Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Lieferungen - 76979-2020

17/02/2020    S33    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Krakau: Schlafanzüge

2020/S 033-076979

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: 3 Regionalna Baza Logistyczna
Postanschrift: ul. Montelupich 3
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL
Postleitzahl: 30-901
Land: Polen
Kontaktstelle(n): 3 Regionalna Baza Logistyczna
E-Mail: m.jantas@ron.mil.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.3rblog.wp.mil.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://www.3rblog.wp.mil.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.3rblog.wp.mil.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.epuap.gov.pl/wps/portal/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jednostka wojskowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – piżama i poszewka na podgłówek

Referenznummer der Bekanntmachung: 32/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
18318300
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – piżama i poszewka na podgłówek.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania:

— zadanie nr 1: piżama – 22 900 kpl,

— zadanie nr 2: poszewka na podgłówek – 30 000 szt.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji. Zamawiający zastrzega, iż zamówienie określone jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, nie zobowiązaniem. W ramach opcji Zamawiający może zakupić dodatkowo:

— zadanie nr 1: piżama – 7 100 kpl,

— zadanie nr 2: poszewka na podgłówek – 25 000 szt.

System zarządzania jakością Wykonawcy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN ISO 9001:2015 (w odniesieniu do zadania nr 1 i nr 2).

Przedmiot zamówienia będzie podlegał nadzorowaniu jakości realizowanemu przez RPW zgodnie z AQAP 2131 (w odniesieniu do zadania nr 1 i nr 2).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Piżama

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
18318300
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Zgodnie z planem dostaw przedmiotów umundurowania, który będzie załącznikiem do zawieranej umowy.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 1 jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania: piżama – w ilości 22 900 kpl.

2. Realizacja umowy nastąpi w terminie zgodnie z ofertą Wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia (termin wykonania jest jednym z kryteriów oceny ofert). Wykonawca zaoferuje jeden z trzech wariantów terminów realizacji zamówienia. W zależności od zaoferowanego wariantu terminu realizacji zamówienia Wykonawca otrzyma odpowiednią ilość punktów: zadanie nr 1:

— 12 000 kpl – do 90 dni od terminu podpisania umowy.

10 900 kpl – do 30.9.2020 – 20 pkt,

— 10 900 kpl – do 90 dni od terminu podpisania umowy.

12 000 kpl – do 30.9.2020 – 10 pkt,

— 5 000 kpl – do 90 dni od terminu podpisania umowy.

7 900 kpl – do 30.9.2020,

10 000 kpl – do 30.11.2020 – 0 pkt.

3. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni następujących dokumentów:

— dokument stwierdzający, że system zarządzania jakością Wykonawcy spełnia wymagania zawarte w PN-EN ISO 9001:2015 (zadanie nr 1 i 2),

— aktualne zaświadczenie poświadczające posiadanie wzoru zakładowego piżamy, zgodnego z WDTT 701/MON i wzorem PUiW (z datą wystawienia późniejszą od daty zatwierdzenia WDTT 701/MON przez Komendanta Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Mundurowej) wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jakości (WOBWSM w Łodzi) potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia odpowiada określonym przez Zamawiającego specyfikacjom technicznym (zadanie nr 1).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 20
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/11/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji. Zamawiający zastrzega, iż zamówienie określone jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, nie zobowiązaniem. W ramach opcji Zamawiający może zakupić dodatkowo: zadanie nr 1: piżama – 7 100 kpl.

Wszelkie uregulowania dot. uruchomienia prawa opcji zostały zawarte we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wymagane wadium: 38 000,00 PLN

Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Poszewka na podgłówek

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39512500
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Zgodnie z planem dostaw przedmiotów umundurowania, który będzie załącznikiem do zawieranej umowy.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 2 jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania: poszewka na podgłówek – w ilości 30 000 szt.

2. Realizacja umowy nastąpi w terminie zgodnie z ofertą Wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia (termin wykonania jest jednym z kryteriów oceny ofert). Wykonawca zaoferuje 1 z 3 wariantów terminów realizacji zamówienia. W zależności od zaoferowanego wariantu terminu realizacji zamówienia Wykonawca otrzyma odpowiednią ilość punktów: zadanie nr 2:

— 30 000 szt. – do 90 dni od terminu podpisania umowy – 20 pkt,

— 15 000 szt. – do 90 dni od terminu podpisania umowy.

15 000 szt. – do 30.9.2020 – 10 pkt,

— 10 000 szt. – do 90 dni od terminu podpisania umowy.

10 000 szt. – do 30.9.2020,

10 000 szt. – do 30.11.2020 – 0 pkt.

3. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni następujących dokumentów:

— dokument stwierdzający, że system zarządzania jakością Wykonawcy spełnia wymagania zawarte w PN-EN ISO 9001:2015 (zadanie nr 1 i 2),

— aktualne zaświadczenie poświadczające posiadanie wzoru zakładowego poszewki na podgłówek, zgodnego z WDTT 711/MON i wzorem PUiW (z datą wystawienia późniejszą od daty zatwierdzenia WDTT 711/MON przez Komendanta Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Mundurowej) wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jakości (WOBWSM w Łodzi) potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia odpowiada określonym przez Zamawiającego specyfikacjom technicznym (zadanie nr 2).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 20
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/11/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji. Zamawiający zastrzega, iż zamówienie określone jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, nie zobowiązaniem. W ramach opcji Zamawiający może zakupić dodatkowo: zadanie nr 2 – poszewka na podgłówek – 25 000 szt.

Wszelkie uregulowania dot. uruchomienia prawa opcji zostały zawarte we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wymagane wadium: 10 000,00 PLN

Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca znajdował się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej realizację zamówienia, przez co rozumie się posiadanie zabezpieczenia finansowego w wysokości nie mniejszej niż:

— dla zadania nr 1: 100 000,00 PLN,

— dla zadania nr 2: 40 000,00 PLN.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza ubiegać się o udzielenie zamówienia na więcej niż jedno zadanie, w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, kwota posiadanego zabezpieczenia finansowego nie może być mniejsza niż suma kwot odpowiadających poszczególnym zadaniom.

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunku, tj.: informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć tych dokumentów, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnienie opisanego warunku udziału w postępowaniu.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zobowiązanie Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą (zobowiązanie w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym udostępniającego zasoby). Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty ich zasoby finansowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, wraz z ofertą składa odrębne formularze JEDZ dotyczące tych podmiotów w celu wykazania braku wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu (oświadczenia JEDZ podmiotów udostępniających zasoby podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot udostępniający zasoby).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy określone zostały we wzorze umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/03/2020
Ortszeit: 08:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/03/2020
Ortszeit: 09:00
Ort:

3 Regionalna Baza Logistyczna, 30-901 Kraków, ul. Montelupich 3, budynek 28, POLSKA

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są zdolni do należytego wykonania zamówienia, spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

2. Oświadczenie JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć wraz z ofertą. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie – oświadczenie JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu (w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu) oraz brak podstaw wykluczenia. O ile dotyczy – JEDZ należy złożyć również dla podmiotu udostępniającego zasoby.

3. Zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, Zamawiający może w prowadzonym postępowaniu najpierw dokonać oceny złożonych ofert a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:

a) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;

c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

d) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu Z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo — w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji — dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcia wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w Ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

5. Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych powyżej od a do g.

6. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający będzie wymagał złożenia dokumentów o których mowa powyżej od a do g dotyczących tych podwykonawców.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Uprawnienia do wnoszenia środków ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020