Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Bauleistung - 76794-2020

17/02/2020    S33    Bauleistung - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Zielona Góra: Installation von Straßenschildern

2020/S 033-076794

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Województwo Lubuskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich
Nationale Identifikationsnummer: 006092820
Postanschrift: al. Niepodległości 32
Ort: Zielona Góra
NUTS-Code: PL43
Postleitzahl: 65-042
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marta Szpakowska, Jolanta Nowak
E-Mail: zdw@zdw.zgora.pl
Telefon: +48 683280307/ +48 683280306
Fax: +48 683280338/+48 683280332

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bip.zdw.zgora.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jednostka samorządowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Konserwacja oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na dr. woj. adm. przez ZDW w Zielonej Górze: zad. 1 – RDW Zielona Góra, zad. 2 – RDW Kożuchów, zad. 3 – RDW Kłodawa

Referenznummer der Bekanntmachung: ZDW-ZG-WZA-3310-89/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233290
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zad. 1 obejmuje:

1) konserwację oznak. pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu poleg. na:

— montażu znak. wraz ze słupkami,

— montażu znak. bez słupków,

— wykonaniu znaków bez montażu,

— montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu;

2) montaż i demontaż barier ochronnych stal.:

— bariery ochronne U-14a z rozstawem słupków co 2 m,

— bariery ochronne U-14a z rozstawem słupków co 4 m,

— montaż zakończeń barier,

— montaż słupków, wsporników, prowadnic,

— montaż punktowych elementów odblaskowych U-1c.

Zad. 2 polega na:

— montażu znak. wraz ze słupkami,

— montażu znaków bez słupków,

— wykonaniu znaków i pozostałych elementów oznak. bez montażu,

— wykonaniu usługi montażu, demontażu i pozostałych prac,

— wykonaniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

— barier ochronnych i ich elementów,

— dostawie słupków hektometrowych U-1a i U-1b.

Zad. 3 obejmuje:

1) oznak. pionowe:

— znak + słupek + ustawienie,

— znak + montaż,

— znak bez montażu;

2) urządzenia bezpiecz. ruchu.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 677 230.42 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233292
45233280
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL43
Hauptort der Ausführung:

Tern RDW Zielona Góra

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) Przedmiotem zamówienia jest:

zakres obejmuje:

1) konserwację oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu polegającą na:

— montażu znaków wraz ze słupkami,

— montażu znaków bez słupków,

— wykonaniu znaków bez montażu,

— montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu;

2) montaż i demontaż barier ochronnych stalowych:

— bariery ochronne U-14a z rozstawem słupków co 2 m,

— bariery ochronne U-14a z rozstawem słupków co 4 m,

— montaż zakończeń barier,

— montaż słupków, wsporników, prowadnic,

— montaż punktowych elementów odblaskowych U-1c.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w rozdziale III SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji Wykonawcy w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja jakości na usługi i dostawy objęte umową / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Prawo opcji

Zamawiający informuje, iż przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zamówienia z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.

1) Zakres zamówienia podstawowego oraz wielkości progowe w ramach prawa opcji (minimum/maksimum). Zakres rzeczowy zamówienia podstawowego został określony w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III SIWZ. Korzystając z prawa opcji Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zakresu zamówienia podstawowego o dodatkowe ilości usług (prac), dla których maksymalną wielkość (ilość) w ramach prawa opcji określono w opisie przedmiotu zamówienia — prawo opcji w rozdziale III SIWZ.

2) Miejsce realizacji usług objętych prawem opcji

Miejscem realizacji usług objętych prawem opcji będzie teren działania RDW w Zielonej Górze.

3) Przesłanki skorzystania z prawa opcji

Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji:

— w przypadku wystąpienia okoliczności wynikających z przesłanek gospodarczych, warunków pogodowych, stwierdzonych w trakcie realizacji zamówienia,

— w przypadku wystąpienia zwiększonych potrzeb Zamawiającego na usługi (prace) wskazane przedmiotowo w opisie przedmiotu zamówienia prawo opcji w rozdziale III SIWZ, w ilościach nie przekraczających wielkości podanych w tym załączniku, oraz pod warunkiem posiadania środków finansowych umożliwiających sfinansowanie tej części zamówienia.

Przesłankami skorzystania z prawa opcji są w szczególności:

— konieczność dokonania naprawy, uzupełnienia, wymiany oznakowania pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu na skutek dewastacji, kradzieży lub zdarzeń drogowych, których ilości Zamawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie planowania zakresu zamówienia „podstawowego”,

— konieczność wprowadzenia zmian w oznakowaniu na podstawie projektów organizacji ruchu,

— pilna konieczność montażu/demontażu oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w związku z zagrożeniem dla użytkowników dróg,

— konieczność wykonania prac mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego,

— ujawnienie przez Zamawiającego błędów w opisie przedmiotu zamówienia.

4) Termin realizacji usług objętych opcją

Usługi objęte prawem opcji będą realizowane w terminie realizacji umowy, tj. do dnia 31.12.2020 r.

5) Uruchomienie zamówienia objętego opcją

Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie (np. wystawienie pisemnego zlecenia na zakres prac objętych opcją), przy czym Wykonawca jest obowiązany do jego wykonania. Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia. Brak złożenia przez Zamawiającego oświadczenia wyraźnie wyrażającego jego wolę w tym zakresie powoduje, że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego.

6) Wynagrodzenie Wykonawcy

Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za usługi zlecone w ramach opcji będą stawki jednostkowe wskazane w ofercie w formularzu cenowym dla zamówienia podstawowego (analogicznie dla poszczególnych zakresów prac wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia — prawo opcji) oraz rzeczywiste ilości usług zrealizowanych w ramach opcji.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Termin wykonania zamówienia: wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r.

2. Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO — administratorem danych osobowych jest: Województwo Lubuskie — Zarząd Dróg Wojewódzkich, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra, POLSKA. Pozostałe informacje znajdują się w rozdziale VI SIWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233292
45233280
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL43
Hauptort der Ausführung:

Teren RDW w Kożuchowie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) Przedmiotem zamówienia jest:

zakres przedmiotu zamówienia obejmuje konserwację oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu polegającą na:

— montażu znaków wraz ze słupkami,

— montażu znaków bez słupków,

— wykonaniu znaków i pozostałych elementów oznakowania bez montażu,

— wykonaniu usługi montażu, demontażu i pozostałych prac,

— wykonaniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu – barier ochronnych i ich elementów,

— dostawie słupków hektometrowych U-1a i U-1b.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w rozdziale III SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji Wykonawcy w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja jakości na usługi i dostawy objęte umową / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Prawo opcji

Zamawiający informuje, iż przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zamówienia z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.

1) Zakres zamówienia podstawowego oraz wielkości progowe w ramach prawa opcji (minimum/maksimum). Zakres rzeczowy zamówienia podstawowego został określony w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III SIWZ. Korzystając z prawa opcji Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zakresu zamówienia podstawowego o dodatkowe ilości usług (prac), dla których maksymalną wielkość (ilość) w ramach prawa opcji określono w opisie przedmiotu zamówienia — prawo opcji w rozdziale III SIWZ.

2) Miejsce realizacji usług objętych prawem opcji

Miejscem realizacji usług objętych prawem opcji będzie: teren działania RDW w Kożuchowie.

3) Przesłanki skorzystania z prawa opcji.

Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji:

— w przypadku wystąpienia okoliczności wynikających z przesłanek gospodarczych, warunków pogodowych, stwierdzonych w trakcie realizacji zamówienia,

— w przypadku wystąpienia zwiększonych potrzeb Zamawiającego na usługi (prace) wskazane przedmiotowo w opisie przedmiotu zamówienia prawo opcji w rozdziale III SIWZ, w ilościach nie przekraczających wielkości podanych w tym załączniku, oraz pod warunkiem posiadania środków finansowych umożliwiających sfinansowanie tej części zamówienia.

Przesłankami skorzystania z prawa opcji są w szczególności:

— konieczność dokonania naprawy, uzupełnienia, wymiany oznakowania pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu na skutek dewastacji, kradzieży lub zdarzeń drogowych, których ilości Zamawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie planowania zakresu zamówienia „podstawowego”,

— konieczność wprowadzenia zmian w oznakowaniu na podstawie projektów organizacji ruchu,

— pilna konieczność montażu/demontażu oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w związku z zagrożeniem dla użytkowników dróg,

— konieczność wykonania prac mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego,

— ujawnienie przez Zamawiającego błędów w opisie przedmiotu zamówienia.

4) Termin realizacji usług objętych opcją

Usługi objęte prawem opcji będą realizowane w terminie realizacji umowy, tj. do dnia 31.12.2020 r.

5) Uruchomienie zamówienia objętego opcją

Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie (np. wystawienie pisemnego zlecenia na zakres prac objętych opcją), przy czym Wykonawca jest obowiązany do jego wykonania. Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia. Brak złożenia przez Zamawiającego oświadczenia wyraźnie wyrażającego jego wolę w tym zakresie powoduje, że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego.

6) Wynagrodzenie Wykonawcy

Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za usługi zlecone w ramach opcji będą stawki jednostkowe wskazane w ofercie w formularzu cenowym dla zamówienia podstawowego (analogicznie dla poszczególnych zakresów prac wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia – prawo opcji) oraz rzeczywiste ilości usług zrealizowanych w ramach opcji.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Termin wykonania zamówienia: wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r.

2. Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO — administratorem danych osobowych jest: Województwo Lubuskie — Zarząd Dróg Wojewódzkich, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra, POLSKA. Pozostałe informacje znajdują się w rozdziale VI SIWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 3 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233292
45233280
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL43
Hauptort der Ausführung:

Teren RDW w Kłodawie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) Przedmiotem zamówienia jest:

zakres obejmuje:

1) oznakowanie pionowe:

— znak + słupek + ustawienie,

— znak + montaż,

— znak bez montażu;

2) urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w rozdziale III SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji Wykonawcy w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja jakości na usługi i dostawy objęte umową / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Prawo opcji Zamawiający informuje, iż przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zamówienia z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.

1) Zakres zamówienia podstawowego oraz wielkości progowe w ramach prawa opcji (minimum/maksimum). Zakres rzeczowy zamówienia podstawowego został określony w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III SIWZ. Korzystając z prawa opcji Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zakresu zamówienia podstawowego o dodatkowe ilości usług (prac), dla których maksymalną wielkość (ilość) w ramach prawa opcji określono w opisie przedmiotu zamówienia – prawo opcji w rozdziale III SIWZ.

2) Miejsce realizacji usług objętych prawem opcji

Miejscem realizacji usług objętych prawem opcji będzie: teren działania RDW w Kłodawie.

3) Przesłanki skorzystania z prawa opcji

Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji:

— w przypadku wystąpienia okoliczności wynikających z przesłanek gospodarczych, warunków pogodowych, stwierdzonych w trakcie realizacji zamówienia,

— w przypadku wystąpienia zwiększonych potrzeb Zamawiającego na usługi (prace) wskazane przedmiotowo w opisie przedmiotu zamówienia prawo opcji w rozdziale III SIWZ, w ilościach nie przekraczających wielkości podanych w tym załączniku, oraz pod warunkiem posiadania środków finansowych umożliwiających sfinansowanie tej części zamówienia.

Przesłankami skorzystania z prawa opcji są w szczególności:

— konieczność dokonania naprawy, uzupełnienia, wymiany oznakowania pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu na skutek dewastacji, kradzieży lub zdarzeń drogowych, których ilości Zamawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie planowania zakresu zamówienia „podstawowego”,

— konieczność wprowadzenia zmian w oznakowaniu na podstawie projektów organizacji ruchu,

— pilna konieczność montażu/demontażu oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w związku z zagrożeniem dla użytkowników dróg,

— konieczność wykonania prac mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego,

— ujawnienie przez Zamawiającego błędów w opisie przedmiotu zamówienia.

4) Termin realizacji usług objętych opcją

Usługi objęte prawem opcji będą realizowane w terminie realizacji umowy, tj. do dnia 31.12.2020 r.

5) Uruchomienie zamówienia objętego opcją

Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie (np. wystawienie pisemnego zlecenia na zakres prac objętych opcją), przy czym Wykonawca jest obowiązany do jego wykonania. Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia. Brak złożenia przez Zamawiającego oświadczenia wyraźnie wyrażającego jego wolę w tym zakresie, powoduje, że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego.

6) Wynagrodzenie Wykonawcy.

Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za usługi zlecone w ramach opcji będą stawki jednostkowe wskazane w ofercie w formularzu cenowym dla zamówienia podstawowego (analogicznie dla poszczególnych zakresów prac wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia – prawo opcji) oraz rzeczywiste ilości usług zrealizowanych w ramach opcji.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Termin wykonania zamówienia: wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r.

2. Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO — administratorem danych osobowych jest: Województwo Lubuskie — Zarząd Dróg Wojewódzkich, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra, POLSKA. Pozostałe informacje znajdują się w rozdziale VI SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 222-544578
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
21/01/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe Big Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 927-00-09-837
Postanschrift: Ługów 18
Ort: Świebodzin
NUTS-Code: PL43
Postleitzahl: 66-200
Land: Polen
E-Mail: sprzedaz@bigznaki.pl
Telefon: +48 683825432
Fax: +48 683820965
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 176 274.31 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 190 434.46 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
21/01/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe Big Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 927-00-09-837
Postanschrift: Ługów 18
Ort: Świebodzin
NUTS-Code: PL43
Postleitzahl: 66-200
Land: Polen
E-Mail: sprzedaz@bigznaki.pl
Telefon: +48 683825432
Fax: +48 683820965
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 284 482.15 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 272 544.77 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 3 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
21/01/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe Big Sp. z o.o.
Postanschrift: Ługów 18
Ort: Świebodzin
NUTS-Code: PL43
Postleitzahl: 66-200
Land: Polen
E-Mail: sprzedaz@bigznaki.pl
Telefon: +48 683825432
Fax: +48 683820965
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 211 317.54 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 214 251.19 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587702
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020