Lieferungen - 76952-2020

Submission deadline has been amended by:  150745-2020
17/02/2020    S33

Polska-Mielec: Kotły grzewcze

2020/S 033-076952

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Mielec
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 26
Miejscowość: Mielec
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 39-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Basiak
E-mail: mkrempa@um.mielec.pl
Tel.: +48 177874121
Faks: +48 177874015

Adresy internetowe:

Główny adres: http://mielec.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://mielec.bip.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych

Numer referencyjny: ZP.271.11.2020
II.1.2)Główny kod CPV
44621200 Kotły grzewcze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z podziałem na części:

a) część 1 – obejmująca dostawę, montaż i uruchomienie automatycznych kotłów opalanych biomasą w gospodarstwach domowych z terenu gminy miejskiej Mielec;

b) część 2 – obejmująca dostawę, montaż i uruchomienie kondensacyjnych kotłów gazowych w gospodarstwach domowych z terenu gminy miejskiej Mielec.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w tomie III SIWZ.

Istotne warunki realizacji zamówienia określone zostały także we wzorach umów dla każdej z części zamówienia zawartych w tomie II SIWZ.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę na całość zamówienia (wszystkie jego części) określonego w niniejszej SIWZ lub na dowolnie wybraną część (części) tego zamówienia. Ocena ofert odbędzie się odrębnie dla każdej części.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1 – obejmująca dostawę, montaż i uruchomienie automatycznych kotłów opalanych biomasą w gospodarstwach domowych z terenu gminy miejskiej Mielec

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000 Roboty budowlane
45331110 Instalowanie kotłów
45332300 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332200 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332400 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331210 Instalowanie wentylacji
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
51900000 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71321200 Usługi projektowania systemów grzewczych
71321000 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gmina miejska Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Część 1 obejmująca dostawę, montaż i uruchomienie automatycznych kotłów opalanych biomasą w gospodarstwach domowych z terenu gminy miejskiej Mielec.

Kotły na biomasę muszą:

— charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21.10.2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Wymóg dotyczy wszystkich paliw dopuszczonych do stosowania w instrukcji użytkowania urządzenia;

— spełniać wymogi klasy 5 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1.8.2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1690),

— być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa i nie będą posiadały rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w tomie III SIWZ. Istotne warunki realizacji zamówienia określone zostały także we wzorach umów dla każdej z części zamówienia zawartych w tomie II SIWZ.

3. Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w formularzu „Oferta”) części zamówienia, którego wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców i wartości lub procentowego udziału dostaw realizowanych przez danego podwykonawcę.

4. O wyborze najkorzystniejszej oferty będą decydować kryteria: cena 60 %, okres gwarancji na zamontowane automatyczne kotły opalane biomasą 20 %, okres gwarancji na wykonane roboty i materiały instalacyjne – 20 %.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/04/2020
Koniec: 30/09/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Przedmiot zamówienia objętego prawem opcji określa tom II i III SIWZ.

2. W związku z tym Zamawiający ustala, że przedmiot zamówienia dla części 1 składa się z zamówienia podstawowego oraz z zamówienia objętego prawem opcji. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń. Zamawiający skorzysta z prawa opcji składając pisemne oświadczenie Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zawarcia umowy, określające szczegółowy zakres realizacji prawa opcji.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Os priorytetowa III – czysta energia, Działanie 3.3 – poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.1 – realizacja planów niskoemisyjnych, Projekt/program: „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec”.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający przewiduje możliwość najpierw dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2 – obejmująca dostawę, montaż i uruchomienie kondensacyjnych kotłów gazowych w gospodarstwach domowych z terenu gminy miejskiej Mielec

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000 Roboty budowlane
45331110 Instalowanie kotłów
45332300 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332200 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332400 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331210 Instalowanie wentylacji
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
51900000 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71321200 Usługi projektowania systemów grzewczych
71321000 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gmina miejska Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Część 2 obejmująca dostawę, montaż i uruchomienie kondensacyjnych kotłów gazowych w gospodarstwach domowych z terenu gminy miejskiej Mielec.

Kotły gazowe kondensacyjne muszą:

— charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21.10.2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Wymóg dotyczy wszystkich paliw dopuszczonych do stosowania w instrukcji użytkowania urządzenia,

— podlegać etykietowaniu, muszą spełniać wymogi efektywności energetycznej dla klasy co najmniej A w rozumieniu rozporządzeń wykonawczych KE do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych (...) lub normy równoważnej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w tomie III SIWZ. Istotne warunki realizacji zamówienia określone zostały także we wzorach umów dla każdej z części zamówienia zawartych w tomie II SIWZ.

3. Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w formularzu „Oferta”) części zamówienia, którego wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców i wartości lub procentowego udziału dostaw realizowanych przez danego podwykonawcę.

4. O wyborze najkorzystniejszej oferty będą decydować kryteria: cena 60 %, okres gwarancji na zamontowane gazowe kotły kondensacyjne 20 %, okres gwarancji na wykonane roboty i materiały instalacyjne – 20 %.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/04/2020
Koniec: 30/09/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Przedmiot zamówienia objętego prawem opcji określa tom II i III SIWZ.

2. W związku z tym Zamawiający ustala, że przedmiot zamówienia dla części 2 składa się z zamówienia podstawowego oraz z zamówienia objętego prawem opcji. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń. Zamawiający skorzysta z prawa opcji składając pisemne oświadczenie Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zawarcia umowy, określające szczegółowy zakres realizacji prawa opcji.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Os priorytetowa III – czysta energia, Działanie 3.3 – poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.1 – realizacja planów niskoemisyjnych, Projekt/program: „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec”.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający przewiduje możliwość najpierw dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 Pzp.

2. Dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca składa wraz z ofertą (wymagania dla każdej części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę):

2.1. pełnomocnictwa jeśli są wymagane do reprezentowania Wyk.;

2.2. dokumenty, z których wynika umocowanie do podpisania oferty;

2.3. oświadczenie w postaci JEDZ w zakresie wskazanym w SIWZ;

2.4. zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3. W terminie 3 dni od dnia zam.na stronie internet. informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wyk. składają oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post. na podst. art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp Wykonawca składa:

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu zaświadczenie, że uzyskał prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp;

5) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

6) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłaty tych należności;

7) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w Ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia, spełniającego następujące wymagania:

— część 1: obejmujące dostawę wraz z montażem kotłów opalanych biomasą (pelet) w budynkach w ilości min. 5 kotłów,

— część 2: obejmujące dostawę wraz z montażem kotłów gazowych kondensacyjnych w budynkach w ilości min. 40 kotłów.

2. Na potwierdzenie spełniania warunku w tym zakresie Wykonawca przedłoży aktualne na dzień składania ofert oświadczenie JEDZ oraz następujące dokumenty:

a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. W zakresie części 1 i 2, zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.

4. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający działając na podstawie § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) dopuszcza, aby wykaz, o którym mowa w pkt 8.7.1a SIWZ, dotyczył dostaw wykonanych w okresie dłuższym niż 3 lat, tj. w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

5. Zamawiający w SIWZ zamieścił pomocniczo wzory wykazów i oświadczeń, o których mowa w sekcji III.

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę że oferowane dostawy, odpowiadają określonym wymaganiom Wykonawca przedłoży:

— część 1:

a) karty techniczne automatycznych kotłów opalanych biomasą i zasobników ciepłej wody użytkowej obejmujące informacje potwierdzające spełnienie przez te urządzenia warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ;

b) deklarację zgodności z Dyrektywami UE oraz oznaczenie znakiem CE dla danego modelu automatycznych kotłów opalanych biomasą;

c) certyfikat spełnienia warunków 5 klasy efektywności energetycznej zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 lub równoważnej wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp;

d) pełne sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp na 5 klasę efektywności energetycznej i Ekodesign;

e) certyfikat lub zaświadczenie o spełnieniu warunków dyrektywy Eko Projekt (Ekodesign) na podstawie rozporządzeń Komisji UE UE2015/1189 UE 2009/125/WE;

f) atesty higieniczne dla urządzeń produkujących ciepłą wodę użytkową;

g) certyfikaty potwierdzające klasę efektywności energetycznej A dla zasobnika ciepłej wody użytkowej lub dokument potwierdzający współczynnik przenikania ciepła izolacji zbiornika zbadany wg normy EN 12664:2001, przez akredytowane laboratorium, wynosi maximum 0,0205 W/mK przy ΔT =10 [oC], oraz maksymalnie 0,0228 W/mK przy ΔT =30 [oC] dla zasobnika ciepłej wody użytkowej montowanego w komplecie z kotłami (sprawozdanie z badań);

h) etykiety efektywności energetycznej dla oferowanych urządzeń,

— część 2:

a) karty techniczne kotłów i zasobników ciepłej wody użytkowej obejmujące informacje potwierdzające spełnienie przez te urządzenia warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ;

b) deklarację zgodności z dyrektywami UE oraz oznaczenie znakiem CE dla danego modelu kotłów gazowych kondensacyjnych;

c) atesty higieniczne dla urządzeń produkujących ciepłą wodę użytkową;

d) certyfikaty potwierdzające klasę efektywności energetycznej A dla centralnego ogrzewania i minimum B ciepłej wody użytkowej;

e) etykiety efektywności energetycznej dla oferowanych urządzeń.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zawiera tom II SIWZ – wzór umowy i tom III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Umowa będzie realizowana zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy z zastrzeżeniem ewentualnych zmian, opisanych we wzorze umowy, którego treść stanowi integralną część SIWZ oraz tych wynikających z treści ustawy Pzp.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/03/2020
Czas lokalny: 09:45
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/05/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/03/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

— dla części nr 1 – 4 000,00 PLN (słownie złotych: cztery tysiące),

— dla części nr 2 – 25 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy).

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy w Banku PKO BP 64 1020 4913 0000 9302 0118 7699;

b) poręczeniach bankowych;

c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

d) gwarancjach bankowych;

e) gwarancjach ubezpieczeniowych;

f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 ze zm.).

Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany powyżej rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.

2. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) sekcji III.1.1 pkt 4.4 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21;

2) sekcji III.1.1 pkt 4.1–3 dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3.1 pkt 1 i pkt 3.2.b powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 3.2.a powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 4 stosuje się.

6. Zamawiający w celu uszczegółowienia informacji zawartej w sekcji IV pkt 2.6 określa, że termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Termin związania ofertą może zostać przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w art. 85 Pzp.

7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:

7.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Mielca, adres: ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec, POLSKA.

7.2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Mielcu jest pan Robert Płoszaj, dostępny pod adresem poczty elektronicznej : iod@um.mielec.pl , oraz nr telefonu +48 177874033. Osobą zastępująca inspektora danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Mielcu jest Pan Jacek Pomykała dostępny pod adresem poczty elektronicznej: Jacek.Pomykala@um.mielec.pl , oraz nr telefonu +48 177874035.

7.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

7.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1986).

7.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

7.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

7.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

7.8. Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

— na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

7.9. Nie przysługuje Pani/Panu:

— w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Terminy wniesienia odwołania:

4.1 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4.2 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4.3 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.4.1 i 17.4.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4.4 Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia zamieszczenia w Dzienniki Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławcze, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/02/2020