Services - 76965-2017

01/03/2017    S42    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Стражица: Инженерни услуги по проектиране и конструиране

2017/S 042-076965

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Стражица
000133972
ул. „Дончо Узунов“ № 5
Стражица
5150
България
Лице за контакт: Боряна Добрева
Телефон: +359 61614309
Електронна поща: strazhitsa@mbox.is-bg.net
Факс: +359 61612568
код NUTS: BG321

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://strazhitsa.com/

Адрес на профила на купувача: http://77.85.197.110/procurements.aspx?ProviderID=9816b056-9743-4a38-b1d9-0b1eff8cf1a1

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://77.85.197.110/procurement.aspx?ProviderID=9816b056-9743-4a38-b1d9-0b1eff8cf1a1&Guid=52daf4c3-d813-4d92-a265-a41534ad0c8d
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Проектиране и упражняване на авторски надзор по две обособени позиции.

II.1.2)Основен CPV код
71320000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

В обхвата на поръчката за двете об. позици се включват сл. дейности:

А. Проектиране: изготвяне на работни проекти за обект: „Реконструкция, саниране, оборудване и обзавеждане на СУ „Ангел Каралийчев” гр. Стражица, УПИ VII „ЗА СОУ”, кв. 63, гр. Стражица” и обект:„Ремонт, оборудване и обзавеждане на Физкултурен салон, гр. Стражица, УПИ ХII, кв. 63, гр. Стражица”, включващо за всеки от проектите:

—Етап 1-Предпроектни проучвания;

—Етап 2-Изготвяне на работен проект по частите, описани в техническите спецификации на двете обособени позиции.

— Съдърж. на проекта следва да бъде съгласно изискванията на „Наредба № 4/ 21.5.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Б.Упражняване на авторски надзор по ЗУТ — съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 188 490.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за максимален брой обособени позиции: 2
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Проектиране и упражняване на авторски надзор на обект:„Реконструкция, саниране, оборудване и обзавеждане на СУ „Ангел Каралийчев“ гр. Стражица, УПИ VII „ЗА СОУ“, кв. 63, гр. Стражица“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71320000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на поръчката е гр. Стражица, община Стражица, област Велико Търново, Република България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В обхвата на поръчката се включват следните дейности:

А. Проектиране: Предпроектни проучвания и изработване на инвестиционен проект в работна фаза за обект: „Реконструкция, саниране, оборудване и обзавеждане на СУ „Ангел Каралийчев“ гр. Стражица, УПИ VII „ЗА СОУ“, кв. 63, гр. Стражица“, в обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 от 21.5.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвест. проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му и изискв. на техническата спецификация.

— Получаване на всички необходими становища и разрешения, съгласно българското законодателство;

— Работният проект следва да се представи в четири оригинални екземпляра на хартиен носител и на магнитен носител в електронен вариант (КСС на Excel или еквивалент, чертежите на AutoCad — .dwg файл или еквивалент).

Б. Упражняване на авторски надзор по ЗУТ — съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба.

Прогнозната стойност на поръчката е 81 810,00 BGN без ДДС,която се явява и максимална обща стойност за офериране от участниците в т.ч.: за проектиране,вкл. предпроектни проучвания — 68 180,00 BGN без ДДС; за осъществяване на авторски надзор — 13 630,00 BGN без ДДС.

Оферти, надвишаващи посочената обща стойност на обществената поръчка,както като цяло,така и по отделните дейности, ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат допуснати до оценка, на основание това предв. въведено условие.

Община Стражица открива настоящата обществена като към момента финансиране не е осигурено. В случай, че не се осигури финансиране по ПРСР 2014-2020 г.,Възложителят си запазва правото да търси друг източник на финансиране. Във всички случаи разплащането при изпълнението на договора се осъществява до размера на осигурените средства,макар това да води до промяна на схемата на плащане. За целите на прилагането на това условие възложителят приема като предварително обявено условие,че правилата на установения източник на финансиране се превръщат и в правила на изпълнението на поръчката,включително и по отношение на схемата на плащане,като за целта страните по договора подписват допълнително споразумение на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 81 810.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 4
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Финансирането ще се осъществи с европейски средства по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
II.2.14)Допълнителна информация

Схема на плащане: Авансово и межд. плащания не се предвиждат; Окончат.плащ. в р-р на 100 % от одобрените ср-ва в срок до 30 кал. дни съгл. усл. на проекто-дог. При нефин. на дейностите, Възл. ще заплати възнагр. за изготвяне на раб. проект, със ср. от бюджета на общината в срок до 31.12.2019 г. В случай, че фин. орган не отпусне фин. помощ на Възл., той не дължи плащ. за авт. надзор, както и обезщет. и неустойки.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Проектиране и упражняване на авторски надзор на обект: Обект: „Ремонт, оборудване и обзавеждане на Физкултурен салон, гр. Стражица, УПИ ХII, кв. 63, гр. Стражица“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71320000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на поръчката е гр. Стражица, община Стражица, област Велико Търново, Република България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В обхвата на поръчката се включват следните дейности:

А. Проектиране: Предпроектни проучвания и изработване на инвестиционен проект в работна фаза за обект: Обект: „Ремонт, оборудване и обзавеждане на Физкултурен салон, гр. Стражица, УПИ ХII, кв. 63, гр. Стражица“, в обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 от 21.5.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвест. проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му и изискв. на техническата спецификация.

—Получаване на всички необходими становища и разрешения, съгласно българското законодателство;

—Работният проект следва да се представи в четири оригинални екземпляра на хартиен носител и на магнитен носител в електронен вариант (КСС на Excel или еквивалент, чертежите на AutoCad — .dwg файл или еквивалент).

Б. Упражняване на авторски надзор по ЗУТ — съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба.

Прогнозната стойност на поръчката е 106 680,00 BGN без ДДС,която се явява и максимална обща стойност за офериране от участниците в т.ч.: за проектиране, вкл. предпроектни проучвания –88 900,00 BGN без ДДС; за осъществяване на авторски надзор — 17 780,00 BGN без ДДС.

Оферти, надвишаващи посочената обща стойност на обществената поръчка,както като цяло,така и по отделните дейности, ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат допуснати до оценка, на основание това предв. въведено условие.

Община Стражица открива настоящата обществена като към момента финансиране не е осигурено. В случай, че не се осигури финансиране по ПРСР 2014-2020 г., Възложителят си запазва правото да търси друг източник на финансиране.Във всички случаи разплащането при изпълнението на договора се осъществява до размера на осигурените средства,макар това да води до промяна на схемата на плащане. За целите на прилагането на това условие възложителят приема като предварително обявено условие,че правилата на установения източник на финансиране се превръщат и в правила на изпълнението на поръчката,включително и по отношение на схемата на плащане,като за целта страните по договора подписват допълнително споразумение на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 106 680.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 4
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Финансирането ще се осъществи с европейски средства по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
II.2.14)Допълнителна информация

Схема на плащане: Авансово и межд. плащания не се предвиждат; Окончат.плащ. в р-р на 100 % от одобрените ср-ва в срок до 30 кал. дни съгл. усл. на проекто-дог. При нефин. на дейностите, Възл. ще заплати възнагр. за изготвяне на раб. проект, със ср. от бюджета на общината в срок до 31.12.2019 г. В случай, че фин. орган не отпусне фин. помощ на Възл., той не дължи плащ. за авт. надзор, както и обезщет. и неустойки.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не залага изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не залага изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка, като под дейности с предмет, сходен с предмета на обществената поръчка следва да се разбира изработване на инвестиционен проект във фаза технически и/или работен за изграждане и/или реконструкция и/или ремонт на сгради.

2. Участникът трябва да предложи проектантски екип, притежаващ пълна проектантска правоспособност и необходимата професионална квалификация, съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/, съответстващи на спецификата на съответната обособена позиция.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Изискуемо мин. ниво–участникът следва да е изпълнил мин. една дейност,идентична или сходна с предмета на поръчката. Ако уч. подава оферта за двете об. позиции, възл. ще приеме, че критерият за подбор е изпълнен ако уч. е изпълнил мин. една д-ст, идентич. или сходна с предм. на поръчката. 2.Уч. следва да разполага със собствен или нает правосп. техн. персонал от квалифицирани ключови експерти-спец. - проектанти,които да се ангажират с изп. на поръчката. Мин. изискв. към ключовия персонал за об. позиция № 1:Експерт по част „Архитектура“-висше образ., образ. квалификац. степен Магистър по спец.„Архитектура“ или екв.; пълна проект. правосп. от КАБ, респ. призната проф. квалиф.съгл. Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/; Експ. ч. Конструктивна - висше образ., образ. - квалиф. степен Магистър по спец. ПГС/ССС или екв.; пълна проект. правосп. от КИИП,респ. призната проф. квалиф. съгл. ЗППК; Експерт по част „Енергийна ефективност“ - висше образ., придобита образ. степен „магистър“, спец. в областта на топлотехниката или екв.; пълна проект. правосп. от КИИП, респ. призната проф. квалиф. съгласно ЗППК; Експерт част „ОВиК“-висше образ., придобита образ. степен „магистър“, спец. в областта на топлотехниката или екв.; пълна проект. правосп. от КИИП, респ. призната проф. квалиф. съгласно ЗППК; Експерт по ч. Геодезия-висше образ., придобита образователно-квалиф. степен Магистър по спец. Геодезия или екв.; пълна проект. правосп. от КАБ, респ. призната проф. квалификация съгл. ЗППК; Експерт част „Електроинсталации“-висше образ., образ. степен „магистър“,квалификация „Електротехника“ или екв.; пълна проект. правосп. от КАБ, респ. призната проф. квалификация съгл. ЗППК; Експерт част Пожарна безоп.-следва да притежава удостоверение за пълна проект. правоспособност,респ. призната проф. квалификация съгл. Закона за признаване на професионални квалификации, Удостоверение за завършен курс по пожарна безопасност съгл. Наредба Iз-1971 от 29.10.2009 г. за Строителнотехническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар или да притежава Удостоверение за пълна проектантска правоспособност по интердисциплинарна част пожарна безопасност;Експерт по част „ПБЗ“-следва да притежава удост. за пълна проект. правосп., респ. призната проф. квалификация съгласно ЗППК;Експерт по част ПУСО-да притежава Сертификат за завършен курс на обуч. по Наредба за упр. на стр. отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали;пълна проект. правосп., респ. призната проф. квалиф. съгл. ЗППК; Мин. изисквания към ключовия персонал за об. позиция № 2:Експерт ч. Архитектура -висше образ.,образ. квалиф. степен Магистър по спец. Архитектура или екв.;пълна проект. правосп. от КАБ, респ. призната проф. квалиф. съгл. ЗППК; Експ. ч. Конструктивна-висше образ., образ. - квалиф. степен Магистър по спец. ПГС/ССС или екв.;пълна проект. правосп. от КИИП, респ. призната проф. квалиф. съгл. ЗППК; Експерт по част „Енергийна ефективност“-висше образ., образ. степен „магистър“, спец. в областта на топлотехниката или екв.; пълна проект. правосп. от КИИП, респ. призната проф. квалиф. съгл. ЗППК; Експерт част ВиК-висше образ., образ. степен магистър, спец.„ВиК“ или екв.; пълна проект. правосп. от КИИП, респ. призната проф. квалиф. съгл. ЗППК; Експерт част„ОВиК“-висше образ., образ. степен „магистър“,спец. в областта на топлотехниката или екв.; пълна проект. правосп. от КИИП, респ. призната проф. квалиф. съгласно ЗППК; Експерт част „Електроинсталации“-висше образ., образ. степен „магистър“, квалификация „Електротехника“ или екв.; пълна проект. правосп. от КАБ, респ. призната проф. квалификация съгл. ЗППК; Експ. част Пожарна безоп. - удостов.за пълна проект. правосп., респ. призната проф. квалиф. съгл. ЗППК; Експерт по част „ПБЗ“-следва да притежава удост. за пълна проект. правосп., респ. призната проф. квалификация съгласно ЗППК; Експерт част ПУСО-да притежава Сертификат за завършен курс на обуч. по Наредба за упр. на стр. отпадъци и за влагане на рециклирани стр. материали;пълна проект. правосп., респ. призната проф. квалиф. съгл. ЗППК;Продължение-раздел VI.3 - Допълнителна инф-я.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Срокът за изпълнение на проектирането е по предложение на участника, като в своето „Предл. за изпълнение на поръчката“ следва да оферира Срок за изготвяне на инвестиционния работен проект, вкл. предпроектни проучвания,посочен в кал. дни. Предложеният от участниците срок НЕ подлежи на оценка, съгласно избрания от възложителя критерий за възлагане, като същият не може да бъде повече от 120 кал. дни. В случай че, участник посочи срок за изготвяне на инвестиционния работен проект, вкл. ППП, по-дълъг от определения макс. срок от 120 календарни дни, ще бъде отстранен от участие. Срокът за осъществяване на авт. надзор започва да тече от датата на откриване на стр. площадка за обекта и приключва с подписване на Акт обр. 16. Гаранцията за изпълнение на дог. е еднаква за двете об. позиции- 1 % от стойността на договора без ДДС и може да се представи в една от следните форми:

1. Парична сума;

2. Банкова гаранция;

3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 03/04/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 04/04/2017
Местно време: 13:30
Място:

Община Стражица: гр. Стражица, ул. Дончо Узунов №5.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Продължение раздел III.1.3: Посоч. от участника проектанти могат да съчетават повече от една експертна позиция в екипа за проектиране,ако отговарят на мин. изискв. за съотв. позиция. При използването на експерти-чуждестранни лица, доказ. на съответствие с поставените изискв. за образ.–квалиф. степен се удостоверява и с посочване на еквив. специалности. При участие на обед., които не са ЮЛ, съотв. с мин. изискв. за техн. и проф. способности се док. от обединението участник, а не от всяко от лицата, вкл.в него. При уч. на подизп. - сл. да отогов. на изискв. за техн. и проф. способности. По отнош. на критериите,свързани с проф. компетентност,уч. могат да се позоват на капац. на трети лица,ако лицата, с чиито образ., квалиф. или опит се доказва изпъл. на изискв. на възл., ще участват в изп. на частта от поръчката,за която е необх. този капацитет. Когато уч. се позовава на капац.на трети лица,той тр.да може да докаже,че ще разполага с техните ресурси,като представи док.за поетите от третите лица задълж. Третите лица трябва да отг. на съотв. критерии за подбор. Стойността за изготвяне на работния проект, вкл. предпроектни проучвания, следва да бъде изплатена на Изпълнителя по следния начин и условия:

1. Авансово и междинни плащания не се предвиждат;

2. Оконч. плащане в размер на 100 % от одобрените средства в срок до 30 (тридесет) календарни дни до размера на одобр. средства при кумулативното наличие на сл. условия: подписан договор за финансиране; постъпване на фин. средства по сметка на Община Стражица; двустранно подписан приемо-предават. протокол за изготвения проект без забележки; издадена фактура от изп. за оконч. плащане. Стойността за упраж. на авторския надзор сл.да бъде изплатена на Изпълнителя по сл. начин и условия:

1. Авансово и межд. плащания не се предвиждат;

2. Оконч. плащане в размер на 100 % от одобр. средства в срок до 30 календарни дни до размера на одобр. средства при кумулативното наличие на сл. усл.: подписан договор за осиг. на финансиране; постъпване на фин. средства по сметка на Община Стражица, за съотв. проект;приет и въведен в експлоатация обект;подписани протоколи за упражнен авторски надзор по време на строит.;издадена фактура за окончателно плащане. При нефинансиране на дейностите, предмет на настоящия договор, от ПРСР или друг източник на финансиране, Възложителят ще заплати възн. за изготвяне на работния проект, вкл. предпроектни проучвания — Изготвяне на пълен комплект проектна документация, със средства от бюджета на общината в срок до 31.12.2019 г. В случай, че финансиращият орган не отпусне фин. помощ на Възл., последният не дължи плащане на изпълнителя за упражняване на авторски надзор, както и не дължи обезщетения и неустойки.

Изисквания към личното състояние на уч-ците — от участие в процедурата се отстранява участник, за който е налице, което и да е от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 — т.7 от ЗОП. За уч-икът не трябва да са налице и специф. основания за изключване, посочени в Указанията за подготовка на офертите — част от Док.за поръчката и основанията за отстраняване по чл. 107 от ЗОП. Уч-кът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП и липсата на специфичните основания за изключване с попълване на Част III Основания за изключване на ЕЕДОП, в приложимите полета. Съотв. с критериите за подбор се декларира в ЕЕДОП в прилож. полета. За доказване съответствието на участниците с поставените критерии за подбор,при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 Възл. ще изиска от участниците документите, посочени в чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 6 от ЗОП.

Мястото за получаване на оферти е сградата на Община Стражица, гр. Стражица, ул. „Дончо Узунов“ № 5.

Участниците могат да подават оферти за участие по една или по всички обособени позиции.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша” № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, Глава двадесет и седма, чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
24/02/2017