Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Bauleistung - 76660-2020

Submission deadline has been amended by:  131865-2020
17/02/2020    S33    Bauleistung - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Bauarbeiten

2020/S 033-076660

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Główny Urząd Miar
Nationale Identifikationsnummer: 525-10-08-361
Postanschrift: ul. Elektoralna 2
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911
Postleitzahl: 00-139
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Kujawa-Rolek
E-Mail: anna.kujawa@gum.gov.pl
Telefon: +48 225819574
Fax: +48 225819390

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.gum.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://bip.gum.gov.pl/bip/finanse/zamowienia-publiczne/plan-zamowien/45,Plan-zamowien.html

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Politechnika Świętokrzyska
Nationale Identifikationsnummer: 657-000-97-74
Postanschrift: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
Ort: Kielce
NUTS-Code: PL
Postleitzahl: 25-314
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Nietrzpiel
E-Mail: dzp@tu.kielce.pl
Telefon: +48 413424140
Fax: +48 413424270

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bip.tu.kielce.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://zamowienia.gum.gov.pl/servlet/HomeServlet
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://zamowienia.gum.gov.pl/servlet/HomeServlet
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Budowa zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla przedsięwzięcia o nazwie: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)” w Kielcach”

Referenznummer der Bekanntmachung: BDG-WZP.262.1.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Budowa zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla przedsięwzięcia o nazwie: "Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)" w Kielcach”, zgodnie z Dokumentacją projektową – stanowiącą zał. nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), STWiORB, wzorem Umowy - zał. nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), przepisami powszechnie obowiązującego prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz złożoną Ofertą Wykonawcy, w zakresie umożliwiającym jego wykonanie i użytkowanie.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 70 215 047.60 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45111000
45200000
45400000
45300000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL721
Hauptort der Ausführung:

Kielce ul. Wrzosowa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Budowa zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla przedsięwzięcia o nazwie: "Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)" w Kielcach”, zgodnie z Dokumentacją projektową – w zakresie wskazanym poniżej, STWiORB, wzorem Umowy, przepisami powszechnie obowiązującego prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz złożoną Ofertą Wykonawcy, w zakresie umożliwiającym jego wykonanie i użytkowanie.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę zespołu budynków połączonych ciągiem komunikacyjnym tzw. “kładką”, na który składają się: budynek OT (obsługowo-techniczny), laboratorium L1 (akustyka i drgania), laboratorium L11 (metrologia interdyscyplinarna), budynek WR (warsztat), laboratorium L10 (termometria), laboratorium L7 (masa), laboratorium L2_L4 (czas i częstotliwość oraz długość), kładka KL wraz z instalacjami wewnętrznymi, wolnostojącego budynku magazynu materiałów łatwopalnych dla laboratorium L7 oraz kompleksowego zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zagospodarowanie terenu obejmuje m.in. wykonanie dróg wewnętrznych, parkingu, dojazdów i dojść, zagospodarowanie całego terenu wraz z dziedzińcem wewnętrznym, budowę ogrodzenia klasy K6S1, miejsca gromadzenia odpadków stałych, oraz budowę instalacji zewnętrznych (w tym stacji trafo i wewnętrznej linii 15kV). Przedmiot umowy obejmuje również budowę przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej, wykonanie dokumentacji powykonawczej w technologii BIM zgodnie z Wymaganiami w zakresie wykorzystania technologii BIM stanowiącymi Załącznik nr 5 do Umowy.

Przedmiot umowy obejmuje również wykonanie wszystkich prac niezbędnych do demontażu przyłącza wodociągowego ok. 70m, kanalizacji deszczowej ok. 55 m oraz ogrodzenia, które znajdują się na terenie inwestycji zgodnie Dokumentacją projektową. Wykonawca przeprowadzi pomiary stężenia radonu (Rn-222) w powietrzu gruntowym (wg. metody akredytowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 30b ust. 2 Ustawy pzp) oraz pomiary przepuszczalności gruntu w celu wyznaczenia indeksu ryzyka radonowego (Radon Index – RI). Badania zostaną przeprowadzone w dnach wykopów pod poszczególnymi budynkami.

3. Do obowiązków Wykonawcy należy także wykonanie wszelkich działań i czynności niezbędnych do zgłoszenia zakończenia Robót objętych Przedmiotem Umowy oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Wszystkie koszty (w tym administracyjne) wynikające z procedur odbiorowych obciążają Wykonawcę.

4. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę i zgłoszenia Robót tj.:

a) pozwolenia na budowę nr 652/2019, znak: UA-IV.6740.1.319.2019.DK z dnia 28 listopada 2019 r.,

b) zgłoszenie Robót - przyłącze wodociągowe,

c) zgłoszenie Robót - przyłącze kanalizacji sanitarnej,

d) zgłoszenie Robót - przyłącze kanalizacji deszczowej.

5. Wykonawca w trakcie wykonania Przedmiotu zamówienia uwzględni wszelkie uzgodnienia, opinie, decyzje pomocnicze, umowy w sprawie mediów i wzajemnych obowiązków (np. MPEC, PGE, MZD) i wszelkie inne niewymienione, a zawarte w Dokumentacji projektowej lub STWiORB lub w nich przywołane.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja / Gewichtung: 40 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 70 215 047.60 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/03/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt realizowany zgodnie z Porozumieniem nr RPSW,01.01.00-26-0001/18 w sprawie dofinansowania Projektu pn.: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)” realizowanego w ramach Działania 1.1 „Wsparcie infrastruktury B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

Zamawiający przeprowadził dialog techniczny. Ogłoszenie i dokumentacja znajdują się pod adresem: https://zamowienia.gum.gov.pl/pn/gum/demand/notice/public/3384/details

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Podstawy wykluczenia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.

1. Na wezwanie Zamawiającego, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, Wykonawca którego oferta została oceniona najwyżej zobowiązany jest złożyć w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, następujące aktualne na dzień złożenia oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, albo wskaże dostępność aktualnego dokumentu pod określonym adresem internetowym i bezpłatną bazę danych w celu samodzielnego pobrania danych z tych baz przez Zamawiającego;

c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

e) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej: są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę gwarancyjną o wysokości minimum 20.000.000 zł

KONTYNUACJA PODSTAW WYKLUCZENIA OPISANYCH W SEKCJI III 1.1.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

— składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące od terminu składania ofert;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

a) na potwierdzenie warunku określonego w rozdziale VI ust. 2 pkt 2 SIWZ:

— dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 20.000.000 zł wraz z dokumentami potwierdzającym opłacenie składki ubezpieczeniowej, jeżeli jest to warunkiem potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową. W przypadku, gdy okres ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z przedstawionego dokumentu będzie upływał przed zakończeniem postępowania, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentu potwierdzającego ciągłość ochrony ubezpieczeniowej do daty zakończenia postępowania.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

a) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku Wykonawców, którzy wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwa zadania polegające na budowie lub przebudowie budynku lub zespołu budynków o wartości co najmniej 20.000.000,00 zł brutto i powierzchni użytkowej co najmniej 5000 m2 każde zadanie, w ramach których wykonane zostały:

i. roboty fundamentowe,

ii. roboty konstrukcyjne w zakresie ścian, słupów oraz stropów żelbetowych,

iii. roboty wykończeniowe w zakresie ścian, podłóg oraz sufitów,

iv. roboty instalacyjne niskoprądowe,

v. roboty instalacyjne wentylacji i klimatyzacji,

b) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Wykonawca powinien udokumentować, że dysponuje, lub będzie dysponować co najmniej:

i. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, która posiada:

• Uprawnienia budowlane: do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

• Doświadczenie zawodowe: w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił, przez okres co najmniej 6 miesięcy, funkcję Kierownika budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane na minimum 1 (jednej) inwestycji z zakresu budowy nowego obiektu o wartości nie mniejszej niż 20.000.000,00 zł brutto i powierzchni użytkowej nie mniej niż 5000 m2, w ramach której wykonane zostały m.in.: roboty fundamentowe, roboty konstrukcyjne w zakresie ścian, słupów oraz stropów żelbetowych, roboty wykończeniowe w zakresie ścian, podłóg oraz sufitów, roboty instalacyjne wentylacji i klimatyzacji, roboty instalacyjne niskoprądowe, roboty drogowe.

ii. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych, która posiada:

• Uprawnienia budowlane: do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

• Doświadczenie zawodowe: w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił, przez okres co najmniej 6 miesięcy, funkcję kierownika robót sanitarnych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane na minimum 1 (jednej) inwestycji z zakresu budowy lub przebudowy obiektu o wartości nie mniejszej niż 20.000.000,00 zł brutto i powierzchni użytkowej nie mniej niż 5000 m2, w ramach której wykonane zostały m.in. roboty instalacyjne wentylacji i klimatyzacji o wartości nie mniejszej niż 10.000.000 zł brutto,

iii. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych, która posiada:

• Uprawnienia budowlane: uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

• Doświadczenie zawodowe: w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił, przez okres co najmniej 6 miesięcy, funkcję kierownika robót elektrycznych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane na minimum 1 (jednej) inwestycji z zakresu budowy lub przebudowy obiektu o wartości nie mniejszej niż 20.000.000,00 zł brutto i powierzchni użytkowej nie mniej niż 5000 m2, w ramach której wykonane zostały m.in. roboty instalacyjne niskoprądowe,

iv. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót drogowych, która posiada:

• Uprawnienia budowlane: uprawnienia do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń

Doświadczenie zawodowe: w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję kierownika robót drogowych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane na minimum 1 (jednej) inwestycji z zakresu budowy lub przebudowy obiektu o wartości nie mniejszej niż 20.000.000,00 zł brutto, w ramach której wykonane zostały m.in. roboty drogowe i roboty związane z zagospodarowaniem terenu,

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

v. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert średniorocznie zatrudniał nie mniej niż 50 osób oraz dodatkowo nie mniej niż 20 osób kadry kierowniczej, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie.

b) na potwierdzenie warunku określonego w rozdziale VI ust. 2 pkt 3 SIWZ:

— wykaz robót budowlanych wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami.

O których tu mowa są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 5 do SIWZ;

— wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ,

— oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Pozostałe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu i wymaganych oświadczeń i dokumentów określono w SIWZ.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ.

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany, przed podpisaniem umowy, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 5 % ceny całkowitej zamówienia brutto podanej w ofercie.

2. Warunki zmiany umowy określono w projekcie umowy.

3. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 051-116435
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/03/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/03/2020
Ortszeit: 12:10
Ort:

1. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych na Platformie Załączników (ofert) w dniu 23.03.2020 r. o godz. 12:10.

2.Informacja z otwarcia ofert opublikowana będzie w Systemie w zakładce „Informacje z otwarcia ofert” i zawierać będzie dane określone w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

XI. Wadium

1. Wadium w kwocie 1 500 000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach:

1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

2) gwarancjach bankowych nieodwołanych, abstrakcyjnych, bezwarunkowych, płatnych na pierwsze żądanie;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych nieodwołanych, abstrakcyjnych, bezwarunkowych, płatnych na pierwsze żądanie;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, z późn. zm.);

5) pieniężnej - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego;

2. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek depozytowy Zamawiającego w NBP O/Okr. w Warszawie, nr konta: 75 1010 1010 0037 0813 9120 0000; tytuł przelewu: „Wadium dot. sprawy nr BDG-WZP.262.1.2020”.

3. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż pieniężna oryginał wniesienia wadium w formie elektronicznej podpisanej przez wystawcę gwarancji podpisem elektronicznym kwalifikowalnym, należy złożyć wraz z ofertą,

Wymagania dotyczące wadium Zamawiający określił w SIWZ.

Informacje dodatkowe:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.

2. Wykonawca, w celu wstępnego potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w części VI SIWZ, składa, wraz z ofertą, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, zwany dalej „JEDZ”, który powinien zawierać co najmniej następujące informacje:

1) oświadczenie Wykonawcy, że w stosunku do niego nie zachodzą przesłanki wykluczenia badane w niniejszym postępowaniu;

2) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w części VI SIWZ, określonych w JEDZ jako kryteria kwalifikacji – w części IV JEDZ wypełnił tylko sekcję ALFA;

3) określenie organu publicznego lub osoby trzeciej odpowiedzialnych za wystawienie dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz w stosownych przypadkach spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

4) formalne oświadczenie Wykonawcy, z którego wynika, że Wykonawca będzie w stanie na żądanie i bez zwłoki przedstawić dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, formularz JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia określono w SIWZ.

Informacje uzupełniające:

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (zwanej dalej: Platformą; Systemem) pod adresem: https://zamowienia.gum.gov.pl.

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy w zakładce „Pytania/Informacje”. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Systemu.

3. Oferta, JEDZ muszą być sporządzone, pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, podpisane przez osobę/by upoważnioną/ne kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy środki na sfinansowanie przedmiotu zamówienia nie zostaną przyznane (zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy PZP).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Przepisy ogólne.

1) Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI (art. 179-198g) ustawy Pzp, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3) Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:

a) odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej;

b) skarga do sądu.

2. Odwołanie.

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

4) Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od jego doręczenia Prezesowi Izby.

3. Skarga do sądu.

1) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

2) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

3) Sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpłynięcia skargi do sądu.

4) Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowania w sprawie, nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020