Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Diensten - 77040-2023

07/02/2023    S27

Nederland-Rucphen: Snoeien van bomen

2023/S 027-077040

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 248-717255)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Rucphen
Nationaal identificatienummer: 301705205
Postadres: Binnentuin 1
Plaats: Rucphen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4715 RW
Land: Nederland
Contactpersoon: Simone van Wel
E-mail: s.van.wel@rucphen.nl
Telefoon: +31 165349500
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rucphen.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst onderhoud bomen

Referentienummer: 2022-152
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77341000 Snoeien van bomen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De werkzaamheden van de opdracht bestaan in hoofdzaak uit de volgende onderdelen:

Het betreft alle bomen binnen de gemeente Rucphen. Hierbij zijn de volgende deelgebieden te onderscheiden:

- Rucphen;

- Schijf;

- Sprundel;

- Sint Willebrord;

- Zegge;

- Industrieterrein ‘De Nijverhei’ / Binnentuin.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit de volgende werkzaamheden vanuit het onderhoud van bomen binnen de gemeente:

a. Opnemen boomveiligheidscontrole en onderhoudstoestand;

b. Snoeiwerkzaamheden aan bomen;

c. Verwijderen van bomen;

d. Verwijderen van stobben;

e. Grondverbetering t.b.v. bomen;

f. Planten van bomen;

g. Bijkomende werkzaamheden, waaronder verkeersmaatregelen en maatregelen in kader Wet natuurbescherming.;

h. Digitaal registreren van uitgevoerde werkzaamheden;

i. Inzet arbeid en materieel.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/02/2023
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 248-717255

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 16/02/2023
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 02/03/2023
Plaatselijke tijd: 10:30
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
In plaats van:

Datum: 07-04-2023

Te lezen:

Datum: 21-04-2023

Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

Datum: 16-02-2023

Plaatselijke tijd: 10:31

Te lezen:

Datum: 02-03-2023

Plaatselijke tijd: 10:31

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Als gevolg van het later publiceren van de Nota van Inlichtingen heeft de Aanbestedende dienst de termijnen voor inschrijving verlengd.