Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Bauleistung - 76747-2020

Submission deadline has been amended by:  120367-2020
17/02/2020    S33    Bauleistung - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Lublin: Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten

2020/S 033-076747

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Postanschrift: ul. Krochmalna 13j
Ort: Lublin
NUTS-Code: PL814
Postleitzahl: 20-401
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Grzegorz Tomczyk
E-Mail: zamowienia@zdm.lublin.eu
Telefon: +48 814665710
Fax: +48 814665701

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://biuletyn.lublin.eu/zdm

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Lublin
Postanschrift: pl. Króla Władysława Łokietka 1
Ort: Lublin
NUTS-Code: PL814
Postleitzahl: 20-109
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Paweł Giezek
E-Mail: zamowienia@zdm.lublin.eu
Telefon: +48 814662411
Fax: +48 814665701

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://biuletyn.lublin.eu/zdm

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
Postanschrift: ul. Nałęczowska 14
Ort: Lublin
NUTS-Code: PL814
Postleitzahl: 20-701
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Cezary Poleszak
E-Mail: zamowienia@zdm.lublin.eu
Telefon: +48 814662914
Fax: +48 814665701

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://biuletyn.lublin.eu/zdm

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://biuletyn.lublin.eu/zdm
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Postanschrift: ul. Krochmalna 13j
Ort: Lublin
NUTS-Code: PL814
Postleitzahl: 20-401
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Koper
E-Mail: zamowienia@zdm.lublin.eu
Telefon: +48 814665745

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://biuletyn.lublin.eu/zdm

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://zdm-lublin.ezamawiajacy.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: gminna jednostka budżetowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (ZCK) dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) – zadania nr 1, 3 oraz 4.

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP-PS.221.1.11.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45200000
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zakres zamówienia obejmuje:

1. Zadanie nr 1 – przebudowa drogi gminnej nr 106441L – ul. 1 Maja w Lublinie, od skrzyżowania z ul. Dworcową i ul. Pocztową do pl. Bychawskiego.

2. Zadanie nr 3 – rozbudowa drogi powiatowej nr 2359L – ul. Krochmalnej, rozbudowa drogi gminnej nr 113047L – ul. Stadionowej, rozbudowa drogi powiatowej nr 2372L – ul. Młyńskiej, rozbudowa drogi gminnej nr 106246L – ul. Dworcowej, rozbudowa drogi gminnej nr 106549L – ul. Pocztowej, budowa drogi gminnej nr 106272L – ul. Gazowej, przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 – ul. Władysława Kunickiego, budowa planowanej drogi gminnej łącznika pomiędzy ul. Gazową i ul. Młyńską, przebudowa drogi powiatowej nr 2334L – pl. Bychawskiego w Lublinie oraz przebudowa skrzyżowań w ciągu rozbudowywanych ulic.

3. Zadanie nr 4 – budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego znajdującego się pomiędzy ulicami Młyńską, Gazową oraz Dworcową w Lublinie.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45210000
45233000
45233120
45100000
45110000
45112000
45112710
45223000
45231000
45231300
45231400
45233200
45233290
45233300
45260000
45300000
45310000
45312000
45313000
45314000
45315000
45316000
45316110
45317000
45320000
45330000
45331000
45332000
45333000
45350000
45400000
09330000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL814
Hauptort der Ausführung:

Lublin

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Zadanie nr 1 obejmuje m.in.:

1) roboty przygotowawcze;

2) wycinkę drzew;

3) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu dla dróg istniejących będących w obszarze budowy, zapewnienie komunikacji pieszej w rejonie przebudowy oraz zapewnienie dojazdu do posesji;

4) wykonanie rozbiórki istniejącej konstrukcji dróg i nawierzchni utwardzonych,

5) wykonanie koniecznej przebudowy sieci kolidujących: teletechnicznych, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej nN, itp.;

6) budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, itp.;

7) budowę kanału technologicznego;

8) wbudowanie nowych warstw konstrukcyjnych dróg;

9) budowę / przebudowę zjazdów, miejsc postojowych;

10) budowę/przebudowę chodników;

11) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;

12) montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;

13) zagospodarowanie terenów zieleni.

2. Zadanie nr 3 obejmuje m.in.:

1) roboty przygotowawcze;

2) wycinkę drzew i krzewów;

3) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu dla dróg istniejących będących w obszarze budowy, zapewnienie kursowania komunikacji miejskiej i komunikacji pieszej w rejonie przebudowy oraz zapewnienie dojazdu do posesji;

4) wykonanie rozbiórki istniejącej konstrukcji dróg i nawierzchni utwardzonych,

5) rozbiórkę obiektów budowlanych, w tym obiektów kubaturowych;

6) wykonanie koniecznej przebudowy sieci kolidujących: teletechnicznych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznych nN i SN wraz z budową stacji transformatorowej, gazowych n/c i ś/c wraz z budową stacji redukcyjno-pomiarowej gazu, itp.;

7) budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z zbiornikiem retencyjnym, oświetlenia drogowego, itp.;

8) budowę kanału technologicznego;

9) przebudowę i budowę trakcji trolejbusowej, infrastruktury przystankowej;

10) wbudowanie nowych warstw konstrukcyjnych dróg, murów oporowych, palisad, zatok autobusowych;

11) umocnienie skarp;

12) budowę / przebudowę zjazdów, miejsc postojowych, ścieżek rowerowych;

13) budowę / przebudowę chodników;

14) oznakowania poziomego i pionowego;

15) montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;

16) zagospodarowanie terenów zieleni.

3. Zadanie nr 4 obejmuje obejmuje m.in.:

1) budowę budynku Dworca ZCK z garażem podziemnym, wyrzutnią terenową, schodami i windami terenowymi wraz z instalacjami wewnętrznymi (wentylacji, oddymiania, grzewczymi i chłodu, wodno-kanalizacyjnymi, elektroenergetycznymi, teletechnicznymi, tryskaczowymi. agregatu prądotwórczego jako awaryjnego źródła energii, zbiorników retencyjnych wody deszczowej oraz pożarowego w przestrzeni garażu podziemnego);

2) budowę budynku stacji ładowarek, trafostacji i trakcji wraz z urządzeniami i instalacjami wewnętrznymi (wentylacji, elektroenergetycznymi, teletechnicznymi) oraz z zewnętrznymi kablowymi liniami zasilającymi nN i SN;

3) budowę wiat peronów: północnego nr 1, centralnego nr 2, południowego nr 3;

4) budowę i przebudowę przyłącza wodociągowego, hydrantów, instalacji wodociągowych prowadzonych w gruncie, sieci kanalizacji sanitarnej i przykanalików, sieci kanalizacji deszczowej, przyłączy kanalizacji deszczowej i przykanalików, instalacji odprowadzenia wody deszczowej prowadzonych w gruncie, przyłącza elektroenergetycznego, przyłączy teletechnicznych, zewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych, instalacji fotowoltaicznych z panelami na zadaszeniach peronów i w świetliku, pionowych kolektorów gruntowych wraz z instalacjami prowadzonymi w gruncie;

5) budowę dróg manewrowych, dojść, dojazdów, peronów kieszeniowych, chodników, ścieżek rowerowych, placów i terenów zielonych, małej architektury;

6) rozbiórkę kolidujących z zamierzeniem budowlanym obiektów kubaturowych i wielkogabarytowych oraz istniejącej infrastruktury;

7) wycinka i nasadzenia drzew i krzewów.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 29/07/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” planowany jest do współfinansowania w ramach Działania 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga, aby czynności związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. Szczegółowe wymagania Zamawiającego w tym zakresie zawarte zostały w SIWZ oraz wzorze umowy.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć:

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

3. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6 muszą zostać spełnione przez Wykonawców łącznie, z zastrzeżeniem zapisów pkt 6.1 lit a, b oraz e.

5. Uprawnienia, o których mowa w pkt 6, powinny być wydane zgodnie z ustawą z dnia Prawo budowlane albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Osoba przewidziana do wykonywania usług geodezyjnych musi posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, natomiast w przypadku osób które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej, a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Liechtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Osoby spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej muszą się legitymować decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych.

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu,w przypadku braku przeliczenia przez Wykonawcę przeliczenia dokona Zamawiający.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

6. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobligowany jest wykazać:

1) Wykonanie (zakończenie) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) Min. 2 robót budowlanych w zakresie budowy, lub przebudowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) dróg w klasie nie niższej niż D wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową o wartości nie mniejszej niż 15 000 000,00 PLN brutto każda robota. Zamawiający wymaga, aby warunek był spełniony w całości przez co najmniej jeden podmiot (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać wymagane doświadczenie).

b) Min. 2 robót budowlanych w zakresie budowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) obiektu budowlanego – budynku użyteczności publicznej o kubaturze co najmniej 5 000,00 m3 każda robota. Zamawiający wymaga, aby warunek był spełniony w całości przez co najmniej jeden podmiot (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać wymagane doświadczenie).

c) Min. 1 roboty budowlanej obejmującej budowę (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) parkingu podziemnego na co najmniej 100 miejsc postojowych.

d) Min. 1 roboty budowlanej obejmującej budowę (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) nawierzchni z betonu cementowego o powierzchni co najmniej 1 000 m2.

e) Min. 2 robót budowlanych obejmujących budowę (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) nawierzchni z płyt z kamienia naturalnego o powierzchni minimum 3 000 m2. Zamawiający wymaga, aby warunek był spełniony w całości przez co najmniej jeden podmiot (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać wymagane doświadczenie).

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 4 maja 2017 r. (C-387/14) doświadczenie konsorcjanta nie powinno być traktowane jako doświadczenie całego konsorcjum. Doświadczenie konsorcjanta to wyłącznie zakres faktycznie zrealizowanych przez niego prac. Jeżeli pojedynczy członek konsorcjum chciałby powołać się na doświadczenie całego konsorcjum to powinien skorzystać ze „wsparcia” pozostałych jego członków w trybie art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca, który w momencie składania oferty opiera się jedynie na własnych zdolnościach, nie jest uprawniony do powoływania się na zdolności podmiotów trzecich w ramach wyjaśniania i uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

2) Dysponowania osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiającymi realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:

a) min. 1 osobą zdolną do pełnienia funkcji dyrektora kontraktu posiadającą doświadczenie na stanowisku dyrektora kontraktu (lub osoby odpowiedzialnej za prowadzenie wszelkich rozliczeń i organizację procesu budowlanego w ramach kontraktu), w tym zarządzanie co najmniej jednym kontraktem w zakresie budowy infrastruktury kubaturowej i/lub drogowej o wartości nie mniejszej niż 70 000 000,00 PLN brutto;

b) min. 1 osobą zdolną do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami (bez ograniczeń) w specjalności inżynieryjnej drogowej. Ww. osoba musi wykazać się co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w pełnieniu funkcji Kierownika budowy. Ponadto osoba ta powinna posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika budowy na minimum 1 inwestycji drogowej polegającej na budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) drogi klasy nie niższej niż D wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową i wartości robót co najmniej 15 000 000,00 PLN brutto, przy czym inwestycja ta powinna być wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona oraz odebrana przez Inwestora;

c) min. 1 osobą zdolną do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami (bez ograniczeń) w specjalności konstrukcyjno–budowlanej. W/w osoba musi wykazać się co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy. Ponadto osoba ta powinna posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika budowy na minimum 1 inwestycji kubaturowej polegającej na budowie obiektu budowlanego – budynku użyteczności publicznej (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) o kubaturze co najmniej 5 000,00 m3, przy czym inwestycja ta powinna być wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona oraz odebrana przez Inwestora;

d) osobami zdolnymi do pełnienia funkcji kierownika robót branżowych, posiadającymi min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami (w odpowiedniej branży) oraz wymagane uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi (bez ograniczeń) w specjalności:

— inżynieryjnej–drogowej – min. 1 osoba,

— konstrukcyjno–budowlanej – min. 1 osoba,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – min. 2 osoby,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – min. 2 osoby,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – min. 2 osoby;

e) min. 1 uprawnionym geodetą posiadającym doświadczenie przy budowie lub przebudowie minimum jednej drogi w zakres której wchodziły roboty instalacyjne w zakresie sieci: sanitarnych elektrycznych i

telekomunikacyjnych, posiadającym wymaganie uprawnienia zawodowe w zakresie określonym w art. 43 pkt 1 oraz 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, tj. uprawnienia zawodowe w zakresie: „geodezyjnych pomiarów sytuacyjno–wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych oraz geodezyjnej obsługi inwestycji”;

f) min. 1 archeologiem zdolnym do prowadzenia badań archeologicznych oraz nadzoru archeologicznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia

prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych.

Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia jednej osoby do pełnienia więcej niż jednej z funkcji wymienionych powyżej.

Wymagany okres doświadczenia zawodowego, należy liczyć do dnia składania ofert.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzorze umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/03/2020
Ortszeit: 10:45
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 24/03/2020
Ortszeit: 11:00
Ort:

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13 j, pok. 9 (I piętro), POLSKA.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust.1 i 5 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu JEDZ.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny być podpisane przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust.1 ustawy Pzp.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie,w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.

5. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń, o których mowa w §5 pkt od 1 do 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia odnoszących się do Wykonawcy oraz podmiotów,o których mowa pkt 4.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba,której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,zastosowanie mają zasady określone w §7 i 8 ww. rozporządzenia.

7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 7.

9. Wykonawca,w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

10. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności,o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 5 ustawy Pzp.

11.W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy Pzp.

12. Termin związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6 Ogłoszenia wynosi 90 dni.

13. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

14. Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 5 000 000,00 PLN (słownie pięć milionów złotych i 0/100).

15. Oferty należy składać w postaci elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) za pośrednictwem platformy e‑Zamawiający poprzez link: https://zdm-lublin.ezamawiajacy.pl

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie.

2.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

2.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

2.4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

2.6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2.4. i 2.5. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

3. Skarga do sądu

3.1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

3.2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

3.3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

3.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

3.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 20-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020