Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Lieferungen - 77012-2020

17/02/2020    S33    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Krakau: Elektrizität

2020/S 033-077012

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Postanschrift: ul. Kordylewskiego 11
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213
Postleitzahl: 31-542
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Maciej Marianowski
E-Mail: maciej.marianowski@marr.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bip.marr.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://bip.marr.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: agencja rozwoju regionalnego
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: rozwój regionalny

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup energii elektrycznej dla obiektów Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/03/20/DIZN
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09310000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla obiektów Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zlokalizowanych w 2 lokalizacjach, tj.: przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie oraz przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie. Zamówienie nie obejmuje świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej. Prognozowane zapotrzebowanie na energię w okresie obowiązywania umowy na terenie nieruchomości Business Park przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie szacowane jest na poziomie 10 200 MWh a na nieruchomości przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie szacowane jest na poziomie 300 MWh i mają charakter jedynie orientacyjny. Ilość prognozowanej przez Zamawiającego energii elektrycznej ustalono w oparciu o odczyty wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych. Rozliczenie za dostarczoną energię odbywać się będą przy stałej cenie za 1 MWh na podstawie faktycznego zużycia energii na podstawie odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo-rozliczeniowych.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213
Hauptort der Ausführung:

MARR S.A. przy ul. Kordylewskiego 11 oraz Business Park przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla potrzeb obiektów Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w 2 lokalizacjach: tj. w siedzibie MARR S.A. przy ul. Kordylewskiego 11 oraz na terenie nieruchomości Business Park przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie w okresie: od 1.6.2020 r., jednak nie wcześniej niż z dniem skutecznego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy do 31.5.2021 r. lub do wyczerpania maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, tj. całkowitej cena brutto wskazanej w formularzu oferty. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. 2019 poz. 755 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i polskimi normami. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania koncesji na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. 2019 poz. 755 z późn. zm.), ważnej w okresie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania generalnej umowy dystrybucyjnej zawartej z Tauron Dystrybucja S.A. (OSD) lub promesy umowy, umożliwiającej sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD.

Nieruchomość Business Park przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie:

ilość punktów poboru:

— 2 przyłącza zakończone we wspólnej stacji transformatorowej nr 33549, będącej własnością Zamawiającego – układy pomiarowe dostosowane do zmiany sprzedawcy, numer odbiorcy: 403002462, przyłącze P1: numer licznika: 97519924, kod identyfikacyjny PPE: ENID_4031007710, taryfa: B21, moc przyłączeniowa Pp = 2 500 kW, zamawiana moc umowna Pu = 2 200 kW, minimalna moc umowna 519 kW, współczynnik mocy tgφ0 = 0,4, napięcie znamionowe zasilania 15 kV, przekładniki prądowe 75/5 A, przekładniki napięciowe 15 000/100 V; przyłącze P2: numer licznika: 95373581, kod identyfikacyjny PPE: ENID_4031007711, Taryfa: B21, moc przyłączeniowa Pp = 1 750 kW, zamawiana moc umowna Pu = 1 550 kW, minimalna moc umowna 389 kW, współczynnik mocy tgφ0 = 0,4, napięcie znamionowe zasilania 15 kV, przekładniki prądowe 30/5 A, przekładniki napięciowe 15 000/100 V.

Prognozowane roczne zużycie energii szacowane jest na poziomie 10 200 MWh i ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii.

Biurowiec MARR S.A. przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie:

ilość punktów poboru:

— 1 – układ pomiarowy dostosowany do zmiany sprzedawcy, numer ewidencyjny: 401001936, numer licznika: 95948183, kod identyfikacyjny PPE: ENID_4011035012, taryfa: C21, moc przyłączeniowa Pp = 150 kW, zamawiana moc umowna Pu = 150 kW, minimalna moc umowna 42 kW, współczynnik mocy tgφ0 = 0,4, napięcie znamionowe zasilania 400 V, przekładniki prądowe 300/5 A. Prognozowane roczne zużycie energii szacowane jest na poziomie 300 MWh i ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. 2019 poz. 755 z późn. zm.), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2019 poz. 1145 z późn. zm.), zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniami niniejszej umowy, oraz zgodnie z oświadczeniem Zamawiającego w oparciu o ustawę z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843 z późn. zm). Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. (OSD).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/06/2020
Ende: 31/05/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający stosuje procedurę z art. 24aa ust. 1 Pzp, tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu poprzez wezwanie go w terminie wyznaczonym, ale nie krótszym niż 10 dni do złożenia aktualnych dokumentów potwierdzających te okoliczości...

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

A) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, każdy z jej uczestników nie może podlegać wykluczeniu z postępowania i odrębnie musi wykazać to w postępowaniu – podobnie jak Wykonawca składający ofertę samodzielnie. Dokumenty dotyczące „wykluczenia” składane są w 2 etapach:

— na termin składania ofert – wszyscy Wykonawcy. Na podstawie art. 25a ust. 1 i 2 ustawy w terminie składania ofert każdy z Wykonawców składa wstępne potwierdzenie spełnienie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia;

— do 3 dni od upublicznienia informacji z otwarcia ofert – wszyscy Wykonawcy. Na podstawie art. 24 ust. 11 każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, (przykładowe oświadczenie – załącznik nr 5 do specyfikacji). W przypadku oferty wspólnej (konsorcjum) oświadczenie to składa każdy z jej uczestników. Oświadczenie składane jest w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokumenty na potwierdzenie okoliczności dot. braku podstaw do wykluczenia: informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestr, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy dokument, nie wydaje tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenia Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby;

B) spełniają warunki udziału w postępowaniu, które dotyczą kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj.:

a) Wykonawca posiada aktualną koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ważną przez cały okres realizacji zamówienia. W przypadku oferty składanej wspólnie (art. 23 ustawy Pzp – konsorcjum) każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną spełnia warunek udziału w postępowaniu. Dokumenty/oświadczenia na potwierdzenia okoliczności dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca przedkłada kserokopię aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa URE.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu oceny spełniania tego warunku.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu oceny spełniania tego warunku.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zmiana postanowień umowy jest niedopuszczalna, chyba, że zachodzi co najmniej 1 z okoliczności wym. w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp lub w przypadkach wym. w umowie.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w szczególności w przypadku:

a) konieczności zmiany terminów wynikających z niniejszej mowy – wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy, w tym m.in. w sytuacji, gdy uzgodnienia w instytucjach opiniujących będą trwały dłużej niż jest to określone w przepisach,

b) zmiany ilości energii elektrycznej,

c) zmiany łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy w przypadku poboru mniejszej ilości energii elektrycznej lub w przypadku obniżenia cen jednostkowych brutto za sprzedaż energii,

d) zmiany cen jednostkowych w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. Wzór umowy stanowi załącznik do specyfikacji.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/03/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/03/2020
Ortszeit: 12:15
Ort:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, POLSKA, p. II, sala konferencyjna nr 219.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Oferty należy składać za pośrednictwem ePUAP i miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.

2. Wadium może być wnoszone:

2.1. w pieniądzu – przelewem – na rachunek nr PL 74 1020 2892 0000 5102 0405 1249 Bank PKO BP SA z dopiskiem „wadium – zakup energii elektrycznej 2020” przed upływem terminu składania ofert tak, aby przed upływem tego terminu wadium znajdowało się na ww. rachunku (za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku Zamawiającego), natomiast kopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. Kserokopię poświadcza Wykonawca za zgodność z oryginałem,

2.2. w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

2.3. w gwarancjach bankowych,

2.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych,

2.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158 ze zm.).

3. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna powyższy dokument należy złożyć w oryginale w postaci elektronicznej. Wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu.

4. Dopuszczalne jest złożenie wadium w więcej niż 1 formie.

5. Wadium złożone w formie poręczenia lub gwarancji musi być wystawione na Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego SA, 31-542 Kraków, ul. Kordylewskiego 11, POLSKA.

W przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji Zamawiający wymaga, aby w treści takiego dokumentu znalazło się oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaszła 1 z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji (poręczenia) nie był krótszy niż okres związania ofertą. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, powinna być bezwarunkowa, nieodwołalna i winna zawiera następujące elementy:

5.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

5.2. określenie wierzytelności, którą ma być zabezpieczona gwarancja,

5.3. kwotę gwarancji,

5.4. termin ważności gwarancji,

5.5. zobowiązanie gwaranta do zapłacenia gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

6. Zamawiający zwróci wadium w sposób odpowiadający formie wnoszenia na warunkach określonych w art. 46 ustawy. W przypadku wpłaty przelewem Zamawiający zwróci kwotę wadium wraz odsetkami wynikającymi z umowy prowadzenia rachunku depozytowego, pomniejszoną o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizje bankowe. Wadium wniesione inaczej niż w pieniądzu Zamawiający wyda (prześle) Wykonawcom za potwierdzeniem odbioru.

7. Zamawiający będzie żądać ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 pkt 1–3 ustawy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1) Zamawiający informuje w pkt III specyfikacji „Zastosowanie RODO do postępowania”...

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

11. Szczegółowe zasady dotyczące wnoszenia odwołań i skarg do sadu określa rozdział VI ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020