Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Lieferungen - 77008-2020

17/02/2020    S33    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Breslau: Helium

2020/S 033-077008

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk
Postanschrift: ul. Okólna 2
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514
Postleitzahl: 50-422
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Gabriela Nowak-Piechota
E-Mail: dzial_zakupow@intibs.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://intibs.ezamawiajacy.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.intibs.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://intibs.ezamawiajacy.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://intibs.ezamawiajacy.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jednostka organizacyjna Polskiej Akademii Nauk
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: naukowo-badawcza

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup helu ciekłego

Referenznummer der Bekanntmachung: DZ.262.1.2020.2/GNP
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
24111300
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup helu ciekłego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Projekcie umowy oraz w załączniku nr 1 do projektu umowy – Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych. W ramach ofert wariantowych Wykonawca samodzielnie wybiera jeden z 2 możliwych wariantów realizacji zamówienia:

— wariant I – Zamawiający samodzielnie dokonuje odbioru i transportu helu,

— wariant II – Wykonawca własnym transportem dostarcza hel do siedziby Zamawiającego.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
24111300
24100000
24110000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL514
Hauptort der Ausführung:

Miasto Wrocław

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup helu ciekłego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Projekcie umowy oraz w załączniku nr 1 do projektu umowy – Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych. W ramach ofert wariantowych Wykonawca samodzielnie wybiera jeden z 2 możliwych wariantów realizacji zamówienia:

— wariant I – Zamawiający samodzielnie dokonuje odbioru i transportu helu,

— wariant II – Wykonawca własnym transportem dostarcza hel do siedziby Zamawiającego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Kryterium Termin dostawy/odbioru / Gewichtung: 40.00
Preis - Gewichtung: 60.00
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Co 12 m-cy

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: ja
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunek udziału w postępowaniu, jeśli wykaże on, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej 2 zamówienia na dostawy ciekłego helu o wartości co najmniej 300 000 PLN brutto każde.

W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

Uwaga: W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, powyższy warunek musi zostać spełniony w całości przez jednego z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, tj. co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi posiadać doświadczenie w wykonaniu co najmniej 2 zamówień, o których mowa powyżej.

Uwaga: W przypadku polegania na zdolności technicznej lub zawodowej innego podmiotu powyższy warunek musi zostać spełniony w całości przez jeden podmiot, tj. co najmniej jeden z podmiotów, na którego zasobach polega Wykonawca, musi posiadać doświadczenie w wykonaniu co najmniej 2 zamówień, o których mowa powyżej.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Na potwierdzenie spełniania warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa w zdaniu poprzednim, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/03/2020
Ortszeit: 11:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/03/2020
Ortszeit: 12:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na platformie ofert oraz w siedzibie Zamawiającego w budynku nr 2, pok. nr 6.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Co 12 m-cy

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz dokumentami należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej zamieszczonej pod adresem: https://intibs.ezamawiajacy.pl.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 PLN.

3. Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu potwierdzenia przez Wykonawców, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisu art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

4. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, Zamawiający będzie wymagał złożenia oświadczeń i dokumentów określonych w § 5 pkt 1–6 oraz 9–10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest do złożenia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.

6. Jeśli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dokumenty potwierdzające dysponowanie zasobami innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587803

Internet-Adresse: www.uzp.gov/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (pocztą elektroniczną) albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane pisemnie.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020