Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Bauleistung - 76699-2020

17/02/2020    S33    Bauleistung - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Gdynia: Bauarbeiten

2020/S 033-076699

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miasta Gdyni
Postanschrift: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Ort: Gdynia
NUTS-Code: PL633
Postleitzahl: 81-364
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Beata Brzostowska
E-Mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Telefon: +48 586682300
Fax: +48 586682302

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.gdynia.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://gdynia.pl/bip/profil-nabywcy-2,6437

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://portal.smartpzp.pl/umgdynia
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://portal.smartpzp.pl/umgdynia
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 12 i Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni

Referenznummer der Bekanntmachung: MBI.271.1.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Niniejsze postępowanie dotyczy dwóch budynków użyteczności publicznej (Szkoły Podstawowej nr 12 i Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych) będących częścią projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”. Ponieważ łączna szacunkowa wartość całego projektu, obejmującego 17 zadań przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych, Zamawiający zastosował tryb przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

CZĘŚĆ I

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45000000
45232460
45310000
45453000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych dotyczących kompleksowej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej nr 12 zlokalizowanej w Gdyni w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”.

2. Roboty budowlane polegają m.in. na dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu stropodachu wentylowanego i dachów płaskich, dociepleniu ścian fundamentowych, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej, wymianie części stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, wymianie instalacji c.o. wraz z grzejnikami na płytowe, systemem monitorowania mediów i sterowania ogrzewaniem w salach lekcyjnych, wymianie instalacji c.w.u. i cyrkulacji, wymianie węzła cieplnego wraz z remontem pomieszczenia dla potrzeb węzła c.o., wykonaniu i wymianie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła na sali gimnastycznej wraz z konstrukcją stalową na dachu oraz w części gastronomicznej, montażu paneli fotowoltaicznych na konstrukcji stalowej, wykonaniu instalacji elektrycznej, w tym modernizacji rozdzielnic i zmianie rodzaju oświetlenia poprzez zastosowanie energooszczędnego oświetlenia LED z automatycznym sterowaniem, wymianie instalacji odgromowej, wytworzeniu oraz montażu tablicy informacyjnej projektu dla budynku użyteczności publicznej oraz wykonaniu wszystkich towarzyszących robót budowlanych w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”.

Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania robót budowlanych wraz ze wszystkimi innymi towarzyszącymi pracami oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych pozwoleń związanych z realizacją przedmiotu zamówienia budynku użyteczności publicznej.

3. Zakres i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dla poszczególnych budynków użyteczności publicznej zamówienia, zawiera:

3.1. opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, w tym m.in.:

3.1.1.dokumentacja projektowa;

3.1.2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;

3.1.3. audyty energetyczne i efektywności energetycznej.

3.2. wzór umowy stanowiący Załącznik nr 11 do SIWZ.

4. Zamawiający wymaga prowadzenia robót bud. w czynnym obiekcie przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich warunków higieniczno-sanitarnych, dostawie ciepła oraz energii elektrycznej w celu możliwości normalnego funkcjonowania placówki oświatowej. Wyk.zobowiązany jest do:

4.1. zapewnienia ciągłości w dostawie ciepłej wody w okresie od dnia podpisania umowy do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy;

4.2. zapewnienia ciągłości w dostawie ciepła w okresie grzewczym od dnia podpisania umowy do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy;

4.3. zapewnienia ciągłości w dostawie energii elektrycznej w okresie od dnia podpisania umowy do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy;

4.4. zapewnienia ciągłości pracy wentylacji mechanicznej w części gastronomicznej placówki oświatowej tj. od dnia podpisania umowy do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy;

4.5. uzgodnienia terminów ewentualnych przerw w dostawie mediów nie powodujących braku możliwości normalnego funkcjonowania placówki oświatowej, z odpowiednimi służbami oraz przedstawicielami placówki.

5. Wykonawca udzieli na wykonaną robotę bud. nie mniej niż 36 mc gwarancję. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady, która wygasa po upływie 60 mc od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

6. Wykonawca obejmie, w ramach niniejszego zamówienia, serwisem zamontowane urządzenia przez okres nie krótszy niż 12 mc. Serwis winien obejmować wszelkie wytyczne producenta w tym m.in. częstotliwość serwisowania urządzeń, wymianę elementów objętych serwisem, w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji zamontowanych urządzeń oraz zapewniania utrzymania warunków gwarancji.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: długość okresu gwarancji / Gewichtung: 20 %
Qualitätskriterium - Name: długość serwisu zamontowanych urządzeń / Gewichtung: 20 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/11/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPPM.10.01.01-22-0010/17-00 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznejna terenie Gdyni”

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wykonania przedmiot zam w terminie: zakończenie robót bud. łącznie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego nie później niż do dnia 30.11.2020 r.; przy zachowaniu terminów pośrednich tj.:

— wyk. went cz. gastronomicznej bud., inst. c.w.u. oraz cyrkulacji, wym. węzła cieplnego, wyk.robót elektrycznych do dnia 30.08.2020 r,

— wyk. inst. c.o. do 16.09.2020 r.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

CZĘŚĆ II

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45000000
45232460
45310000
45453000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych dotyczących kompleksowej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej: Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych zlokalizowanego w Gdyni w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”.

2. Roboty budowlane polegają m.in. na dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu stropodachu wentylowanego i dachów płaskich, dociepleniu ścian fundamentowych, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej, wymianie części stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, wymianie instalacji c.o. wraz z grzejnikami na płytowe, systemem monitorowania mediów i sterowania ogrzewaniem w salach lekcyjnych, wymianie instalacji c.w.u. i cyrkulacji, wykonaniu i wymianie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła na sali gimnastycznej i auli wraz z konstrukcją stalową na dachu, montażu paneli fotowoltaicznych na konstrukcji stalowej, montażu turbin wiatrowych na konstrukcji stalowej na dachu, wykonaniu instalacji elektrycznej, w tym modernizacji rozdzielnic i zmianie rodzaju oświetlenia poprzez zastosowanie energooszczędnego oświetlenia LED z automatycznym sterowaniem, wymianie instalacji odgromowej, wytworzeniu oraz montażu tablicy informacyjnej projektu dla budynku użyteczności publicznej oraz wykonaniu wszystkich towarzyszących robót budowlanych w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”.

Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania robót budowlanych wraz ze wszystkimi innymi towarzyszącymi pracami oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych pozwoleń związanych z realizacją przedmiotu zamówienia budynku użyteczności publicznej.

3. Zakres i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dla poszczególnych budynków użyteczności publicznej zamówienia, zawiera:

3.1. opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, w tym m.in.:

3.1.1. dokumentacja projektowa;

3.1.2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;

3.1.3. audyty energetyczne i efektywności energetycznej;

3.2. wzór umowy stanowiący Załącznik nr 11 do SIWZ.

4. Zamawiający wymaga prowadzenia robót bud. w czynnym obiekcie przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich warunków higieniczno-sanitarnych, dostawie ciepła oraz energii elektrycznej w celu możliwości normalnego funkcjonowania placówki oświatowej. Wyk.zobowiązany jest do:

4.1. zapewnienia ciągłości w dostawie ciepłej wody w okresie od dnia podpisania umowy do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy;

4.2. zapewnienia ciągłości w dostawie ciepła w okresie grzewczym od dnia podpisania umowy do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy;

4.3. zapewnienia ciągłości w dostawie energii elektrycznej w okresie od dnia podpisania umowy do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy;

4.4. zapewnienia ciągłości pracy wentylacji mechanicznej w części gastronomicznej placówki oświatowej tj. od dnia podpisania umowy do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy;

4.5. uzgodnienia terminów ewentualnych przerw w dostawie mediów nie powodujących braku możliwości normalnego funkcjonowania placówki oświatowej, z odpowiednimi służbami oraz przedstawicielami placówki.

5. Wykonawca udzieli na wykonaną robotę bud. nie mniej niż 36 mc gwarancję. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady, która wygasa po upływie 60 mc od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

6. Wykonawca obejmie, w ramach niniejszego zamówienia, serwisem zamontowane urządzenia przez okres nie krótszy niż 12 mc. Serwis winien obejmować wszelkie wytyczne producenta w tym m.in. częstotliwość serwisowania urządzeń, wymianę elementów objętych serwisem, w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji zamontowanych urządzeń oraz zapewniania utrzymania warunków gwarancji.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: długość okresu gwarancji / Gewichtung: 20 %
Qualitätskriterium - Name: długość serwisu zamontowanych urządzeń / Gewichtung: 20 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/11/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPPM.10.01.01-22-0010/17-00 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznejna terenie Gdyni”

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wykonania przedmiot zam w terminie: zakończenie robót bud. łącznie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego nie później niż do dnia 30.11.2020 r.; przy zachowaniu terminów pośrednich tj.:

— wyk. inst. c.w.u. oraz cyrkulacji, wyk.robót elektrycznych do dnia 30.08.2020 r,

— wyk. inst. c.o. do 16.09.2020 r.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednią zdolnością ekonomiczną i finansową, tj.:

1.1. w przypadku złożenia oferty na część I zam. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min 400 000 PLN;

1.2. w przypadku złożenia oferty na część II zam. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min 400 000 PLN;

1.3. w przypadku złożenia oferty na dwie części – część I oraz część II zam. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min 800 000 PLN;

1.4. W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część, a jednocześnie nie wykaże spełnienia warunku w sposób wystarczający do uznania jego spełnienia dla wszystkich części o które się ubiega tj. z oświadczeń i dokumentów wynika mniejsza kwota niż wymagana zgodnie z pkt 1.3, Zamawiający uzna warunek za spełniony w częściach wedle kolejności numeracji części – najpierw w częściach oznaczonych mniejszą liczbą. W pozostałych częściach Wykonawca zostanie wykluczony.

2. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni na podstawie art. 26.1 lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:

2.1.informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z ppkt. 1.1 lub 1.2 lub 1.3;

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku;

Szczegółowe informacje dot.: pkt 1 znajdują się w pkt 8.3.2 SIWZ; pkt 2 znajdują się w pkt 9.2.3.

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do SIWZ można uzyskać na platformie zakupowej – portal smart Pzp pod adresem https://portal.smartpzp.pl/umgdynia.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Zamawiający uzna za spełnione warunki o których mowa w 8.1 SIWZ, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednią minimalną zdolnością techniczną lub zawodową odpowiednio dla danej części zamówienia lub w odniesieniu do sumy poszczególnych części zamówienia o jakie ubiega się Wykonawca, tj.:

1.1. wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, roboty budowlane wskazane w ppkt. 8.3.1.1.1 lub 8.3.1.1.2 lub 8.3.1.1.3 SIWZ;

1.2. dysponuje osobami, które skieruje do wykonywania zam. zgodnie z ppkt 8.3.1.2.1 lub 8.3.1.2.2 lub 8.3.1.2.3 SIWZ;

1.2.1. Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności oraz części zamówienia, a także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach;

1.2.2. uprawnienia o których mowa powyżej, powinny być zgodne z Ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r.w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278 z późn. zm. .), rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.4.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019.831 z późn. zm.);

Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów jak również zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. art. 12a Ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 z późn. zm.) z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22.12.2015 r (Dz.U.2018.2272 z późn. zm.) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, które zachowują ważność i spełniają warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ;

1.3. w przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część, a jednocześnie nie wykaże spełnienia warunku w sposób wystarczający do uznania jego spełnienia dla wszystkich części o które się ubiega tj. z oświadczeń i dokumentów wynika mniejsza liczba robót budowlanych niż wymagana zgodnie z ppkt 8.3.1.1.3 SIWZ lub wynika mniejsza liczba osób o odpowiednich kwalifikacjach niż wymagana zgodnie z ppkt 8.3.1.2.3 SIWZ, Zamawiający uzna warunek za spełniony w częściach wedle kolejności numeracji części – najpierw w częściach oznaczonych mniejszą liczbą. W pozostałych częściach Wykonawca zostanie wykluczony.

2. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni na podstawie art. 26.1 lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:

2.1. wykaz robót budowlanych odpowiadających warunkowi określonemu w Sekcji III.1.3 pkt 1.1;

2.2. wykaz osób odpowiadających warunkowi określonemu w Sekcji III.1.3 pkt. 1.2.

Szczegółowe informacje dot.:pkt 1 znajdują się w pkt 8.3.1 SIW, pkt 2 znajdują się w rozdziale 9 SIWZ.

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do SIWZ można uzyskać na platformie zakupowej – portal smart Pzp pod adresem https://portal.smartpzp.pl/umgdynia.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/03/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 21/05/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/03/2020
Ortszeit: 10:30
Ort:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Budynków, adres: ul. 10 Lutego 24, POLSKA, w pok. 202.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Zam. żąda od Wyk. wniesienia wadium w wysokości:

1.1.oferta na 1 część zam. w wysokości odpowiednio:

a) część I: 90 000 PLN;

b) część II: 90 000 PLN;

1.2. oferta na 2 część zam. tj: część I oraz część II zamówienia – 180 000 PLN.

2. O udzielenie zam. mogą ubiegać się Wyk., którzy:

2.1. posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonom. i finansowej; zdolności tech. lub zawodowej;

2.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12–23 ustawy Pzp, jak też na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp może przedstawić dowody. Wymagania zawiera ust. 8.2.3 SIWZ;

2.3. Wyk., który podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w art.24 ust.5 pkt 1 i 8 Pzp.

3. Wykaz ośw. lub dok. jakie ma dostarczyć Wyk. w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania:

3.1. dokumenty dołączane do oferty:

3.1.1. JEDZ sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz JEDZ (Dz.Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16). JEDZ wypełniony przez Zam. w zakresie części I stanowi Zał. nr 3 do SIWZ. Elektroniczne narzędzie do wypełnienia JEDZ jest dostępne pod adresem: http://espd.uzp.gov.pl dotyczy:

3.1.1.1. Wyk. (w przypadku Wyk.wspólnie ubiegających się o udzielenie zam.– każdego z nich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (część II, III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 pkt 12–22 oraz ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, część IV (JEDZ) tylko w zakresie sekcji α, część VI (JEDZ);

3.1.1.2. podmiotów, na których zasoby Wyk. powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu(odpowiednio część II, część III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 pkt 12-22 oraz ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, część IV (JEDZ) tylko w zakresie sekcji α, część VI (JEDZ);

3.1.2. zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wyk. w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp. Wymagania co do treści dokumentów zawiera ust. 9.4 SIWZ.

4. Ośw. i dok., jakie zobowiązany będzie złożyć Wyk., którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni na podstawie art. 26.1 lub Wyk., których Zam. wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych ośw. lub dok. potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:

4.1. zaśw. właściwego US potwierdzające, że Wyk. nie zalega z opłacaniem podatków;

4.2. zaśw. ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający,że Wyk.nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

4.3. ośw. Wyk., że nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych;

4.4. ośw. Wyk. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ost. decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

4.5. inf. z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.13–14 ustawy Pzp;

4.6. inf. z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.21 ustawy Pzp;

4.7. ośw. Wyk. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

4.8. odpis z właściwego rejestru lub CEIDG.

5. Ośw. o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zam. inf. z otwarcia ofert na str. internetowej.

Szczegółowe inf. rozdział 8,9,18 SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020