Services - 76812-2017

01/03/2017    S42    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Тополовград: Инженерни услуги по проектиране и конструиране

2017/S 042-076812

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Тополовград
000024713
пл. „Освобождение“ № 1
Тополовград
6560
България
Лице за контакт: Красимира Атанасова
Телефон: +359 47052280
Електронна поща: oba_top.grad@abv.bg
Факс: +359 47054157
код NUTS: BG422

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.topolovgrad.net/

Адрес на профила на купувача: http://topolovgrad.nit.bg/profil-na-kupuvacha-ot-15.04.2016g/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.topolovgrad.net/index.php/profil-na-kupuvacha
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Община Тополовград
000024713
пл. „Освобождение” № 1
Тополовград
6560
България
Лице за контакт: Красимира Атанасова
Телефон: +359 47052280
Електронна поща: oba_top.grad@abv.bg
Факс: +359 47054157
код NUTS: BG422

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.topolovgrad.net/

Адрес на профила на купувача: http://topolovgrad.nit.bg/profil-na-kupuvacha-ot-15.04.2016g/

I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Изготвяне на проекти в съответствие с Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, от 21.5.2001 г. за обекти от цта инфраструктура на община Тополовград и упражняване на авто.

II.1.2)Основен CPV код
71320000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „технически” в съответствие с Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти от 21.5.2004 г. и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекти от общинската инфраструктура на община Тополовград.

1. Обект „Благоустрояване на улици в град Тополовград“;

2. Обект „Реконструкция/рехабилитация на водопровода по улици „Москва”, „Васил Левски”, „Искър”, „Трети март”, „България”, „Миньорска”, „София”, „Варна”, „Бенковски”, Улица „Пирин” , „Родопи” — гр. Тополовград.

Финансирането на обществената поръчка е със средства на община Тополовград.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 58 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за само една обособена позиция
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изготвяне на проект в съответствие с Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, от 21.5.2001 г. „Благоустрояване на улици в град Тополовград“ и упражняване на авторски надзор

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71320000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG422
Основно място на изпълнение:

Гр. Тополовграз.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически“, съгласно ЗУТ за обект „Благоустрояване на улици в гр. Тополовград“ в обхвата на който влизат следните подобекти: Улица „Москва“ — от о.т. 395 до о.т. 305 — 620 метра; Улица „Васил Левски“ — от о.т. 401 до о.т.258 — 1 220 метра; Улица „Искър“ — от о.т. 253 до о.т. 218 — 320 метра; Улица „Трети март“ — от о.т. 166 до о.т. 218 — 910 метра; Улица „България“ — от о.т. 668 до о.т. 166 — 960 метра; Улица „Миньорска“ — от о.т. 75 до о.т. 32 — 270 метра; Улица „София“ от о.т. 41 до о.т. 163 — 375 метра; Улица „Варна“ от о.т. 30 до о.т. 150 — 390 метра; Улица „Бенковски“ от о.т. 45 до о.т. 107 — 395 метра; Улица „Пирин“ от о.т. 124 до о.т. 125 — 175 метра; Улица „Родопи“ от о.т. 108 до о.т. 221 — 480 метра

2. Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството.

Оферти надвишаващи прогнозната стойност на обособената позиция ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат допуснати до оценка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за изготвяне на инвестиционня проект / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 35 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 5
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изготвяне на проект в съответствие с Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, от 21.5.2001 г. за обект: „Реконструкция/рехабилитация на водопровода по улици „Москва“, “Ва

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71322200
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG422
Основно място на изпълнение:

Гр. Тополовград.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1.Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "технически", съгласно ЗУТ за обект:„Реконструкция/рехабилитация на водопровода по улици „Москва”, „Васил Левски”, „Искър” , „Трети март” , „България” , „Миньорска”, „София”, „Варна” , „Бенковски”, Улица „Пирин” , „Родопи” — гр. Тополовград.

Водопроводните клонове в обхвата на обекта засягат следните улици: Ул. „Москва” — от о.т. 395 до о.т. 305 — 620 метра; Ул. „Васил Левски” — от о.т. 401 до о.т.258 — 1220 метра; Ул. „Искър” — от о.т. 253 до о.т. 218 — 320 метра; Ул. „Трети март” — от о.т. 166 до о.т. 218 — 910 метра; Ул. „България” — от о.т. 668 до о.т. 166 — 960 метра; Ул. „Миньорска” — от о.т. 75 до о.т. 32 — 270 метра; Ул. „София” от о.т. 37 до о.т. 163 — 375 метра; Ул. „Варна” от о.т. 30 до о.т. 150 — 390 метра; Ул. „Бенковски” от о.т. 45 до о.т. 107 — 395 метра; Ул. „Пирин” от о.т. 124 до о.т. 125 — 175 метра; Ул. „Родопи” от о.т. 108 до о.т. 221 — 480 метра

2. Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството.

Оферти надвишаващи прогнозната стойност на обособената позиция ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат допуснати до оценка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за изготвяне на инвестиционен проект / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 23 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 4
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1.Минимален оборот в сферата, попадащ в обхвата на услугите за 2014, 2015 и 2016 г., в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

2.Валидна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството“, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и чл. 2, ал. 1, т.1 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (ПМС № 38 от 24.2.2004 г.).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Обособена позици № 1:

1. Минимум 60 000 BGN, изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години (2014, 2015 и 2016 г.) в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

2. Обособена позиция № 2:

Минимум 30 000 BGN, изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години (2014, 2015, 2016 г.) в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Под обхват в сферата на услугите в обхвата на двете обособени позиции следва да се счита „ проектантски услуги за обекти от техническата инфраструктура“

При участие на обединения, които не са ЮЛ, съответствието с мин. изисквания се док. от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. При участие на подизпълнители, същите следва да отоговарят на горепосочените изисквания, съобразно вида и дела на тяхното участие. Съгласно чл. 65 от ЗОП участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях като декларират съответното обстоятелство В ЕЕДОП.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил услуги, които са идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка.

2. Да разполага с персонал и/или с нает експертен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

3. Да прилага система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Обособена позиция № 1:

1.1. Да е изпълнил мин. 1 (един) договор за проектиране с предмет — „изготвяне на технически проект за реконструкция/ рехабалитация на пътна инфраструктура и/или улична мрежа“ .

1.2. Да осигури за целия период на изпълнение на обществената поръчка, екип от експерти, чиято професионлана компетентност покрива спецификата на поръчката и частите на инвестиционния проект, съгласно техническата спецификация за проектиране — проектанти по отделните проектни части: Част „Геодезия“, Част „Пътно строителство“, Част „ВОД“ и „ПОД“, Част „ПБЗ“, Част „ПУСО“, Част „Електрическа“ и Част „Конструктивна“ и Част „Количествени и КСС“, притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно изискванията на чл. 230 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), респ. призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации за чуждестранни лица.

2. Обособена позиция № 2.

2.1 Да е изпълнил мин. 1 (един) договор за проектиране с предмет — изготвяне на технически проект за „водоснабдителни и/или канализационни мрежи“

2.2. Участникът трябва да осигури за целия период на изпълнение на обществената поръчка, екип от експерти, чиято професионална компетентност покрива спецификата на поръчката и частите на инвестиционния проект, съгласно техническата спецификация за проектиране — проектанти по отделните проектни части: Част „Водоснабдяване“, Част „Геодезия“ , Част „Инженерна геология“ , Част „Конструктивна“, Част ПБЗ, Част ПБ, Част ВОД, Част ПУСО, Част „Количествени и Количествено-стойностни сметки“, притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно изискванията на чл. 230 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), респ. призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации за чуждестранни лица. Посочените от участника проектанти могат да съчетават повече от една експертна позиция в предложения екип за изпълнение на проектирането по съответната обособена позиция, ако отговарят на поставените от Възложителя минимални изисквания за съответната позиция и притежават съответните удостоверения, изискващи се за съответната част от инвестиционния проект или еквивалент.

При използването на експерти-чуждестранни лица, доказ. на съответствие с поставените изисквания за професионлана компетентност се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности. При участие на обединения, които не са ЮЛ, съответствието с посочените минимални изисквания се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. При участие на подизпълнители, същите следва да отоговарят на горепосочените изисквания. При участие на обединения, които не са ЮЛ, съответствието с мин. изисквания се док. от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. При участие на подизпълнители, същите следва да отоговарят на горепосочените изисквания, съобразно вида и дела на тяхното участие. Съгл чл.65 от ЗОП участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях като декларират съответното обстоятелство В ЕЕДОП.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 03/04/2017
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 04/04/2017
Местно време: 09:00
Място:

Община Тополовград, гр. Тополовград, пл. „Освобождение“, ет. 3, заседателна зала на ОС.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша” № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На обжалване подлежи:

— решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация в срок от 10 дни от датата на публикуването им в РОП;

— получаването на решението за определяне на изпълнител в 10 дневен срок от уведомяване участника, а ако лицето не е уведомено от датата на която е публикувано решението на интернет страницата на Възложителя — профил на купувача; действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата.

Чл. 197, ал. 1, т. 1.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
24/02/2017