Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Lieferungen - 77027-2020

17/02/2020    S33    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Brașov: Diverse Nahrungsmittel

2020/S 033-077027

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
Nationale Identifikationsnummer: 9870339
Postanschrift: Str. Maniu Iuliu nr. 6
Ort: Brașov
NUTS-Code: RO122
Postleitzahl: 500091
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Ilie Mircea Barbu
E-Mail: achizitii@dgaspcbv.ro
Telefon: +40 268417100
Fax: +40 268411124

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.dgaspcbv.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100089469
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Sozialwesen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Produse alimentare

Referenznummer der Bekanntmachung: 6701
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
15800000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul achizitiei il constituie furnizarea de produse alimentare.

AC va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare cu cel putin 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 15 zile.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 323 937.44 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für nur ein Los
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 2
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 2 – Mezeluri

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15130000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO122
Hauptort der Ausführung:

Centrele de plasament din subordinea D.G.A.S.P.C. Brașov.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Cantitatile minime si maxime conform caietului de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 802 609.92 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 1 – Carne porc, vită, miel

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15110000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO122
Hauptort der Ausführung:

Centrele de plasament din subordinea D.G.A.S.P.C. Brașov.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Cantitatile minime si maxime conform caietului de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 521 327.52 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1) Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, și 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea acestor cerințe este completarea formularului european DUAE de către toți operatorii economici participanți la procedura de atribuire, cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării,

— documente edificatoare prin care se demonstrează faptul că ofertanții, terții susținători și subcontractanții pot beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) și art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice (acolo unde este cazul);

2) Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 59 si 60 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea acestor cerințe este completarea formularului european DUAE de către toți operatorii economici participanți la procedura de atribuire, cu informațiile aferente situației lor.

Aceste documente pot fi:

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC,

— declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 59-60.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov definite conform art. 21 alin. (5) și (6) din H.G. 395/2016, în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— Gîrbacea Julieta Aurelia, director general,

— Acsinte Mariana, director general adjunct economic,

— Priboi Mihai Septimiu, director general adjunct Protecția Copilului,

— Pascu Lucian, director general adjunct tehnico-administrativ,

— Barbu Ilie Mircea, șef Serviciul Achizitii Publice,

— Enache Cornel, consilier superior Serviciul Achizitii Publice,

— Guriță Claudiu George, consilier juridic Serviciul Juridic Contencios,

— Ionetecu Alina, consilier superior Serviciul Achizitii Publice,

— Zavastin Daniela, șef Centrul „Sf. Stelian” Ghimbav,

— Nedelcu Daniel, administrator Centrul de Îngrijire și Asistență Socială Timișul de Sus,

— Barbu Mihaela, consilier juridic Serviciul Juridic Contencios,

— Lăcătușu Mirela, șef Complex Servicii Măgura Codlea,

— Stoianovici Rodica, șef Complex Servicii Săcele,

— Durac Georgeta, administrator Complex Servicii Tărlungeni.

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul este legal constituit și nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea acestor cerințe este completarea formularului european DUAE de către toți operatorii economici participanți la procedura de atribuire, cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează sa fie solicitate de AC doar ofertanților clasați pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit după finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente pot fi: certificat ONRC di […] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile 1, 2. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Operatorii economici trebuie să demonstreze experiența profesională în domeniu, făcând dovada că în ultimii 3 ani au furnizat produse similare, de natura celor ce fac obiectul contractului.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea acestor cerințe este completarea formularului european DUAE de către toți operatorii economici participanți la procedura de atribuire, cu informațiile aferente situației lor. Aceste documente pot fi: certificari/documente/recomandări emise sau contrasemnate de catre clientul beneficiar care sa confirme derularea corespunzatoare a livrarii de produse similare. Exemplu: contracte de furnizare produse similare, recomandări din partea beneficiarilor privind îndeplinirea în bune condiții a contractelor, certificări emise de instituții abilitate.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 3
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 13/03/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 13/06/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 13/03/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita o noua propunere financiara pentru departajarea acestora.

DUAE se va completa in conformitate cu prevederile Notificarii ANAP din 8.4.2019 privind utilizarea DUAE in procedurile desfasurate exclusiv prin mijloace electronice.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020