Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Bauleistung - 76712-2020

Submission deadline has been amended by:  130004-2020
17/02/2020    S33    Bauleistung - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Drawsko Pomorskie: Bauarbeiten

2020/S 033-076712

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej
Postanschrift: ul. Park Chopina 2
Ort: Drawsko Pomorskie
NUTS-Code: PL42
Postleitzahl: 78-500
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Robert Stanek, Roman Matuszak, Agnieszka Gutowicz, Jacek Pierechód
E-Mail: zwiazek_miast@pojezierzedrawskie.com.pl
Telefon: +48 943633055
Fax: +48 943633050

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.pojezierzedrawskie.com.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.bip.pojezierzedrawskie.com.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: związek miedzygminny
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu–Wodnik (część osadowa)

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.2.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

4.1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi:

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu–Wodnik część osadowa” zgodnie z „Warunki kontraktowe dla budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego (FIDIC 1999, pierwsze wydanie 1999)”. Obowiązuje tekst w języku polskim,

4.1.1. Część osadowa zawierająca budowę obiektów: (określonych w SIWZ pkt 4.1.1).

4.2. Opis przedmiotu i zakresu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 do umowy – Opisie przedmiotu zamówienia.

4.3. Z postępowania o udzielnie zamówienia obligatoryjnie wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12–13 ustawy Pzp oraz na mocy art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45252127
45252200
45231300
45100000
45200000
45310000
45233120
45230000
45300000
45330000
45340000
45320000
45400000
50000000
50500000
45260000
45440000
45450000
45110000
90000000
90900000
45220000
45420000
45430000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42
Hauptort der Ausführung:

Złocieniec

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

4.1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi:

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu–Wodnik część osadowa” zgodnie z „Warunki kontraktowe dla budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego (FIDIC 1999, pierwsze wydanie 1999)”. Obowiązuje tekst w języku polskim,

4.1.1. Część osadowa zawierająca budowę następujących obiektów:

— budowa budynku D z dwustopniową przeróbką osadu,

— budowa wiaty z muldą osadów dowożonych ob. nr 5,

— budowa silosu na wapno ob. nr 23,

— budowa filtrów katalitycznych ob. nr 20,

— budowa przepompowni osadów zagęszczonych z komorą zrzutu osadów dowożonych (obiekt nr 26),

— ciągi pieszo jezdne przy budynku D,

— rurociąg technologiczny łączący ob. nr 26 z budynkiem D lub w ofercie wariantowej z budynkiem przeróbki osadu,

— instalacje elektryczne i AKPiA dotyczące wymienionych obiektów.

4.2. Opis przedmiotu i zakresu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 do umowy – Opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Cena oferty (z podatkiem VAT) / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Doświadczenie kierownika budowy / Gewichtung: 5
Kostenkriterium - Name: Doświadczenie technologa / Gewichtung: 5
Kostenkriterium - Name: Koszt jednostkowy przeróbki osadów na produkt / Gewichtung: 20
Kostenkriterium - Name: Zabezpieczenie interesów inwestora / Gewichtung: 10
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: ja
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

26. Prawo opcji.

Zamawiający określa minimalny poziom zamówienia, który będzie zrealizowany w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji.

Na podstawie załącznika nr 14 do SIWZ „Wykaz cen część osadowa” Zamawiający określa, że przy skorzystaniu z prawa opcji zostanie zrealizowany następujący minimalny zakres zamówienia na roboty budowlano-montażowe i dokumenty z następujących pozycji załącznika nr 14: poz. 1, 3 z wyjątkiem poz. 3.5. Prawu opcji podlegają dostawy z następujących pozycji załącznika nr 14 do SIWZ „Wykaz cen część osadowa”: poz. 2, oraz poz. 3.5.

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty nie podlegającej odrzuceniu przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ogłoszoną na sesji otwarcia ofert z zastrzeżeniem art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp oraz w przypadku wyboru oferty bez uzyskania certyfikatu.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferta wariantowa pkt 27 SIWZ.

Wybór oferty najkorzystniejszej odbędzie się w trybie przewidzianym w art. 24aa ustawy Pzp.

Wadium w wysokości 80 000 PLN. Wadium może być wnoszone w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp do wysokości do 20 % wartości zam. podst. na warunkach w umowie podstaw...

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1 SIWZ.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że:

1. osiągnął roczny obrót rozumiany jako przychód netto ze sprzedaży w każdym z ostatnich 2 lat obrotowych, a jeżeli okres działalności był krótszy, to w tym okresie, nie mniejszy niż 4 000 000,00 PLN w każdym roku obrotowym – na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej

oraz

w każdym z ostatnich 2 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie osiągnęli następujące wartości wymienionych wskaźników:

1) dodatnia rentowność sprzedaży netto (wynik netto) / (przychody netto ze sprzedaży),

2) płynność finansowa będąca stosunkiem bieżących aktywów do bieżących zobowiązań – (aktywa obrotowe) / (zobowiązania krótkoterminowe + rozliczenia bierne krótkoterminowe) – nie mniejszy niż 1,10,

3) wskaźnik zadłużenia długoterminowego będący stosunkiem (zobowiązań długoterminowych) / (kapitał własny) nie większy niż 0,60;

2. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do wykonania zamówienia w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN – na potwierdzenie sytuacji finansowej;

3. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN – na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku, Wykonawca musi zawrzeć odpowiednie oświadczenie.

W części IV sekcja B jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – wypełnionego zgodnie z instrukcją załącznik nr 5 do SIWZ patrz punkt 8.1 SIWZ.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:

C1) Wykonawca wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia na roboty budowlane polegające na modernizacji/rozbudowie/przebudowie oczyszczalni ścieków komunalnych (której zakres obejmował także gospodarkę osadową) o wartości nie mniejszej niż 4 000 000,00 PLN netto każda, w tym 1 z robót wykonana w ramach inwestycji realizowanej w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku, Wykonawca musi zawrzeć odpowiednie oświadczenie w części IV sekcja C pkt 1a oświadczenia JEDZ patrz punkt 8.1 SIWZ.

C2) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie robót budowlanych, które należy wpisać do oświadczenia własnego:

— warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty wymagany wykaz osób – tzn. Zespołu Kluczowego Personelu i wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował nimi:

C2.1) 1 osobą na stanowisko kierownik kontraktu (ekspert nr 1), która posiada:

— co najmniej 7-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu lub koordynacji procesu inwestycyjnego na stanowisku dyrektora kontraktu / kierownika kontraktu / kierownika budowy lub przedstawiciela Wykonawcy, w tym na co najmniej 2 robotach budowlanych o wartości nie mniejszej jak 4 000 000,00 PLN brutto każda, związanych z budową, modernizacją, rozbudową lub przebudową oczyszczalni ścieków komunalnych, w tym 1 z robót wykonana w ramach inwestycji w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne,

— Zamawiający dopuszcza połączenie funkcji kierownika kontraktu i kierownika budowy.

C2.2) 1 osobą na stanowisko kierownika budowy (ekspert nr 2), która posiada:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz

— co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownik robót konstrukcyjnych, w tym przy realizacji co najmniej 2 robót budowlanych obejmujących budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów związanych z gospodarką wodno-ściekową o wartości nie mniejszej jak 4 000 000,00 PLN brutto każda.

C2.3) 1 osobą na stanowisko kierownika robót w zakresie robót sanitarnych (ekspert nr 3), która posiada:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz

— co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót sanitarnych, w tym przy realizacji co najmniej 2 robót budowlanych obejmujących budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów związanych z gospodarką wodno-ściekową, o wartości nie mniejszej jak 4 000 000,00 PLN brutto każda,

— w ofercie wariantowej Zamawiający nie wymaga dysponowania osobą na funkcję kierownika robót sanitarnych (ekspert nr 3).

Ciąg dalszy poniżej (Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ciąg dalszy do punktu III.1.3) „Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe”:

C2.4) 1 osobą na stanowisko kierownika robót w zakresie robót sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych (ekspert nr 4), która posiada:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

— co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót elektrycznych, w tym przy realizacji co najmniej 2 robót budowlanych obejmujących budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów związanych z gospodarką wodno-ściekową, o wartości nie mniejszej jak 4 000 000,00 PLN brutto każda,

C2.5) 1 osobą na stanowisko kierownika robót drogowych (ekspert nr 5), która posiada:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej uprawniające do kierowania robotami drogowymi lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

— co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót drogowych, w tym przy realizacji co najmniej 2 robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto każda,

— w ofercie wariantowej Zamawiający nie wymaga dysponowania osobą na funkcję kierownika robót drogowych (ekspert nr 5),

C2.6) 1 osobą na stanowisko technologa (ekspert nr 6), która posiada:

co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym pełniącej funkcję technologa rozruchu przy realizacji co najmniej 2 instalacji zagospodarowania osadów ściekowych o wartości 2 500 000 PLN brutto każda.

7.2 Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunku wypełnia części IV sekcja C pkt 2 JEDZ, który należy dostarczyć wyłącznie w wersji elektronicznej patrz pkt 8.1 SIWZ.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Kontrakt będzie realizowany na podstawie warunków umownych FIDIC. Wzór umowy stanowi załącznik nr 11 do SIWZ wraz załącznikami zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.pojezierzedrawskie.com.pl

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/03/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 18/05/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/03/2020
Ortszeit: 10:30
Ort:

Otwarcie ofert w siedzibie Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej, Park Chopina 2, 78-500 Drawsko Pomorskie, POLSKA.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza dostępnego na ePUAP i udostępnionego naminiPortalu.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą w celu wstępnego potwierdzenia że nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu:

1) jednolity europejski dokument zamówienia (zwany dalej JEDZ) wg. załączników 3 do SIWZ,

2) JEDZ dotyczący innych podmiotów o których mowa w punkcie 8.26; 8.27; 9.1 SIWZ.

2. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawców na wezwanie Zamawiającego w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia:

1) Wykonawca składa:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do postępowania,

b) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego wg § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7. 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1126),

c) zaświadczenia ZUS lub KRUS wg § 5 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7. 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1126),

d) odpisu z właściwego rejestru wg wg § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7. 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1126),

e) oświadczenia Wykonawcy wg § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7. 2016 r. (Dz.U. 2016 poz.1126),

f) oświadczenia Wykonawcy wg § 5 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7. 2016 r. (Dz.U. 2016 poz.1126),

g) oświadczenia Wykonawcy wg § 5 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7. 2016 r. (Dz.U. 2016 poz.1126),

2) podmioty zagraniczne składają dokumenty wg § 7 i § 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1126),

3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków Zamawiający żąda:

a) sprawozdania finansowego za okres nie dłuższy niż ost. 2 lata obrotowe wg § 2 ust.. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7. 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1126),

b) informacji z banku wg § 2 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7. 2016 r. (Dz.U. 2016 poz.1126),

c) informacji że, Wykonawca jest ubezpieczony OC wg § 2 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7. 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1126),

d) wykazu robót budowlanych wg § 2 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7. 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1126),

e) wykazu osób wg § 2 ust. 4 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7. 2016 r. (Dz.U. 2016 poz.1126),

4. Wykonawca w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej informacji z otwarcia oferent, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożonym oświadczeniem Wykonawca może przedstawić dowody że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie każdy Wykonawca składa dokumenty i oświadczenia wymienione w § 5 pkt 1–6, pkt 9 i pkt 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1126).

Pozostałe dokumenty dotyczące spełnienia warunków w postępowaniu Wykonawcy składają w zakresie, w którym każdy z nich wskazuje spełnienie warunku w postępowaniu.

6. Wykonawca który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia składa dokumenty i oświadczenia tych podmiotów wymienione w § 5 pkt 1–6 i pkt 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7. 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1126), oraz pozostałe dokumenty dotyczące spełnienia warunków w zakresie jakim powołuje się na ich zasoby. Wykonawca wraz z dokumentami składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

7. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostęp. również na miniPortalu.

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

25.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

25.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust 25.5 i 25.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

25.8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020