţie, tehnologia de execuţie (corespunzătoare planului calităţii), produsele şi materialele folosite; responsabil SSM (este persoana desemnata cu organizarea activitatilor de prevenire si protectie, corespunzator modului în care este organizata activitatea de prevenire a riscurilor profesionale si protectie a lucratorilor la locul de munca în cadrul unitatii ofertantului care, în calitate de angajator, are obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de munca (obligații prevăzute de Legea 319/2006; H.G. 300/2006).

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/03/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 24/07/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 24/03/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Membrii comisiei de evaluare.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Mai mulţi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligaţi sa adopte sau sa constituie o anumita forma juridica pentru depunerea ofertei. In acest sens, ofertantul va completa in mod corespunzător DUAE, partea II „Informaţii referitoare la operatorul economic”, secţiunea A „Informaţii privind operatorul economic”. Toti membrii asocierii au obligaţia de a completa DUAE cu toate informaţiile solicitate de autoritatea contractanta in documentaţia de atribuire.

De asemenea, ofertantul va incarca in mod obligatoriu in SICAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, Formularul nr. 2 „Acordul de asociere”, in conformitate cu modelul prezentat in secţiunea „Formulare” a documentaţiei de atribuire. Acesta va fi prezentat intr-un singur exemplar si va fi semnat si stampilat, in cazul unei asocieri, de reprezentatul legal al fiecărui ofertant asociat (in conformitate cu modelul pus la dispoziţie). Acordul de asociere va fi semnat cu semnătură electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in condiţiile legii. Nota: in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului, participanţii in comun la procedura de atribuire vor prezenta acordul de asociere autentificat.

DUAE va fi configurat de către autoritatea/entitatea contractantă direct în SEAP la definirea documentației de atribuire. Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – ghid de completare DUAE;

3) Informaţii privind tertii susţinători. Daca ofertantul beneficiaza de susţinere din partea unui/unor tert/terti in vederea îndeplinirii unui/unor criteriu/ii de calificare, ofertantul are obligaţia de a completa DUAE, partea II „Informaţii referitoare la operatorul economic”, secţiunea C „Informaţii privind utilizarea capacitatilor altor entitati”, menţionând explicit denumirea operatorului economic/operatorilor economici care au calitatea de tert sustinator/terti susţinători, precum si criteriul/criteriile de calificare care urmeaza a fi îndeplinite ce acesta/acestia.

In urma evaluarii ofertelor, oferta stabilita ca fiind câstigatoare este oferta care întruneste cel mai mare punctaj. Daca in urma evaluarii ofertelor, 2 sau mai multe oferte se claseaza pe locul I, avand acelasi punctaj total, oferta declarata castigatoare va fi cea a ofertantului care a obtinut cel mai mare punctaj aferent factorului de evaluare „Pretul ofertei”. Daca si pentru factorul de evaluare „Pretul ofertei” 2 sau mai multe oferte intrunesc acelasi punctaj, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara. Contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut, in conditiile respectarii cerintelor autorităţii contractante. In situatia in care ofertantii nu transmit noile oferte in conformitate cu solicitarile autoritatii contractante, autoritatea contractanta va respinge ofertele respective ca fiind neconforme. Pe parcursul procesului de reofertare, autoritatea contractanta poate solicita clarificari cu privire la documentele primite de la ofertanti, fiind incidente dispozitiile alin. (1) art. 136 din normele aprobate prin H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea vor fi încarcate în SEAP si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

10 zile de la luarea la cunoștintă a unui act considerat nelegal.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020