Servizi - 77057-2019

18/02/2019    S34    Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 

Polonia-Wałcz: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

2019/S 034-077057

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Wałcz
Numero di identificazione nazionale: PL42
Indirizzo postale: ul. Dąbrowskiego 8
Città: Wałcz
Codice NUTS: PL42
Codice postale: 78-600
Paese: Polonia
Persona di contatto: Hanna Szynkaruk -Szpynda
E-mail: zamowienia@gminawalcz.pl
Tel.: +48 672580241
Fax: +48 672580241

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.bip.gminawalcz.pl

I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.bip.gminawalcz.pl
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://epuap.gov.pl
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wałcz

Numero di riferimento: GK.ZP>271.6.2019
II.1.2)Codice CPV principale
90500000
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wałcz oraz wyposażenie nieruchomości w pojemniki oraz worki do gromadzenia odpadów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SWIZ.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL42
Luogo principale di esecuzione:

Gmina Wałcz

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wałcz oraz wyposażenie nieruchomości w pojemniki oraz worki do gromadzenia odpadów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SWIZ.

Szczegółowy przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

1) wyposażenie obsługiwanych nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane i w worki do selektywnej zbiórki odpadów oraz pojemniki na odpady zmieszane i segregowane zbiorczo;

2) odbiór od właścicieli nieruchomości wszystkich zebranych odpadów;

3) odbiór odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych (w miejscowości Chwiram, Dębołęka, Dobino, Dzikowo, golce, Gostomia, Karsibór, Kłębowiec, Lubno, Nakielno, Rudki, Rutwica, Różewo, Strączno, Witankowo, Zdbice) i świetlic (w miejscowości Golce, Świętosław, Rudki, Karsibór, Kłębowiec, Dzikowo, Chwiram, Przybkowo, Szwecja, Nakielno i Dobino) z terenu gminy;

4) prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5) zagospodarowania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych w instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach;

6) zagospodarowanie odpadów z zachowaniem wskaźników odzysku lub unieszkodliwiania zebranych odpadów komunalnych, zgodnie z ustawą o odpadach oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie odebranych odpadów komunalnych od właścicieli;

7) przekazywanie do zagospodarowania odpadów zmieszanych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) wyznaczonej dla Gminy Wałcz, zgodnie z załącznikiem do uchwały nr XVI/218/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29.6.2012 roku Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023 dla Regionu Szczecineckiego (RIPOK Mirosławiec);

8) w przypadku wystąpienia awarii RIPOK lub w innych przypadkach, o których mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, uniemożliwiających przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych lub odpadów zielonych, odpady te należy przekazywać do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi Regionu, wskazanego w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/05/2019
Fine: 30/04/2020
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Zamówienia, których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy:

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Przedmiot zamówienia – zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego. Wielkość lub zakres zamówienia 1 000 000,00 PLN. Warunki, na jakich zostanie udziel. - podstaw

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w:

1) art. 24 ust. 1 pkt 12)–23) ustawy;

2) art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) ustawy; wykluczeniu na tej podstawie podlega wykonawca:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2016, poz. 2171 ze zm),

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

Szczegóły dotyczące wymienionych warunków określone zostały w pkt IV SIWZ

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1 00 000,00 PLN. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, ze realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Z treści powyższego oświadczenia (zobowiązania) musi jasno, wynikać:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

3)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Przedmiotowe pisemne zobowiązanie należy dołączyć do oferty. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 usta. 1 pkt. 13-23 i ust. 5.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innego podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

— zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub

— zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) żaden wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp,

b) warunki określone w pkt 2 ppkt. 1-3 musi spełniać przynajmniej jeden z wykonawców lub wszyscy wykonawcy łącznie.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w dział IV pkt 2 ppkt 2) SIWZ.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

— zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną usługę, polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych i prowadzoną w sposób ciągły przez okres 6 miesięcy, której wartość w tym okresie wyniosła minimum 900 000 PLN brutto.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.

b) dysponuje lub będzie dysponował:

— 2 samochodami, przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych

— 2 samochodami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych odpadów

— 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej

— bazą magazynowo-transportową usytuowaną na terenie Gminy Wałcz lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek mogą spełniać wykonawcy łącznie.

Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, ze realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Z treści powyższego oświadczenia (zobowiązania) musi jasno, wynikać:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Przedmiotowe pisemne zobowiązanie należy dołączyć do oferty.

Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 usta. 1 pkt. 13-23 i ust. 5.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innego podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

— zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub

— zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) żaden wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp,

b) warunki określone w pkt 2 ppkt. 1-3 musi spełniać przynajmniej jeden z wykonawców lub wszyscy wykonawcy łącznie.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – zgodnie z zał. nr 3 do SIWZ, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze, wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w odniesieniu do zapisów pkt V 1c);

b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zgodnie z zał. nr 4 do SIWZ (w odniesieniu do zapisów pkt V 1c)

III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.1)Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Warunki realizacji zamówienia określone zostały w projekcie umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ

III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 042-092133
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 03/04/2019
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 2 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 03/04/2019
Ora locale: 10:30
Luogo:

W Urzędzie Gminy Wałcz przy ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, POLSKA

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Otwarcie jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Szczegóły zawiera SIWZ

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)Informazioni complementari:

Warunki udziału wykonawców zagranicznych zostały określone w pkt V SIWZ. 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty/wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.3. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) informacja dot. wadium zostały zawarte w pkt IX SIWZ4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający wymaga złożenia na wezwanie nw. dokumentów:

a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

d) Odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

e) Oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – zgodnie z zał. nr 4 do SIWZ.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stornie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5. Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający zbada, czy wykonawca, który złożył najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w post.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Urząd Zamówień Publicznych
Indirizzo postale: ul. Postępu 2
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
VI.4.3)Procedure di ricorso
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Indirizzo postale: ul. Postępu 2
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +22 4587801
Fax: +22 4587800
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
14/02/2019