Bauleistung - 76703-2020

17/02/2020    S33    Bauleistung - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Drobeta-Turnu Severin: Straßeninstandhaltungsarbeiten

2020/S 033-076703

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Județul Mehedinți
Nationale Identifikationsnummer: 4337344
Postanschrift: Str. Traian nr. 89
Ort: Drobeta-Turnu Severin
NUTS-Code: RO413 Mehedinţi
Postleitzahl: 220132
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Mioara Iordana Echert
E-Mail: achizitiicjmh@gmail.com
Telefon: +40 372521137
Fax: +40 372521182

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.cjmehedinti.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100089452
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Lucrări și servicii de întreținere curentă și periodică iarnă-vară a drumurilor județene aflate în administrarea Consiliului Județean Mehedinți pentru perioada 2020-2023” Lot 3

Referenznummer der Bekanntmachung: 4337344/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233141 Straßeninstandhaltungsarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Autoritatea contractanta intentioneaza sa achiziționeze „Lucrări și servicii de întreținere curentă și periodică iarnă-vară a drumurilor județene aflate în administrarea Consiliului Județean Mehedinți pentru perioada 2020-2023”, după cum urmează:

Lot 3 – Zona de sud – valoare estimată 18 157 445,31 RON fără TVA detaliată astfel:

Contract subsecvent 1:

— vara: 3 405 050,00 RON fara TVA,

— iarna: 1 512 415,00 RON fără TVA.

Contract subsecvent 2:

— vara: 3 405 050,00 RON fara TVA,

— iarna: 1 512 415,10 RON fara TVA.

Contract subsecvent 3:

— vara: 3 405 050,00 RON fara TVA,

— iarna: 1 512 415,10 RON fara TVA.

Contract subsecvent 4:

— vara: 3 405 050,00 RON fara TVA.

1) In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 18 157 445.31 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO413 Mehedinţi
Hauptort der Ausführung:

Judetul Mehedinti.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

— DJ 561A tronson lim. Dolj-Oprisor-DJ606 (Balacita), km 71+905-85+917, L = 14,012 km,

— DJ 562 lim. jud. Dolj-Dirvari-Obarsia de Camp-DN 56A, DN 56B-Devesel-Scapau-DN 56A km 0+000-16+100; L = 16,100 km; km 79+895-92+728, L = 12,833 km; L total = 28,933 km,

— DJ 562A tronson DN56C (Gruia)-Patulele-Vinjulet-DN 56A (Rogova), km 0+000-25+700, L = 25,200 km,

— DJ 562B Vrata (DN 56C)-Cujmir (DN 56A) km 0+000-6+726, L = 6,726 km,

— DJ 563 DN 56A-Punghina-Oprisor-DJ 561A, km 0+000-16+000, L = 16,000 km,

— DJ 563A tronson Vladaia (int. DC 94) -DJ606, km 0+000-8+820, L = 8,820 km,

— DJ 564 DN 56A (N Balcescu)-Patulele-Jiana-Scapau (DJ 562), km 0+000-26+766, L = 26,315 km,

— DJ 565 Jiana Mare (DJ 606) – int. DN 56C-Burila Mare - Crivina-Vrancea-Batoti-Tismana-Dunarea Mica km 0+000-31+832, L = 31,232 km,

— DJ 606 lim. jud. Dolj-Balacita-Dobra-Corlatel-Vinju Mare-Hotarani-Vinjulet-Jiana-Jiana Mare-Gogosu-DN 56B (DJ 566) km 55+086-119+795, L = 61,561 km,

— DJ 606G DN 56C (Balta Verde)-Portile de Fier II km 0+000-2+300, L = 2,300 km.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 42
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Contractele subsecvente se vor încheia anual.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1) Motive de excludere.

Operatorii economici (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile

Aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

— alte documente edificatoare, dupa caz;

2) Evitarea conflictului de interese

Operatorii economici(lider, asociat, tertii sustinatori, subcontractantii) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Se va completa si prezenta DUAE si Formular nr. 9 – „Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016” – declaratie ce va fi prezentata odata cu DUAE. In scopul evitarii conflictului de interese (in sensul art. 59 din Legea 98/2016), persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:

— Georgescu Aladin Gigi – presedinte,

— Nanciu Renatta – vicepresedinte,

— Ionica Negru – vicepresedinte,

— Mednyanszky Stefan Ladislau – secretarul judetului,

— Vijulie Maria Loredana – director executiv Directia Economica,

— Draghia Daniela – director executiv Directia Tehnica,

— Tranca Silvia Iuliana – director executiv Directia Cooperare, Arii protejate si Relatii externe;

3) Informatii privind asociatii (daca este cazul): oferta depusa de o asociere de operatori economici trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

— oferta trebuie sa includa un acord de asociere,

— structura asocierii nu va fi modificata, pe durata executiei contractului, decat cu aprobarea prealabila a autoritatii contractante.

În cazul în care este declarata câstigatoare o oferta depusa de catre un grup (asociere) de mai multi operatori economici, acestia îsi vor legaliza asocierea înainte de semnarea contractului.

In cazul unei asocieri fiecare asociat va prezenta documentele solicitate la sectiunea III.2.1 – „Situatia personala a operatorilor economici”, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in Registrul Comertului sau al profesiei.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, inclusiv eventualii asociati, cu informatiile aferente situatiei lor. Odata cu DUAE se va prezenta acordul de asociere – Formular nr. 3

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Alte cerinte economice sau financiare. Capacitatea economică și financiară a ofertantului poate fi susținută, în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Cifra de afaceri anuala generala În conformitate cu art. 175 alin. (2) lit. a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, ofertantii vor trebui sa demonstreze un nivel minim al cifrei de afaceri anuale globale pe ultimii 3 (trei) ani de referință, 2016, 2017, 2018. Cifra de afaceri anuală globală a ofertantului, pe fiecare dintre ultimii trei ani (2016, 2017, 2018), trebuie să fie de minim: lot 3 – Zona de Sud – 9 000 000,00 RON. Echivalenta RON/valuta se calculeaza potrivit cursului de schimb mediu anual comunicat de BNR si valabil pentru fiecare din anii pentru care se prezinta cifra de afaceri.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ofertantul va prezenta in DUAE informații cu privire la existența unei susțineri de terță parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se atașează DUAE și angajamentul ferm al terțului susținător din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători vor asigura îndeplinirea angajamentului – Formular nr. 5. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligații pentru care a/au acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va/vor pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Conform prevederilor art. 184 din Legea 98/2016, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde in mod solitar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Autoritatea contractantă respinge terțul susținător propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită ofertantului, o singură dată, înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt terț, cu respectarea principiului tratamentului egal.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii asociati, terti sustinatori) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, conform prevederilor art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative: - in principal contul de profit si pierdere aferent anilor de referinta sau daca acest lucru nu este posibil se vor depune alte documente contabile edificatoare din care sa reiasa cifra de afaceri. Documentele solicitate vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii. Persoanele juridice straine vor prezenta documente relevante inregistrate la autoritatile competente din tara de origine sau provenienta sau documente echivalente, insotite de traducere autorizata in limba romana din care sa rezulte situatia economico-financiara, in scopul de a se putea stabili indeplinirea cerintei privind valoarea solicitata pentru cifra de afaceri. Persoanele juridice romane vor prezenta copii lizibile cu mentiunea conform cu originalul dupa situatiile financiare anuale pe ultimii 3 ani sau alte documente contabile relevante (de exemplu: bilantul contabil depus la organele competente, cu viza; balanta de verificare etc.) la data de: 31.12.2018, 31.12.2017 si la 31.12.2016. In cazul ofertantilor straini, cerintele sunt acelasi, cu exceptia dovezii privind publicarea situatiilor financiare, daca aceasta nu este prevazuta in legislatia tarii de rezidenta. Prin solicitarea valorii minime pentru cifra de afaceri pe ultimii trei ani, autoritatea contractantă dorind să se asigure că ofertantul a avut și are o situație financiară constant bună și are capacitatea financiară de a executa lucrarile, fără să afecteze executarea contractului ce face obiectul prezentei proceduri.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat.

Cerința 1.

(a) Activitatea de vara. Ofertantul trebuie să demonstreze ca a dus la bun sfarsit, în ultimii 5 ani, lucrari noi de infrastructura rutiera si/sau lucrari de intretinere periodica si/sau lucrari de reparatii curente si/sau lucrari de reparatii capitale si/sau lucrari de modernizare a infrastructurilor rutiere, în valoare cumulată de minim: pentru lot 3 – 3 400 000,00 RON, la nivelul unuia sau mai multor contracte.

— Prin lucrări duse la bun sfârșit se înțelege:

—— lucrări receptionate pe obiecte, care sunt însoțite de proces-verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice aplicabile,

—— lucrări receptionate insotite de proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor,

—— lucrări recepționate insotite de proces-verbal de receptie finala,

— Ultimii 5 ani se raporteaza la termenul-limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13),

— Infrastructura rutiera cuprinde: autostrazi, drumuri expres, drumuri nationale, drumuri judetene, drumuri comunale modernizate.

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat.

Cerinta nr. 2.

(b) Activitatea de iarna. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit, in ultimii 3, ani servicii de deszapezire aferente drumurilor comunale si/sau judetene si/sau nationale si/sau drumurilor expres si/sau autostrazi, în valoare cumulata de minim: pentru lot 3 – 1 500 000,00 RON la nivelul unuia sau mai multor contracte.

— Prin servicii duse la bun sfarsit se intelege:

—— servicii receptionate partial, cu conditia ca acestea sa fi putut fi utilizate de beneficiar ca rezultat independent,

—— servicii receptionate la sfarsitul perioadei,

— Ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13);

3) Capacitatea tehnica si/sau profesionala poate fi dovedita prin sustinere, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. (1) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Proportia de subcontractare. Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Subcontractanții propuși trebuie să respecte aceleași obligații ca și ofertanții, în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele și acordurile internaționale în aceste domenii.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii asociati, terti) cu informatiile aferente situatiei lor. La nivelul DUAE trebuie precizate urmatoarele informatii: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, lucrarile executate in cadrul contractului, valoarea acestora in RON, fara TVA, data si numarul documentului de receptie a lucrarilor executate. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, conform prevederilor art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. Operatorul economic are obligatia de a arata gradul de indeplinire al contractelor. Documentele prin care operatorii economici pot indeplini cerinta privind experienta similara sunt urmatoarele, fara a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa:

— contracte sau parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit,

— procese-verbale de receptie la terminarea lucrarilor,

— procese-verbale pe obiecte care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele legale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit,

— procese-verbale de receptie finala,

— certificari de buna executie,

— certificate constatatoare si/sau orice alte documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar, din care sa rezulte beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizeaza obiectul lucrarii), perioada (inclusiv data incheierii contractului) si locul executiei lucrarilor. Pentru contractele a caror valoare este exprimata in alta valuta decat in RON, pentru calculul echivalentei se va avea in vedere cursul mediu anual in RON/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii asociati, terti) cu informatiile aferente situatiei lor. La nivelul DUAE trebuie precizate urmatoarele informatii: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, lucrarile executate in cadrul contractului, valoarea acestora in RON, fara TVA, data si numarul documentului de receptie a lucrarilor executate. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, conform prevederilor art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. Operatorul economic are obligatia de a arata gradul de indeplinire al contractelor. Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt: documente/procese-verbale de predare-primire/recomandari/certificate constatatoare/contracte sau parti relevante din contract sau alte documente din care sa reiasa minim urmatoarele informatii: beneficiarul (achizitorul), obiectul contractului, perioada (inclusiv data încheierii contractului) si locul prestarii serviciilor, valoarea serviciilor prestate si receptionate si/sau orice alte documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar, din care sa rezulte beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizeaza obiectul lucrarii), perioada (inclusiv data incheierii contractului) si locul executiei lucrarilor;

3) Ofertantul va prezenta in DUAE informații cu privire la existența unei susțineri de terță parte. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnică și profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective – Formular nr. 4. Angajamentul trebuie sa fie explicit, scris si neconditionat, precizand fara echivoc cerinta pentru care tertul intelege sa acorde sustinerea, precum si modalitatea concreta de acordare a sustinerii, in conditiile legii. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui ca anexe la respectivul angajament. Atunci cand ofertantul demonstreaza indeplinirea cerintei de calificare legata de capacitatea tehnica si/sau profesionala prin invocarea sustinerii acordate de unul sau mai multi terti, capacitatea acestuia/acestora se va cumula cu cea a ofertantului in ceea ce priveste respectiva/respectivele cerinte. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, art. 165 si 167 din Legea 98/2016. Daca tertul/tertii nu indeplineste/indeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadreaza în unul dintre motivele de exc...

Modalitate de indeplinire: in DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Acordul/acordurile de subcontractare va fi/vor fi prezentat/prezentate odata cu DUAE-ul; Formular nr. 6.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/03/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 20/07/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/03/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Operatorii economici au obligatia de a depune DUAE odata cu oferta, în caz contrat oferta va declarata inacceptabila conform art. 137 alin. (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016. Documentul DUAE se va depune in SEAP, însotit, dupa caz, de: acordul de asociere, acordul de subcontractare, angajamentul ferm al tertului sustinator. Dovada platii garantiei de participare se va depune in SEAP cu semnatura electronica extinsa, pana cel tarziu la data-limita de depunere a ofertelor. Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli: pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii ec. trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii ec. se vor inregistra in SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art. 160-161 din Legea nr. 98/2016. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (sectiunea „Intrebari”).

Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea „Intrebari”), in format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001.

Comisia de evaluare va stabili oferta castigatoare in urma aplicarii criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”. Stabilirea ofertei castigatoare se realizeaza numai prin compararea prețurilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile, fără să fie cuantificate alte elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire.

Clasamentul ofertelor se stabilește prin ordonarea crescătoare a prețurilor respective, oferta câștigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu prețul cel mai scăzut.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractantă solicită ofertanților o nouă propunere financiară, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si vor fi solutionate potrivit Legii 101/2016. Termenul de depunere al contestatiei: in conformitate cu art. 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Județean Mehedinți – Biroul Achiziții Publice
Postanschrift: Str. Traian nr. 89
Ort: Drobeta-Turnu Severin
Postleitzahl: 220132
Land: Rumänien
E-Mail: achizitiicjmh@gmail.com
Telefon: +40 372521137
Fax: +40 372521182

Internet-Adresse: www.cjmehedinti.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020