Lieferungen - 76952-2020

Submission deadline has been amended by:  150745-2020
17/02/2020    S33

Polen-Mielec: Heizkessel

2020/S 033-076952

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miejska Mielec
Postanschrift: ul. Żeromskiego 26
Ort: Mielec
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Postleitzahl: 39-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Basiak
E-Mail: mkrempa@um.mielec.pl
Telefon: +48 177874121
Fax: +48 177874015
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://mielec.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://mielec.bip.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.11.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44621200 Heizkessel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z podziałem na części:

a) część 1 – obejmująca dostawę, montaż i uruchomienie automatycznych kotłów opalanych biomasą w gospodarstwach domowych z terenu gminy miejskiej Mielec;

b) część 2 – obejmująca dostawę, montaż i uruchomienie kondensacyjnych kotłów gazowych w gospodarstwach domowych z terenu gminy miejskiej Mielec.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w tomie III SIWZ.

Istotne warunki realizacji zamówienia określone zostały także we wzorach umów dla każdej z części zamówienia zawartych w tomie II SIWZ.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę na całość zamówienia (wszystkie jego części) określonego w niniejszej SIWZ lub na dowolnie wybraną część (części) tego zamówienia. Ocena ofert odbędzie się odrębnie dla każdej części.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 2
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 1 – obejmująca dostawę, montaż i uruchomienie automatycznych kotłów opalanych biomasą w gospodarstwach domowych z terenu gminy miejskiej Mielec

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45000000 Bauarbeiten
45331110 Installation von Kesseln
45332300 Verlegen von Abwasserleitungen
45332200 Wasserinstallationsarbeiten
45332400 Installation von Sanitäreinrichtungen
45330000 Installateurarbeiten
45331210 Installation von Lüftungsanlagen
45300000 Bauinstallationsarbeiten
51900000 Installation von Lenk- und Steuersystemen
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
71321200 Heizungsplanung
71321000 Technische Planungsleistungen für maschinen- und elektrotechnische Gebäudeanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Hauptort der Ausführung:

gmina miejska Mielec

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Część 1 obejmująca dostawę, montaż i uruchomienie automatycznych kotłów opalanych biomasą w gospodarstwach domowych z terenu gminy miejskiej Mielec.

Kotły na biomasę muszą:

— charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21.10.2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Wymóg dotyczy wszystkich paliw dopuszczonych do stosowania w instrukcji użytkowania urządzenia;

— spełniać wymogi klasy 5 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1.8.2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1690),

— być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa i nie będą posiadały rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w tomie III SIWZ. Istotne warunki realizacji zamówienia określone zostały także we wzorach umów dla każdej z części zamówienia zawartych w tomie II SIWZ.

3. Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w formularzu „Oferta”) części zamówienia, którego wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców i wartości lub procentowego udziału dostaw realizowanych przez danego podwykonawcę.

4. O wyborze najkorzystniejszej oferty będą decydować kryteria: cena 60 %, okres gwarancji na zamontowane automatyczne kotły opalane biomasą 20 %, okres gwarancji na wykonane roboty i materiały instalacyjne – 20 %.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 15/04/2020
Ende: 30/09/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Przedmiot zamówienia objętego prawem opcji określa tom II i III SIWZ.

2. W związku z tym Zamawiający ustala, że przedmiot zamówienia dla części 1 składa się z zamówienia podstawowego oraz z zamówienia objętego prawem opcji. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń. Zamawiający skorzysta z prawa opcji składając pisemne oświadczenie Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zawarcia umowy, określające szczegółowy zakres realizacji prawa opcji.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Os priorytetowa III – czysta energia, Działanie 3.3 – poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.1 – realizacja planów niskoemisyjnych, Projekt/program: „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający przewiduje możliwość najpierw dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 2 – obejmująca dostawę, montaż i uruchomienie kondensacyjnych kotłów gazowych w gospodarstwach domowych z terenu gminy miejskiej Mielec

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45000000 Bauarbeiten
45331110 Installation von Kesseln
45332300 Verlegen von Abwasserleitungen
45332200 Wasserinstallationsarbeiten
45332400 Installation von Sanitäreinrichtungen
45330000 Installateurarbeiten
45331210 Installation von Lüftungsanlagen
45300000 Bauinstallationsarbeiten
51900000 Installation von Lenk- und Steuersystemen
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
71321200 Heizungsplanung
71321000 Technische Planungsleistungen für maschinen- und elektrotechnische Gebäudeanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Hauptort der Ausführung:

gmina miejska Mielec

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Część 2 obejmująca dostawę, montaż i uruchomienie kondensacyjnych kotłów gazowych w gospodarstwach domowych z terenu gminy miejskiej Mielec.

Kotły gazowe kondensacyjne muszą:

— charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21.10.2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Wymóg dotyczy wszystkich paliw dopuszczonych do stosowania w instrukcji użytkowania urządzenia,

— podlegać etykietowaniu, muszą spełniać wymogi efektywności energetycznej dla klasy co najmniej A w rozumieniu rozporządzeń wykonawczych KE do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych (...) lub normy równoważnej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w tomie III SIWZ. Istotne warunki realizacji zamówienia określone zostały także we wzorach umów dla każdej z części zamówienia zawartych w tomie II SIWZ.

3. Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w formularzu „Oferta”) części zamówienia, którego wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców i wartości lub procentowego udziału dostaw realizowanych przez danego podwykonawcę.

4. O wyborze najkorzystniejszej oferty będą decydować kryteria: cena 60 %, okres gwarancji na zamontowane gazowe kotły kondensacyjne 20 %, okres gwarancji na wykonane roboty i materiały instalacyjne – 20 %.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 15/04/2020
Ende: 30/09/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Przedmiot zamówienia objętego prawem opcji określa tom II i III SIWZ.

2. W związku z tym Zamawiający ustala, że przedmiot zamówienia dla części 2 składa się z zamówienia podstawowego oraz z zamówienia objętego prawem opcji. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń. Zamawiający skorzysta z prawa opcji składając pisemne oświadczenie Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zawarcia umowy, określające szczegółowy zakres realizacji prawa opcji.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Os priorytetowa III – czysta energia, Działanie 3.3 – poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.1 – realizacja planów niskoemisyjnych, Projekt/program: „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający przewiduje możliwość najpierw dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 Pzp.

2. Dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca składa wraz z ofertą (wymagania dla każdej części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę):

2.1. pełnomocnictwa jeśli są wymagane do reprezentowania Wyk.;

2.2. dokumenty, z których wynika umocowanie do podpisania oferty;

2.3. oświadczenie w postaci JEDZ w zakresie wskazanym w SIWZ;

2.4. zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3. W terminie 3 dni od dnia zam.na stronie internet. informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wyk. składają oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post. na podst. art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp Wykonawca składa:

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu zaświadczenie, że uzyskał prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp;

5) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

6) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłaty tych należności;

7) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w Ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia, spełniającego następujące wymagania:

— część 1: obejmujące dostawę wraz z montażem kotłów opalanych biomasą (pelet) w budynkach w ilości min. 5 kotłów,

— część 2: obejmujące dostawę wraz z montażem kotłów gazowych kondensacyjnych w budynkach w ilości min. 40 kotłów.

2. Na potwierdzenie spełniania warunku w tym zakresie Wykonawca przedłoży aktualne na dzień składania ofert oświadczenie JEDZ oraz następujące dokumenty:

a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. W zakresie części 1 i 2, zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.

4. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający działając na podstawie § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) dopuszcza, aby wykaz, o którym mowa w pkt 8.7.1a SIWZ, dotyczył dostaw wykonanych w okresie dłuższym niż 3 lat, tj. w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

5. Zamawiający w SIWZ zamieścił pomocniczo wzory wykazów i oświadczeń, o których mowa w sekcji III.

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę że oferowane dostawy, odpowiadają określonym wymaganiom Wykonawca przedłoży:

— część 1:

a) karty techniczne automatycznych kotłów opalanych biomasą i zasobników ciepłej wody użytkowej obejmujące informacje potwierdzające spełnienie przez te urządzenia warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ;

b) deklarację zgodności z Dyrektywami UE oraz oznaczenie znakiem CE dla danego modelu automatycznych kotłów opalanych biomasą;

c) certyfikat spełnienia warunków 5 klasy efektywności energetycznej zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 lub równoważnej wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp;

d) pełne sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp na 5 klasę efektywności energetycznej i Ekodesign;

e) certyfikat lub zaświadczenie o spełnieniu warunków dyrektywy Eko Projekt (Ekodesign) na podstawie rozporządzeń Komisji UE UE2015/1189 UE 2009/125/WE;

f) atesty higieniczne dla urządzeń produkujących ciepłą wodę użytkową;

g) certyfikaty potwierdzające klasę efektywności energetycznej A dla zasobnika ciepłej wody użytkowej lub dokument potwierdzający współczynnik przenikania ciepła izolacji zbiornika zbadany wg normy EN 12664:2001, przez akredytowane laboratorium, wynosi maximum 0,0205 W/mK przy ΔT =10 [oC], oraz maksymalnie 0,0228 W/mK przy ΔT =30 [oC] dla zasobnika ciepłej wody użytkowej montowanego w komplecie z kotłami (sprawozdanie z badań);

h) etykiety efektywności energetycznej dla oferowanych urządzeń,

— część 2:

a) karty techniczne kotłów i zasobników ciepłej wody użytkowej obejmujące informacje potwierdzające spełnienie przez te urządzenia warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ;

b) deklarację zgodności z dyrektywami UE oraz oznaczenie znakiem CE dla danego modelu kotłów gazowych kondensacyjnych;

c) atesty higieniczne dla urządzeń produkujących ciepłą wodę użytkową;

d) certyfikaty potwierdzające klasę efektywności energetycznej A dla centralnego ogrzewania i minimum B ciepłej wody użytkowej;

e) etykiety efektywności energetycznej dla oferowanych urządzeń.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zawiera tom II SIWZ – wzór umowy i tom III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Umowa będzie realizowana zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy z zastrzeżeniem ewentualnych zmian, opisanych we wzorze umowy, którego treść stanowi integralną część SIWZ oraz tych wynikających z treści ustawy Pzp.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/03/2020
Ortszeit: 09:45
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 17/05/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/03/2020
Ortszeit: 13:00
Ort:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

— dla części nr 1 – 4 000,00 PLN (słownie złotych: cztery tysiące),

— dla części nr 2 – 25 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy).

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy w Banku PKO BP 64 1020 4913 0000 9302 0118 7699;

b) poręczeniach bankowych;

c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

d) gwarancjach bankowych;

e) gwarancjach ubezpieczeniowych;

f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 ze zm.).

Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany powyżej rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.

2. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) sekcji III.1.1 pkt 4.4 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21;

2) sekcji III.1.1 pkt 4.1–3 dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3.1 pkt 1 i pkt 3.2.b powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 3.2.a powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 4 stosuje się.

6. Zamawiający w celu uszczegółowienia informacji zawartej w sekcji IV pkt 2.6 określa, że termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Termin związania ofertą może zostać przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w art. 85 Pzp.

7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:

7.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Mielca, adres: ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec, POLSKA.

7.2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Mielcu jest pan Robert Płoszaj, dostępny pod adresem poczty elektronicznej : iod@um.mielec.pl , oraz nr telefonu +48 177874033. Osobą zastępująca inspektora danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Mielcu jest Pan Jacek Pomykała dostępny pod adresem poczty elektronicznej: Jacek.Pomykala@um.mielec.pl , oraz nr telefonu +48 177874035.

7.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

7.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1986).

7.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

7.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

7.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

7.8. Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

— na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

7.9. Nie przysługuje Pani/Panu:

— w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Terminy wniesienia odwołania:

4.1 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4.2 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4.3 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.4.1 i 17.4.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4.4 Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia zamieszczenia w Dzienniki Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławcze, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020