Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Bauleistung - 76857-2020

17/02/2020    S33    Bauleistung - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Krakau: Bauarbeiten

2020/S 033-076857

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
Postanschrift: ul. Reymonta 20
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213
Postleitzahl: 30-059
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Aldona Korba-Jończyk
E-Mail: zp@zim.krakow.pl
Telefon: +48 123418586

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://zim.krakow.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów poprzemysłowych w Krakowie przy ul. Zabłocie 20–22” – w formule „projektuj i buduj”

Referenznummer der Bekanntmachung: ZIM.ZP.262.2.15.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana w formule „projektuj i buduj”.

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 i następny ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp).

3. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem platformy zakupowej.

4. Szacowana wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. kwotę 5 548 000 EUR.

5. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 35 026 763.84 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45400000
45300000
45200000
45100000
71000000
77211600
77211400
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL21
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

a) wykonanie dokumentacji projektowej, w skład której wchodzą m.in.: projekt budowlany, projekty wykonawcze wszystkich branż, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót – w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.9.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) – niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia. Dokumentacja projektowa ma zawierać m.in.: wstępną koncepcję architektoniczną, koncepcję architektoniczną oraz kosztorysy inwestorskie;

b) przebudowanie i zmianę sposobu użytkowania 2 istniejących budynków magazynowych A i B na cele przedsięwzięcia, zagospodarowanie terenu.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres obowiązków Wykonawcy zawarty jest w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących zał. nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) oraz w programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu, z uwzględnieniem szczegółowych terminów określonych w § 4 Istotnych postanowień umowy.

4. Wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp odnośnie wskazania przez Zamawiającego obowiązku zatrudnienia osób realizujących zamówienie na podstawie umowy o pracę dotyczące dokumentowania zatrudnienia tych osób, kontroli i sankcji z tytułu niespełnienia wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia: roboty murarskie, tynkarskie, malarskie oraz brukarskie – zostały określone w Istotnych postanowieniach umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Wydłużenie okresu rękojmi za wady wykonanych robót budowlanych / Gewichtung: 30
Kostenkriterium - Name: Doświadczenie generalnego projektanta / Gewichtung: 5
Kostenkriterium - Name: Doświadczenie kierownika budowy / Gewichtung: 5
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamawiający informuje,że na realizację przedmiotu zamówienia pozyskał środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej,Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, określa załącznik nr 1 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy.

2. Zmiany treści zawartej umowy oraz warunki dokonania takich zmian zostały określone w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących zał. nr 1 do SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 164-401814
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

„Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów poprzemysłowych w Krakowie przy ul. Zabłocie 20–22” – w formule „Projektuj i Buduj”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/02/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 7
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 7
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Mostostal Warszawa S.A.
Postanschrift: ul. Konstruktorska 12A
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL91
Postleitzahl: 02-673
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 35 026 763.84 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 31 913 482.19 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Prace projektowe, roboty budowlane, roboty sanitarne, roboty elektryczne, roboty zewnętrzne.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa dział VI ustawy Pzp oraz sekcja XX SIWZ.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020