Lieferungen - 77032-2020

17/02/2020    S33    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Verteilerleitungen und Zubehör

2020/S 033-077032

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Veolia Energia Warszawa S.A.
Postanschrift: Stefana Batorego 2
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-591
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Piotr Zahorowski
E-Mail: piotr.zahorowski@veolia.com
Telefon: +48 226585698

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.energiadlawarszawy.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://energiadlawarszawy.pl/o-nas/zakupy/dostawy/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://dlaveolii.ezamawiajacy.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: przedsiębiorstwo prywatne
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: działalność związana z dystrybucją ciepła

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby przebudowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): od komory B-6/L-8 do istniejącej sieci preizolowanej wraz z przyłączami do Bugaj 3 – etap II o numerze rejestracyjnym SC II 22, w ramach zadania: zakup materiałów preizolowanych (w tym m.in. rur preizolowanych min. 22,74 km). Materiały zapewnią przebudowę 2 x 11,37 km sieci ciepłowniczej.

Referenznummer der Bekanntmachung: 20/032/PN/D
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44163160 Verteilerleitungen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby przebudowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): od komory B-6/L-8 do istniejącej sieci preizolowanej wraz z przyłączami do Bugaj 3 – etap II o numerze rejestracyjnym SC II 22; w ramach zadania: zakup materiałów preizolowanych (w tym m.in. rur preizolowanych min. 22,74 km). Materiały zapewnią przebudowę 2 x 11,37 km sieci ciepłowniczej. W ramach projektu: Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – etap II, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0040/16 (materiały preizolowane).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy (część II SIWZ) oraz specyfikacja techniczna (część III SIWZ).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44163160 Verteilerleitungen und Zubehör
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby przebudowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): od komory B-6/L-8 do istniejącej sieci preizolowanej wraz z przyłączami do Bugaj 3 – etap II o numerze rejestracyjnym SC II 22, w ramach zadania: zakup materiałów preizolowanych (w tym m.in. rur preizolowanych min. 22,74 km). Materiały zapewnią przebudowę 2 x 11,37 km sieci ciepłowniczej. W ramach projektu: Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – etap II, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0040/16 (materiały preizolowane).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy (część II SIWZ) oraz specyfikacja techniczna (część III SIWZ).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji na materiały preizolowane / Gewichtung: 10.00
Preis - Gewichtung: 90.00
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 364
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.01.05.00-00-0040/16

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamówienie realizowane w ramach projektu: „Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – etap II”, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu", w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” 2014–2020.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią zdolność techniczną i zawodową – w szczególności Wykonawcy muszą spełniać następujące warunki: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonali co najmniej 5 zamówień polegających na dostawie materiałów preizolowanych o łącznej wartości min. 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych), przy czym przynajmniej 2 zamówienia muszą dotyczyć rurociągów o średnicy min. 150 mm.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W celu potwierdzenia spełniania tego warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów: wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/03/2020
Ortszeit: 10:45
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 21/06/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 24/03/2020
Ortszeit: 11:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie ofert wczytanych na platformie zakupowej: https://dlaveolii.ezamawiajacy.pl, w siedzibie Zamawiającego w sali „Sztokholm”.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

W otwarciu ofert mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4–8 Pzp.

2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym europejskim dokumentem zamówienia”.

4. Ofertę i jednolity europejski dokument zamówienia sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Ofertę należy złożyć w oryginale, co oznacza, że oferta powinna być sporządzona w postaci elektronicznej jako dokument elektroniczny w formacie takim jak np. .doc lub.pdf i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej. Szczegółowy sposób składania oferty został opisany w cz. 1 SIWZ.

7. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje.

8. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia dokumentów, o których mowa w rozdziale X pkt 7.2 – 7.10 oraz ust. 8–12 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dostępnej na stronie, o której mowa w sekcji 1.3 niniejszego ogłoszenia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, ww. dokumenty składa każdy Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

9. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z dokumentu tego powinien wynikać:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Veolia Energia Warszawa S.A., ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa, POLSKA. Pełna treść klauzuli informacyjnej zawarta jest w SIWZ.

11. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium, na cały okres związania ofertą, tj. 400,00 PLN (słownie: czterysta złotych) (szczegóły w części I SIWZ).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587803

Internet-Adresse: www.uzp.gov/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom, a także innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz którzy ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020