Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Bauleistung - 76897-2020

17/02/2020    S33    Bauleistung - Freiwillige ex ante-transparenzbekanntmachung - Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb 

Polen-Sosnowiec: Bauleistungen im Hochbau

2020/S 033-076897

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Sosnowiec – reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pana Arkadiusza Chęcińskiego
Postanschrift: al. Zwycięstwa 20
Ort: Sosnowiec
NUTS-Code: PL22B
Postleitzahl: 41-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Łońska
E-Mail: j.lonska@um.sosnowiec.pl
Telefon: +48 322960777
Fax: +48 322960581

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.um.sosnowiec.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://www.bip.um.sosnowiec.pl

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z robotami budowlanymi w ramach zadania „Przebudowa sekretariatu Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy al. Zwycięstwa 20”

Referenznummer der Bekanntmachung: WZP.271.1.19.2020.JŁ
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45210000
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej wraz z robotami budowlanymi w ramach zadania „Przebudowa sekretariatu Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy al. Zwycięstwa 20”

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 46 511.55 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71220000
45310000
45400000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22B
Hauptort der Ausführung:

Gmina Sosnowiec

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej wraz z robotami budowlanymi w ramach zadania „Przebudowa sekretariatu Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy al. Zwycięstwa 20”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do zaproszenia – Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia – Program funkcjonalno-użytkowy.

3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę robotników budowlanych wykonujących roboty budowlane polegające na: wykonaniu prac naprawczych i renowacyjnych ścian i podłóg oraz prac montażowych i demontażowych.

4. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty, pochodzenia lub źródła, a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów

technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązana równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

5. Termin realizacji zamówienia: 70 dni od daty zawarcia umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung
  • Keine oder keine geeigneten Angebote/Teilnahmeanträge im Anschluss an ein offenes Verfahren
Erläuterung:

Na podstawie art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający zawiadamia, że w dniu 13.2.2020 r. wszczęte zostało postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z robotami budowlanymi w ramach zadania „Przebudowa sekretariatu Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy al. Zwycięstwa 20” (znak sprawy: WZP.271.1.19.2020.JŁ).

Uzasadnienie prawne zastosowania trybu z wolnej ręki.

Podstawą prawną zastosowania trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki jest art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, który stanowi, że Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Uzasadnienie faktyczne zastosowania trybu z wolnej ręki.

Zamawiający w dniu 18.12.2019 r. wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z robotami budowlanymi w ramach zadania „Przebudowa sekretariatu Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy al. Zwycięstwa 20” WZP.271.1.151.2019.JŁ. W dniu 23.12.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu pod numerem 2019/S 247-608144.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), [dalej: „ustawa Pzp”], Zamawiający w dniu 27.1.2020 r. poinformował wszystkich zainteresowanych o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z robotami budowlanymi w ramach zadania „Przebudowa sekretariatu Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy al. Zwycięstwa 20” (znak sprawy: WZP.271.1.151.2019.JŁ).

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania – Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, który stanowi, że: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp”.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania – w ww. postępowaniu w terminie wyznaczonym na złożenie ofert, tj. do dnia 24.1.2020 r. do godz. 10:00 nie została złożona żadna oferta.

Reasumując

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności prawne i faktyczne Gmina Sosnowiec zamierza udzielić zamówienie w trybie z wolnej ręki po negocjacjach tylko z jednym Wykonawcą, tj.: PHU Prim Bud Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 11a, 40-387 Katowice, POLSKA.

Jednocześnie pierwotne warunki zamówienia w tym postępowaniu nie zostały w istotny sposób zmienione w stosunku do unieważnionego postępowania prowadzonego uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego. W kwestii przedmiotowego zamówienia Zamawiający po wszczęciu postępowania przekazał do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
13/02/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: PHU Prim Bud Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. 11 Listopada 11a
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22A
Postleitzahl: 40-387
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 46 511.55 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Terminy na składanie odwołań zostały określone w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020