Dodávky - 76863-2023

06/02/2023    S26

Slovensko-Bratislava: Predmety osobnej starostlivosti

2023/S 026-076863

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 30844363
Poštová adresa: Pražská 29
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 81263
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Marek Siranko
E-mail: marek.siranko@reserves.gov.sk
Telefón: +421 257278111
Fax: +421 252496310
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.reserves.gov.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2392
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/457335
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/37217/summary
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Spravovanie štátnych hmotných rezerv

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Doplnenie štátnych hmotných rezerv - pohotovostných zásob

II.1.2)Hlavný kód CPV
33700000 Predmety osobnej starostlivosti
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je zriadenie DNS na zadávanie zákaziek na doplnenie štátnych hmotných rezerv - pohotovostných zásob v zmysle uznesení Vlády SR č. 522/2022 a 720/2022, ktoré sú bežne dostupné na trhu, a ktoré sú zaradené podľa spoločného slovníka obstarávania najmä v rozsahu skupiny 33100000-1 Zdravotnícke vybavenie; 33700000-7 Predmety osobnej starostlivosti; 39500000-7 Textilné výrobky; 37400000-2 Športový tovar a výbava; 19600000-2 Kožený, textilný, kaučukový a plastový odpad. Bližšie informácie o povahe predpokladaných nákupov sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A.1 Povaha predpokladaných nákupov. Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia vrátane konkrétnych dodacích miest, bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým zaradeným záujemcom prostredníctvom informačného systému JOSEPHINE.

Uznesenie Vlády SR č. 522/2022 zo dňa 24.08.2022 k návrhu na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov kapitoly Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky. https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/20312

Vlastný materiál: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27542/1

Uznesenie Vlády SR č. 720/2022 zo dňa 16.11.2022 k návrhu tvorby pohotovostných zásob na roky 2023 2024. https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/20513/1

Vlastný materiál: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27813/1

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 045 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33700000 Predmety osobnej starostlivosti
33100000 Zdravotnícke vybavenie
39500000 Textilné výrobky
37400000 Športový tovar a výbava
19600000 Kožený, textilný, kaučukový a plastový odpad
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Slovenská republika. Konkrétne miesta dodania predmetu konkrétnych čiastkových zákaziek zadávaných v rámci dynamického nákupného systému budú uvedené v príslušnej výzve na predkladanie ponúk.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je zriadenie DNS na zadávanie zákaziek na doplnenie štátnych hmotných rezerv - pohotovostných zásob v zmysle uznesení Vlády SR č. 522/2022 a 720/2022, ktoré sú bežne dostupné na trhu, a ktoré sú zaradené podľa spoločného slovníka obstarávania najmä v rozsahu skupiny 33100000-1 Zdravotnícke vybavenie; 33700000-7 Predmety osobnej starostlivosti; 39500000-7 Textilné výrobky; 37400000-2 Športový tovar a výbava; 19600000-2 Kožený, textilný, kaučukový a plastový odpad. Bližšie informácie o povahe predpokladaných nákupov sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A.1 Povaha predpokladaných nákupov. Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia vrátane konkrétnych dodacích miest, bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým zaradeným záujemcom prostredníctvom informačného systému JOSEPHINE.

Uznesenie Vlády SR č. 522/2022 zo dňa 24.08.2022 k návrhu na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov kapitoly Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky. https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/20312

Vlastný materiál: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27542/1

Uznesenie Vlády SR č. 720/2022 zo dňa 16.11.2022 k návrhu tvorby pohotovostných zásob na roky 2023 2024. https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/20513/1

Vlastný materiál: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27813/1

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 045 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO") týkajúce sa osobného postavenia sú uvedené v prílohe č. A.2. Podmienky účasti pre zaradenie do DNS súťažných podkladov.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nevyžaduje sa

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nevyžaduje sa

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:

Verejný obstarávateľ určí v rámci zadávania konkrétnej zákazky, či sa bude uplatňovať elektronická aukcia. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v bode 34 a v časti A.4 PRAVIDLÁ ELEKTRONICKEJ AUKCIE súťažných podkladov.

IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 07/03/2023
Miestny čas: 09:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
01/02/2023